Kaupunginhallitus, kokous 10.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Otto-oikeus/Lukiokoulutuksen aloituspaikat syksyllä 2020 alkavaan koulutukseen

MliDno-2019-264

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Kinnula, johtava rehtori, jari.kinnula@mikkeli.fi

Kuvaus

Syksyllä 2019 Mikkelin peruskoulujen 9. luokkalaisille toteutetun koehaun perusteella Mikkelin lukion keskustan toimipisteeseen on ensisijaisella toiveella hakeutunut 221 opiskelijaa (edellisenä syksynä 234).

Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteeseen on hakeutunut 14 opiskelijaa (edellisenä syksynä 12).

Muihin lukioihin on hakeutumassa yhteensä 17 oppilasta (edellisenä vuonna 15 oppilasta). Näistä osa sijoittuu mahdollisesti 2. toiveella Mikkeliin. Koehaku on toteutettu syksyllä ennen valtuuston joulukuussa tekemää päätöstä lakkauttaa Ristiinan toimipiste.

Johtava rehtori esittää, että aloituspaikkojen määrää vähennetään viidellä 235:een, koska syksyn 9. luokkalaisten määrä on 15 pienempi kuin vuonna 2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että syksyllä 2020 alkavassa lukiokoulutuksessa aloituspaikkoja varataan seuraavasti:
Mikkelin lukio keskustan toimipiste 235 (viime lukuvuonna 220) ja Ristiinan toimipiste 0 (viime lukuvuonna 20). Lukiokoulutuksen aloituspaikkoja on yhteensä 235 (viime lukuvuonna 240).

Päätös

Sivistysjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen: ”Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että syksyllä 2020 alkavassa lukiokoulutuksessa aloituspaikkoja varataan seuraavasti: Mikkelin lukio keskustan toimipiste 235 (viime lukuvuonna 220) ja Ristiinan toimipiste 0 (viime lukuvuonna 20). Lukiokoulutuksen aloituspaikkoja on yhteensä 235 (viime lukuvuonna 240).

Jos hallinto-oikeudesta tulee valtuuston päätöksen valituksiin liittyen täytäntöönpanokielto, kasvatus- ja opetuslautakunta antaa johtavalle rehtorille oikeuden muuttaa lukiokoulutuksen aloituspaikkoja seuraavasti: Mikkelin lukion keskustan toimipiste 215 (viime lukuvuonna 220) ja Ristiinan toimipiste 20 (viime lukuvuonna 20). Lukiokoulutuksen aloituspaikkoja on yhteensä 235 (viime lukuvuonna 240).”

Asiasta käydyn keskustelun aikana Petri Tikkanen esitti Janne Strengellin, Hanne Vainion, Heidi Särkän, Juha Hakkaraisen ja Jenni Kolmisopin kannattamana, että
”Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että syksyllä 2020 alkavassa lukiokoulutuksessa aloituspaikkoja varataan seuraavasti: Mikkelin lukion keskustan toimipiste 215 (viime lukuvuonna 220) ja Ristiinan toimipiste 20 (viime lukuvuonna 20). Lukiokoulutuksen aloituspaikkoja on yhteensä 235 (viime lukuvuonna 240).

Jos hallinto-oikeudesta ei tule valtuuston päätöksen valituksiin liittyen täytäntöönpanokieltoa, kasvatus- ja opetuslautakunta antaa johtavalle rehtorille oikeuden muuttaa lukiokoulutuksen aloituspaikkoja seuraavasti: Mikkelin lukio keskustan toimipiste 235 (viime lukuvuonna 220) ja Ristiinan toimipiste 0 (viime lukuvuonna 20). Lukiokoulutuksen aloituspaikkoja on yhteensä 235 (viime lukuvuonna 240).”

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Petri Tikkanen on tehnyt esittelijän muutetusta ehdotuksesta poikkeavan kannatetun ehdotuksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän tekemää muutettua ehdotusta äänestävät "kyllä" ja ne, jotka kannattavat Petri Tikkasen ehdotusta äänestävät "ei". Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kolme (3) "kyllä"-ääntä (Taina Harmoinen, Eero Aho ja Vesa Nessling), kuusi (6) "ei"-ääntä (Petri Tikkanen, Hanne Vainio, Juha Hakkarainen, Janne Strengell, Jenni Kolmisoppi ja Heidi Särkkä) ja yksi (1) tyhjä ääni (Kirsi Pokkinen).

Puheenjohtaja totesi, että Petri Tikkasen esitys on äänestetty lautakunnan päätökseksi.

Taina Harmoinen ja Eero Aho jättivät asiasta eriävän mielipiteen.

Eriävä mielipide

Mikkelin kaupunginvatuusto päätti kokouksessaan 9.12.2019 Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteen lakkauttamisesta. Tätä päätöstä kasvatus- ja opetuslautakunnan tulee noudattaa, ellei asiaan tule muutettua päätöstä.

Mielestämme on harhaanjohtavaa, että Mikkelin lukion aloituspaikkojen päätösesityksessä ensisijaisena vaihtoehtona on aloituspakkojen kohdentaminen sekä Mikkelin lukion keskustan toimipisteeseen että Ristiinan tomipisteeseen."

Taina Harmoinen ja Eero Aho

Kuvaus

Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös on ristiriidassa kaupunginvaltuuston 145 ja 150 pykälien osalta, joissa on päätetty Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteen lakkauttamisesta 1.8.2020 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää käyttää otto-oikeutta kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseen 23.1.2020 § 11.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain mukaan kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa ja sille laissa säädetyt tehtävät. Kunnalla ei ole lakisääteistä velvollisuutta lukiokoulutuksen järjestämiseen. Kunta voi lukiokoulutuksen järjestämisluvan saaneena harkintavaltansa rajoissa päättää, millaista lukioverkkoa se ylläpitää lukiokoulutuksen järjestämiseksi.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt lakkauttaa lukiokoulutuksen Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteessä 1.8.2020 alkaen (KV 9.12.2019 § 150). Valtuuston päätöksestä on tehty kaksi valitusta ja valituksissa on haettu päätökselle täytäntöönpanokieltoa. Hallinto-oikeus on pyytänyt kaupungilta vastausta valituksiin, vastauksen määräaika on 10.2.2020.

Kuopion hallinto-oikeuden tuomarilta on tiedusteltu, missä aikataulussa hallinto-oikeus pystyy antamaan päätöksen valituksissa esitettyyn lakkautuspäätöksen täytäntöönpanokieltoon. Valituksien vastuutuomari kertoi seuraavaa: valituksissa on pyydetty täytäntöönpanokieltoja. Hallinto-oikeus harkitsee mahdollista täytäntöönpanokieltoa vasta sitten, kun se on saanut kaupungin lausunnot valituksiin liittyen. Kun kaupungin lausunnot ovat tulleet hallinto-oikeuteen, se tekee mahdollisen täytäntöönpanokiellon mahdollisimman pian sen jälkeen. Lisäksi vastuutuomari kertoi, että hallinto-oikeus ei voi ottaa kantaa jonkin lautakunnan päätöksiin.

Koulutuksen järjestäjän (Mikkelin kaupunki) tulee ilmoittaa kevään 2020 yhteishaun opiskelupaikat yhteisvalintajärjestelmään (Opintopolku) viimeistään 14.2.2020. Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 23.1.2020 esittelijän pohjaesityksestä poiketen lautakunta päätti esittää Mikkelin lukiokoulutuksen aloituspaikat seuraavasti: lukion Mikkelin toimipiste 215 aloituspaikkaa ja Ristiinan toimipiste 20 aloituspaikkaa (kasv.opetuslk 23.1.2020 § 11). Lautakunnan päätös on ristiriidassa valtuuston päätöksen ”Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteen lakkauttaminen 1.8.2020 alkaen” kanssa.

Lukion Ristiinan toimipisteen päätöksestä tehtyjen valitusten, niissä pyydetyn päätöksen täytäntöönpanokiellon ja hallinto-oikeuden ratkaisun aikataulu sekä koulutuksen järjestäjälle annettu aikataulu yhteisvalintaa varten ilmoitettavista koulutuksen aloituspaikoista eivät ole yhteensovitettavissa.

Asiassa on käyty keskusteluja Kuntaliiton opetus- ja kulttuuritoimen lakimiehen ja lukiokoulutuksesta vastaavan erityisasiantuntijan sekä Opetushallituksen asiantuntijan kanssa.

Opetushallituksen asiantuntija antoi seuraavat toimintaohjeet.

Jos on epävarmaa, alkaako koulutus elokuussa 2020, niin koulutus pitää poistaa kansallisesta järjestelmästä, sitä ei pidä laittaa haettavaksi. Jos laitetaan, niin koulutuksenjärjestäjä vastaa siitä, että koulutusta järjestetään siten kuin haettavaksi on laitettu. Koulutus on poistettava/peruttava järjestelmästä ensi tilassa (viimeistään 14.2.2020.). Jos kuitenkin käy siten, että hallinto-oikeuden päätöksen seurauksena joudutaan myöhemmin palauttamaan poistettu/peruttu koulutus järjestelmään, hakeutuminen tähän koulukseen voidaan tehdä soveltaen ”jatkuvaa hakua” (”jatkuva haku” ei ole tarkoitettu lukioille/lukiokoulutukselle, se on tarkoitettu vain ammattiopistoille, mutta OPH:n edustajan mukaan tämmöisessä erikoisessa tilanteessa tämä olisi lähinnä se käytettävissä oleva reitti).

Asiantuntija totesi, että mikäli nyt tallennetaan 20 aloituspaikkaa kansalliseen järjestelmään, ja aloituspaikat/koulutus myöhemmin poistetaan yhteishaun sulkeuduttua päättöluokkalaisilta, rikotaan luottamuksen suojaa. Hakijan on voitava luottaa siihen, että järjestelmään (ministeriön määräämällä aikataululla) tallennettu koulutus ja aloituspaikat ovat olemassa, ja järjestelmään tallennettu koulutus aloitetaan ja toteutetaan. Jos koulutus poistetaan järjestelmästä myöhemmin ja kun noita 20 aloituspaikkaa on yhteishaussa haettu, niin poistettavia paikkoja/poistettavaa koulutusta hakeneet tulevat Opetushallituksen edustajan mukaan jäämään yhteisvalinnassa vaille koulutuspaikkaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että syksyllä 2020 alkavassa lukiokoulutuksessa aloituspaikkoja varataan seuraavasti: Mikkelin lukio keskustan toimipiste 235 (viime lukuvuonna 220) ja Ristiinan toimipiste 0 (viime lukuvuonna 20). Lukiokoulutuksen aloituspaikkoja on yhteensä 235 (viime lukuvuonna 240).

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Kirsi Olkkonen esitti, että asia ratkaistaan lautakunnan päättämällä tavalla ja asiassa odotetaan hallinto-oikeuden ratkaisua. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Kirsi Olkkonen jätti eriävän mielipiteen. 

Tiedoksi

Kasvatus- ja opetuslautakunta, johtava rehtori Kinnula, rehtori Tuomenpuro

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.