Kaupunginhallitus, kokous 10.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Eteläisen aluekoulun hankesuunnitelma

MliDno-2019-581

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi
Juha Härkönen, juha.harkonen@delta.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on 18.6.2018 § 71 hyväksynyt kaupunkirakenneselvityksen, jossa on esitetty, että perusopetuksen kouluverkko tiivistetään Kouluverkko 2023 -mallin pohjalta lukuvuoden 2023-2024 alkuun mennessä. Toimenpiteenä on päädytty muun muassa siihen, että uusi eteläisen alueen aluekoulu rakennetaan Urpolan koulun tontille. Uuteen yhtenäiskouluun yhdistetään Urpolan koulun luokat 1-6, Moision koulu ja Olkkolan koulu sekä näiden koulujen yläkoululaiset, Sairilan ja Rahulan koulujen yläkoululaiset sekä osa Päämajakoulun yläkoululaisista. Lisäksi Urheilupuiston koulu yhdistetään uuteen eteläisen alueen aluekouluun.

Kaupungin tilapalvelut on koonnut laaja-alaisen käyttäjistä, suunnittelijoista ja asiantuntijoista koostuvan työryhmän laatimaan Eteläisen aluekoulun hankesuunnitelman. Hankesuunnitelman laatiminen on käynnistetty syksyllä 2018.  

Eteläinen aluekoulu sijoittuu nykyisen Urpolan koulun tontille, osoitteeseen Rinnekatu 8. Rakennus on maaperätutkimusten perusteella järkevintä sijoittaa nykyisen koulurakennuksen paikalle, jolloin perustamistavassa, maanrakennustöissä ja aluetöissä saadaan varmempia ja kustannustehokkaampia ratkaisuja.

Nykyinen Urpolan koulu on sisäilmaongelmainen rakennus, joka vaatisi täydellisen rakenteellisen ja taloteknisen peruskorjauksen, eikä senkään jälkeen voida saada täydellistä varmuutta rakennuksen turvallisuudesta käyttäjille. Terveysvalvonta on vaatinut, että kiinteistön omistajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin suojaavien toimien toimivuuden tarkastamiseksi ja muiden mahdollisten sisäilmaongelmia aiheuttavien tekijöiden selvittämiseksi. Terveysvalvonnalle on ilmoitettu, että koulu pyritään siirtämään väistötiloihin syksyllä 2020.

Mikkelin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 17.6.2019 § 77 Mikkelin kaupungin 11. kaupunginosan (Urpolan) korttelia 16 koskevan asemakaavan muutoksen / Urpolan koulu.  

Asemakaavan muutoksessa alueelle on osoitettu käyttötarkoitusmerkintä (Y) Yleisten rakennusten korttelialue. Korttelialueelle on osoitettu opetustoimintaa ja muita yleisiä toimintoja varten 15 000 k-m² neljään kerrokseen. Vanhalle Urpolan koulun rakennukselle ei ole osoitettu kaavassa suojelumerkintää. Rakennuslupajaos on hyväksynyt 20.11.2019 § 49 koulun purkuluvan.

Eteläinen aluekoulu

Eteläinen aluekoulu on 1-9 luokkien yhtenäiskoulu, joka on mitoitettu 850 oppilaalle ja 100 henkilön työyhteisölle. Koulutoimintojen lisäksi tiloissa on iltapäivä- ja nuorisotoimintaa.
Rakennuksen huoneala on tilaohjelman, 6.11.2019 mukaan, 9 903 m2 ja arvioitu bruttoala 10 900 m2.

Eteläinen aluekoulu rakentuu eri-ikäiset oppilaat huomioivista rakennusosista, hallinnon- ja oppilashuollon tiloista sekä aula/ruokasalitiloista ja liikuntatiloista. 

Koulun tilat mahdollistavat luokkamuotoisen oppimisen (kotiluokka) lisäksi projektimaisen työskentelyn pienryhmä tiloissa ja käytävien/aulojen työskentelypisteissä.

Neljään osaan jaettavissa oleva liikuntasali ja pieni liikuntatila omine kulkureitteineen tarjoavat seuroille/yhdistyksille ja harrastajille mahdollisuuden liikuntatilojen iltakäyttöön.

Aula, ruokasali ja näyttämö muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jota voidaan käyttää kouluajan ulkopuolella erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Piha-alueelle suunnitellaan erilaisia liikuntalajien harjoituspaikkoja ja leikkialueita. Urpolanlammen ympäristöön rakennetut liikunta- ja virkistyspaikat ovat myös koulun käytettävissä.

Piha-alueen eri toiminnot erotellaan selkeästi toisistaan. 

Hankesuunnitelma sisältää kuvauksen nykytilanteesta, selvityksen tulevista tilantarpeista sekä uudisrakennuksen alustavan kustannusarvion.

Uudisrakennuksen tavoitteet

Rakennus edustaa arkkitehtuuriltaan nykyaikaista koulurakennusta. Rakennuksen suunnittelussa otetaan huomioon myös kestävä kehitys sekä ympäristö- ja elinkaarinäkökohdat.  

ELY-keskus on antanut lausunnon Urpolan koulun purkulupahakemukseen:
“Uuden koulun suunnittelussa tavoitellaan maisemallisesti ja arkkitehtuuriltaan korkeatasoista ratkaisua, joka voi lunastaa paikkansa nykyisen kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti merkittävän koulun (Urpolan koulu) korvaajana.” 

Rakennuksen tulee olla monikäyttöinen ja tulevaisuuden vaatimuksia ennakoiva, viihtyisä ja esteettisesti innostava. Suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään huomiota tilojen käytettävyyteen, akustointiin, valoon ja valaistukseen sekä erityisesti hyvään sisäilmaan. 

Kustannukset

Hankesuunnitelman mukaisen uudisrakennuksen kustannusarvio on noin 26,7 milj. euroa (alv 0 %) ja irtaimistohankintojen (kalusteet + varusteet) 1,7 milj. euroa (alv 0 %).

Eteläinen aluekoulu on linjattu toteutettavaksi perinteisillä urakkamuodoilla (kh 30.9.2019 § 366), joka mahdollistaa paikallisille pk-yrittäjille paremmat osallistumismahdollisuudet hankintaan sekä antaa tilaajalle vahvemman otteen suunnittelun ohjaukseen ja toteutusratkaisujen valintaan.

Hankesuunnittelutyöryhmän esityksenä on koulun toteuttaminen jaetulla urakalla, jolloin tilaaja suunnittelee kohteen ja pystyy määrittämään toteutusratkaisut muun muassa toimivuuden, elinkaarikustannusten, talouden ja ympäristöarvojen näkökulmasta.

Rahoitus

Hankkeen toteutukseen on kaupunginvaltuuston 9.12.2019 hyväksymässä talousarviossa 3 milj. euroa vuodelle 2020 ja 16 milj. euroa sekä 8,5 milj. euroa taloussuunnitelmavuosille 2021 - 2022. Yhteensä 27,5 milj. euroa.

Toteutusaikataulu

Hankeen alustava toteutusaikataulu on:

 • toteutussuunnittelu ja kilpailutukset     3/2020 – 2/2021   
 • rakentaminen                                       4/2021 – 4/2023    
 • koulu uusissa tiloissa                           8/2023

 

Asiasta on pyydetty lausunto kasvatus- ja opetuslautakunnalta, hyvinvoinnin- ja osallisuudenlautakunnalta, nuorisovaltuustolta, vammaisneuvostolta, sekä vanhusneuvostolta liitettäväksi kaupunginhallituksen esityslistaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy Eteläisen aluekoulun hankesuunnitelman 3.12.2019. Hanke toteutetaan jaettuna urakkana ja uusi koulu sijoitetaan nykyisen Urpolan koulun paikalle.

Päätös

Keskustelun aikana Jaakko Väänänen esitti, että asia lähetetään uudelleen valmisteluun. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunkiympäristölautakunnan päätökseksi.

Merkitään, että Jaakko Väänänen jätti päätökseen seuraavan eriävän mielipiteen:
"Kaupunki on rakentamassa eteläistä aluekoulua ohitustien laitaan Urpolaan sijaintinsa puolesta koulu soveltuu puurakenteiseksi ollen Egolokinen maamerkki ohikulkijoille.
Etelä-Savo on Suomen metsätalousvaltaisin maakunta, Mikkelin metsien kasvu on suurempi kuin vuotuiset hakkuut.
Ristiinassa sijaitsee Euroopan suurin vaneritehdas, ja Otavan sahalla jalostetaan Mikkelin metsissä kasvavaa puuta.
Maakunnan  puuta tulisi käyttää uusrakentamisessa, puurakentaminen on ilmastoteko jolla saadaan sidottua hiilen vapautumista ilmakehään. 
Rakentamalla puukoulu edistetään puurakentamisen osaamista, metsätaloutta sekä metsäteollisuutta.
Puuelementtien valmistus tapahtuu suurelta osin tehdastiloissa säältä suojassa ja on kustannuskilpailukykyinen.
Esimerkillään Mikkelin tulee olla edistämässä puu rakentamista.
Eteläinen koulu on virkamiesvalmistelussa suunniteltu rakennettavaksi betonielementti kouluksi.
Sementin valmistus on ilmaston kannalta ongelma lisäten ilmaston lämpenemistä."

Merkitään, että Keijo Siitari poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Merkitään tiedoksi. Vanhusneuvosto päättää lähettää liitteenä olevan lausunnon tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle. 

Päätös

Merkittiin. Hyväksyttiin. 

Valmistelija

Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on 18.6.2018 § 71 hyväksynyt kaupunkirakenneselvityksen, jossa on esitetty, että perusopetuksen kouluverkko tiivistetään Kouluverkko 2023 -mallin pohjalta lukuvuoden 2023 - 2024 alkuun mennessä. Toimenpiteenä on päädytty muun muassa siihen, että uusi eteläisen alueen aluekoulu rakennetaan Urpolan koulun tontille. Uuteen yhtenäiskouluun yhdistetään Urpolan koulun luokat 1-6, Moision koulu ja Olkkolan koulu sekä näiden koulujen yläkoululaiset, Sairilan ja Tuppuralan koulujen yläkoululaiset sekä osa Päämajakoulun yläkoululaisista. Lisäksi Urheilupuiston koulu yhdistetään uuteen eteläisen alueen aluekouluun.

Kaupungin tilapalvelut on koonnut laaja-alaisen käyttäjistä, suunnittelijoista ja asiantuntijoista koostuvan työryhmän laatimaan Eteläisen aluekoulun hankesuunnitelman. Hankesuunnitelman laatiminen on käynnistetty syksyllä 2018.

Eteläinen aluekoulu sijoittuu nykyisen Urpolan koulun tontille, osoitteeseen Rinnekatu 8. Rakennus on maaperätutkimusten perusteella järkevintä sijoittaa nykyisen koulurakennuksen paikalle, jolloin perustamistavassa, maanrakennustöissä ja aluetöissä saadaan varmempia ja kustannustehokkaampia ratkaisuja.

Nykyinen Urpolan koulu on sisäilmaongelmainen rakennus, joka vaatisi täydellisen rakenteellisen ja taloteknisen peruskorjauksen, eikä senkään jälkeen voida saada täydellistä varmuutta rakennuksen turvallisuudesta käyttäjille. Peruskorjaus ei mahdollista kaupunkirakenneselvityksen mukaista koulujen yhdistymistä.

Mikkelin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 17.6.2019 § 77 Mikkelin kaupungin 11. kaupunginosan (Urpolan) korttelia 16 koskevan asemakaavan muutoksen/Urpolan koulu. 

Asemakaavan muutoksessa alueelle on osoitettu käyttötarkoitusmerkintä (Y) Yleisten rakennusten korttelialue. Korttelialueelle on osoitettu opetustoimintaa ja muita yleisiä toimintoja varten 15 000 k-m² neljään kerrokseen. Vanhalle Urpolan koulun rakennukselle ei ole osoitettu kaavassa suojelumerkintää.

Eteläinen aluekoulu on 1-9 luokkien yhtenäiskoulu, joka on mitoitettu 850 oppilaalle ja 100 henkilön työyhteisölle. Koulutoimintojen lisäksi tiloissa on iltapäivä- ja nuorisotoimintaa.

Rakennuksen huoneala on tilaohjelman, 6.11.2019 mukaan, 9 903 m2 ja arvioitu bruttoala 10 900 m2.

Eteläinen aluekoulu rakentuu eri-ikäiset oppilaat huomioivista rakennusosista, hallinnon- ja oppilashuollon tiloista sekä aula/ruokasalitiloista ja liikuntatiloista.

Koulun tilat mahdollistavat luokkamuotoisen oppimisen (kotiluokka) lisäksi projektimaisen työskentelyn pienryhmätiloissa ja käytävien/aulojen työskentelypisteissä.

Neljään osaan jaettavissa oleva liikuntasali ja pieni liikuntatila omine kulkureitteineen tarjoavat seuroille/yhdistyksille ja harrastajille mahdollisuuden liikuntatilojen iltakäyttöön.

Aula, ruokasali ja näyttämö muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jota voidaan käyttää kouluajan ulkopuolella erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Piha-alueelle suunnitellaan erilaisia liikuntalajien harjoituspaikkoja ja leikkialueita. Urpolanlammen ympäristöön rakennetut liikunta- ja virkistyspaikat ovat myös koulun käytettävissä.

Piha-alueen eri toiminnot erotellaan selkeästi toisistaan.

Hankesuunnitelma sisältää kuvauksen nykytilanteesta, selvityksen tulevista tilantarpeista sekä uudisrakennuksen alustavan kustannusarvion.

Rakentamisaikataulu määräytyy kaupunginvaltuuston vuoden 2020 talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Uudisrakennuksen tavoitteet

Rakennus edustaa arkkitehtuuriltaan nykyaikaista koulurakennusta. Rakennuksen suunnittelussa otetaan huomioon myös kestävä kehitys sekä ympäristö- ja elinkaarinäkökohdat.  

ELY-keskus on antanut lausunnon Urpolan koulun purkulupahakemukseen:
“Uuden koulun suunnittelussa tavoitellaan maisemallisesti ja arkkitehtuuriltaan korkeatasoista ratkaisua, joka voi lunastaa paikkansa nykyisen kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti merkittävän koulun (Urpolan koulu) korvaajana.” 

Rakennuksen tulee olla monikäyttöinen ja tulevaisuuden vaatimuksia ennakoiva, viihtyisä ja esteettisesti innostava. Suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään huomiota tilojen käytettävyyteen, akustointiin, valoon ja valaistukseen sekä erityisesti hyvään sisäilmaan. 

Kustannukset

Hankesuunnitelman mukaisen uudisrakennuksen kustannusarvio on noin 26,7 milj. euroa (alv 0 %) ja irtaimistohankintojen (kalusteet + varusteet) 1,7 milj. euroa (alv 0 %).

Eteläinen aluekoulu on linjattu toteutettavaksi perinteisillä urakkamuodoilla (kh 30.9.2019 § 366), joka mahdollistaa paikallisille pk-yrittäjille paremmat osallistumismahdollisuudet hankintaan sekä antaa tilaajalle vahvemman otteen suunnittelun ohjaukseen ja toteutusratkaisujen valintaan. Hankesuunnittelutyöryhmän esityksenä on koulun toteuttaminen jaetulla urakalla, jolloin tilaaja suunnittelee kohteen ja pystyy määrittämään toteutusratkaisut muun muassa toimivuuden, elinkaarikustannusten, talouden ja ympäristöarvojen näkökulmasta.

Rahoitus

Hankkeen toteutukseen on kaupungin talousarviossa 3 milj. euroa vuodelle 2020 ja
16 milj. euroa sekä 8,5 milj. euroa taloussuunnitelmavuosille 2021 - 2022. Yhteensä 27,5 milj. euroa.

Toteutusaikataulu

Hankeen alustava toteutusaikataulu on:

  • toteutussuunnittelu ja kilpailutukset 03/2020 - 2/2021   
  • rakentaminen 04/2021 - 4/2023    
  • koulu uusissa tiloissa 08/2023

 

Asiasta on pyydetty lausunnot hyvinvoinnin- ja osallisuuden lautakunnalta, kasvatus- ja opetuslautakunnalta, joka käsittelee asiaa 23.1.2020, nuorisovaltuustolta, vammaisneuvostolta sekä vanhusneuvostolta.

Hankesuunnitelma liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinnvoinnin ja osallisuuden lautakunta toteaa, että Eteläisen aluekoulun hankesuunnitelma on laadittu yhteistyössä tilapalvelujen kanssa siten, että käyttäjien edustajat ovat olleet suunnittelussa mukana.

Lautakunta pitää tärkeänä sitä, että uuden Eteläisen aluekoulun rakennushanke käynnistyy mahdollisimman pian, jotta oppilaat, nuoret ja henkilöstö pääsevät sisäilmaongelmaisista kiinteistöistä ja väistötiloista terveisiin ja opetussuunnitelman tavoitteita tukeviin tiloihin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on 18.6.2018 § 71 hyväksynyt kaupunkirakenneselvityksen, jossa on esitetty, että perusopetuksen kouluverkko tiivistetään Kouluverkko 2023 -mallin pohjalta lukuvuoden 2023 - 2024 alkuun mennessä. Toimenpiteenä on päädytty muun muassa siihen, että uusi eteläisen alueen aluekoulu rakennetaan Urpolan koulun tontille. Uuteen yhtenäiskouluun yhdistetään Urpolan koulun luokat 1-6, Moision koulu ja Olkkolan koulu sekä näiden koulujen yläkoululaiset, Sairilan ja Tuppuralan koulujen yläkoululaiset sekä osa Päämajakoulun yläkoululaisista. Lisäksi Urheilupuiston koulu yhdistetään uuteen eteläisen alueen aluekouluun.

Kaupungin tilapalvelut on koonnut laaja-alaisen käyttäjistä, suunnittelijoista ja asiantuntijoista koostuvan työryhmän laatimaan Eteläisen aluekoulun hankesuunnitelman. Hankesuunnitelman laatiminen on käynnistetty syksyllä 2018.

Eteläinen aluekoulu sijoittuu nykyisen Urpolan koulun tontille, osoitteeseen Rinnekatu 8. Rakennus on maaperätutkimusten perusteella järkevintä sijoittaa nykyisen koulurakennuksen paikalle, jolloin perustamistavassa, maanrakennustöissä ja aluetöissä saadaan varmempia ja kustannustehokkaampia ratkaisuja.

Nykyinen Urpolan koulu on sisäilmaongelmainen rakennus, joka vaatisi täydellisen rakenteellisen ja taloteknisen peruskorjauksen, eikä senkään jälkeen voida saada täydellistä varmuutta rakennuksen turvallisuudesta käyttäjille. Peruskorjaus ei mahdollista kaupunkirakenneselvityksen mukaista koulujen yhdistymistä.

Mikkelin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 17.6.2019 § 77 Mikkelin kaupungin 11. kaupunginosan (Urpolan) korttelia 16 koskevan asemakaavan muutoksen/Urpolan koulu. 

Asemakaavan muutoksessa alueelle on osoitettu käyttötarkoitusmerkintä (Y) Yleisten rakennusten korttelialue. Korttelialueelle on osoitettu opetustoimintaa ja muita yleisiä toimintoja varten 15 000 k-m² neljään kerrokseen. Vanhalle Urpolan koulun rakennukselle ei ole osoitettu kaavassa suojelumerkintää.

Eteläinen aluekoulu on 1-9 luokkien yhtenäiskoulu, joka on mitoitettu 850 oppilaalle ja 100 henkilön työyhteisölle. Koulutoimintojen lisäksi tiloissa on iltapäivä- ja nuorisotoimintaa.

Rakennuksen huoneala on tilaohjelman, 6.11.2019 mukaan, 9 903 m2 ja arvioitu bruttoala 10 900 m2.

Eteläinen aluekoulu rakentuu eri-ikäiset oppilaat huomioivista rakennusosista, hallinnon- ja oppilashuollon tiloista sekä aula/ruokasalitiloista ja liikuntatiloista.

Koulun tilat mahdollistavat luokkamuotoisen oppimisen (kotiluokka) lisäksi projektimaisen työskentelyn pienryhmätiloissa ja käytävien/aulojen työskentelypisteissä.

Neljään osaan jaettavissa oleva liikuntasali ja pieni liikuntatila omine kulkureitteineen tarjoavat seuroille/yhdistyksille ja harrastajille mahdollisuuden liikuntatilojen iltakäyttöön.

Aula, ruokasali ja näyttämö muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jota voidaan käyttää kouluajan ulkopuolella erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Piha-alueelle suunnitellaan erilaisia liikuntalajien harjoituspaikkoja ja leikkialueita. Urpolanlammen ympäristöön rakennetut liikunta- ja virkistyspaikat ovat myös koulun käytettävissä.

Piha-alueen eri toiminnot erotellaan selkeästi toisistaan.

Hankesuunnitelma sisältää kuvauksen nykytilanteesta, selvityksen tulevista tilantarpeista sekä uudisrakennuksen alustavan kustannusarvion.

Rakentamisaikataulu määräytyy kaupunginvaltuuston vuoden 2020 talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Uudisrakennuksen tavoitteet

Rakennus edustaa arkkitehtuuriltaan nykyaikaista koulurakennusta. Rakennuksen suunnittelussa otetaan huomioon myös kestävä kehitys sekä ympäristö- ja elinkaarinäkökohdat.  

ELY-keskus on antanut lausunnon Urpolan koulun purkulupahakemukseen:
“Uuden koulun suunnittelussa tavoitellaan maisemallisesti ja arkkitehtuuriltaan korkeatasoista ratkaisua, joka voi lunastaa paikkansa nykyisen kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti merkittävän koulun (Urpolan koulu) korvaajana.” 

Rakennuksen tulee olla monikäyttöinen ja tulevaisuuden vaatimuksia ennakoiva, viihtyisä ja esteettisesti innostava. Suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään huomiota tilojen käytettävyyteen, akustointiin, valoon ja valaistukseen sekä erityisesti hyvään sisäilmaan. 

Kustannukset

Hankesuunnitelman mukaisen uudisrakennuksen kustannusarvio on noin 26,7 milj. euroa (alv 0 %) ja irtaimistohankintojen (kalusteet + varusteet) 1,7 milj. euroa (alv 0 %).

Eteläinen aluekoulu on linjattu toteutettavaksi perinteisillä urakkamuodoilla (kh 30.9.2019 § 366), joka mahdollistaa paikallisille pk-yrittäjille paremmat osallistumismahdollisuudet hankintaan sekä antaa tilaajalle vahvemman otteen suunnittelun ohjaukseen ja toteutusratkaisujen valintaan. Hankesuunnittelutyöryhmän esityksenä on koulun toteuttaminen jaetulla urakalla, jolloin tilaaja suunnittelee kohteen ja pystyy määrittämään toteutusratkaisut muun muassa toimivuuden, elinkaarikustannusten, talouden ja ympäristöarvojen näkökulmasta.

Rahoitus

Hankkeen toteutukseen on kaupungin talousarviossa 3 milj. euroa vuodelle 2020 ja
16 milj. euroa sekä 8,5 milj. euroa taloussuunnitelmavuosille 2021 - 2022. Yhteensä 27,5 milj. euroa.

Toteutusaikataulu

Hankeen alustava toteutusaikataulu on:

  • toteutussuunnittelu ja kilpailutukset 03/2020 - 2/2021   
  • rakentaminen 04/2021 - 4/2023    
  • koulu uusissa tiloissa 08/2023

 

Asiasta on pyydetty lausunnot kasvatus- ja opetuslautakunnalta, hyvinvoinnin- ja osallisuuden lautakunnalta, joka käsittelee asiaa 22.1.2020, nuorisovaltuustolta, vammaisneuvostolta sekä vanhusneuvostolta.

Hankesuunnitelma liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta toteaa, että Eteläisen aluekoulun hankesuunnitelma on laadittu yhteistyössä tilapalvelujen kanssa siten, että käyttäjien edustajat ovat olleet suunnittelussa mukana.

Lautakunta pitää tärkeänä sitä, että uuden Eteläisen aluekoulun rakennushanke käynnistyy mahdollisimman pian, jotta oppilaat, nuoret ja henkilöstö pääsevät sisäilmaongelmaisista kiinteistöistä ja väistötiloista terveisiin ja opetussuunnitelman tavoitteita tukeviin tiloihin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen selosti asiaa kasvatus- ja opetuslautakunnalle ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Merkitään, että Vesa Nessling saapui tämän pykälän käsittelyn aikana.

Valmistelija

 • Juha Härkönen, projektipäällikkö, juha.harkonen@mikkeli.fi
 • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Eteläisen aluekoulun hankesuunnitelmasta on pyydetty lausunnot kasvatus- ja opetuslautakunnalta, hyvinvoinnin- ja osallisuuden lautakunnalta, nuorisovaltuustolta, vammaisneuvostolta sekä vanhusneuvostolta.

Lausuntojen yhteenveto:

Kaupunkiympäristölautakunta, §157, 17.12.2019

 • Hanke toteutetaan jaettuna urakkana ja uusi koulu sijoitetaan nykyisen Urpolan koulun paikalle.

Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 7, 23.01.2020 ja Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 7, 22.01.2020

 • hankesuunnitelma on laadittu yhteistyössä käyttäjien ja tilapalvelun edustajien kanssa
 • lautakunnat pitävät tärkeänä rakennushankeen käynnistymistä mahdollisimman pikaisesti, jotta käyttäjät saisivat terveelliset, turvalliset ja opetussuunnitelman mukaiset tilat käyttöönsä

Nuorisovaltuusto, §154, 16.12.2019

 • Nuorisovaltuusto esittää näkemyksiä, joita tulisi huomioida suunnittelussa
 • Nuorisovaltuusto toivoo kustannusten pysyvän arvioiduissa

Vammaisneuvosto, § 8 / liite 1, 29.01.2020 ja Vanhusneuvosto, § 12 / liite 1, 24.01.2020

 • hankkeesta tulee laatia esteettömyyssuunnitelma, jossa huomioidaan kokonaisvaltaisesti esteettömyyden eri osa-alueet
 • esteettömyysratkaisut on hyväksytettävä Mikkelin kaupungin esteettömyystyöryhmällä

Lausuntokierroksella ei tullut kannatettuja muutosehdotuksia hankesuunnitelmaan. Nuorisovaltuuston tulevat esitykset huomioidaan mahdollisuuksien mukaan toteutussuunnittelussa ja vammais- ja vanhusneuvostojen esteettömyyssuunnitelma laaditaan toteutussuunnittelun yhteydessä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Eteläisen aluekoulun hankesuunnitelman.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Pekka Pöyry esitti Kirsi Olkkosen kannattamana asian palauttamista uuteeen valmisteluun seuraavilla perusteilla: 

"Eteläisen aluekoulun runkomateriaalin valinnassa on puu pidettävä vielä tässä suunnitteluvaiheessa tasavertaisena rakennusmateriaalina betonin kanssa. Puukoulun kustannus- sekä aluevaikutukset on selvitettävä nykyisiä arvioita tarkemmin. Valtion tuki puurakentamisen tukemiseen on myös selvitettävä.

Aluekoulujen rakentamisessa tulee pyrkiä puurakentamisen edistämiseen.

Puu on noussut viime vuosina nopeasti esille terveellisenä ja ekologisena rakennusmateriaalina. Suomessa puurakentamisen alalla on pitkät perinteet ja korkea osaaminen. Puurakentaminen osana biotalouden kehittämistä on keskeinen osa Suomen talouden ja työllisyyden hoitoa tulevaisuudessa. Puurakentamisen aluetaloudelliset vaikutukset tukevat koko Suomen kehittämistä mitä parhaimmalla tavalla. Puurakentamista ja puun käyttöä kehittämällä edistetään metsien kestävää käyttöä. Rakenteissa ja kalusteissa puun sitoma hiili säilyy kymmeniä vuosia poissa ilmakehästä, tämä tukee ilmastotavoitteitamme.

Nykyisten sisäilmaongelmien hallinta valitsemalla ”hengittävä puu” rakennusmateriaaliksi helpottuu oleellisesti. 

Lukuisten tutkimusten mukaan puu- ja hirsitalojen vahvuuksia ovat hyvä äänieristys, viihtyvyys ja kauneus sekä lämminhenkisyys ja kodikkuus verrattuna betoni- ja teräsrakenteisiin. Voisiko puu olla rakennusmateriaalina uusissa aluekouluissamme?"

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattaat Pekka Pöyryn esitystä, äänestävät Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 jaa-ääntä (Jyrki Koivikko, Olli Miettinen, Mali Soininen, Arto Seppälä, Jukka Pöyry) ja 6 ei-ääntä (Kirsi Olkkonen, Soile Kuitunen, Minna Pöntinen, Petri Pekonen, Jarno Strengell, Pekka Pöyry).

Puheenjohtaja totesi, että Pekka Pöyryn esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi ja asia palautetaan uuteen valmisteluun.

Merkitään, että pöytäkirjaan liitetään kasvatus-​ ja opetuslautakunnan,​ hyvinvoinnin​ ja osallisuuden lautakunnan,​ nuorisovaltuuston,​ vammaisneuvoston sekä vanhusneuvoston lausunnot.  

Merkitään, että projektipäällikkö Juha Härkönen selosti asiaa kaupunginhallitukselle. 


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.