Kaupunginhallitus, kokous 10.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Asemakaavan muutos / Pankala II

MliDno-2019-131

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 17. päivänä syyskuuta 2019 päivätyn asemakaavanmuutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Asemakaavan muutos koskee Mikkelin kaupungin 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelin 18 tontteja 3-6 sekä puistoalueita.

Kaavamuutosalue sijaitsee Mikkelin keskustassa Savilahdenkadun ja Pankalamminkadun välisellä alueella Pankajoen ja Pankalammen läheisyydessä. Mikkelin torille on matkaa noin 800 metriä.

Kaupunki on solminut aiesopimuksen FH Invest Oy:n kanssa kaavamuutosalueen korttelin 18 tonttien 3-6 ja rakennusoikeuden myymistä, kolmesta tontista kaksi on jo myyty ja keskimmäinen tontti on rakennettu lähes valmiiksi.

Kaavamuutos tuli vireille 10.1.2019 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin kaksi lausuntoa. Etelä-Savon pelastuslaitoksella ei ollut huomauttamista kaavaan. Lausunnonantaja A on tuonut esille lukuisia näkökohtia, jotka liittyvät meneillään olevaan rakentamiseen ja poikkeamislupaprosesseihin. Kaupungin vastineet ovat luettavissa selostuksen liitteessä 5. Kaupunki järjesti alueellisen ELY-keskuksen kanssa työneuvottelun 17.4.2019.

Kaavamuutos noudattaa Kantakaupungin osayleiskaavan linjauksia joka laajensi keskustan alueen ulottumaan Pankajoelle saakka. Yleiskaava mahdollisti myös asemakaavan pysäköintinormin väljentämisen joka antaa rakentajille enemmän vapauksia päättää tarjottavien pysäköintipaikkojen määrästä.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on eheyttää kaupunkirakennetta jo toteutuneen rakentamisen pohjalta.  Lainvoimaisessa asemakaavassa on viisikerroksisia lamellitaloja, jotka muutoksella halutaan muuttaa pistetaloiksi. Muutoksen yhteydessä yhteiskäyttöinen korttelialue (AH) poistuu, ja alue liitetään viereisiin tontteihin. Lainvoimaisen asemakaavan rakennusoikeus vaihtelee 5 580 k-m² ja 9 300 k- k-m² välillä pysäköinnin toteutustavasta riippuen, kaavamuutoksella tavoitellaan n. 5 850 k-m² rakennusoikeutta.

Kaava-alue jakaantuu kolmeen tonttiin, joista kullekin sijoittuu 6-kerroksinen pistetalo, autopaikat osin katoksissa, osin avoimina, lähileikki- ja oleskelupiha sisäänkäynnin yhteyteen sekä talojen yhteiskäyttöön ajateltu peli- ja leikkialue tonttien itärajalle. Tonteilla kulkeva jalankulkutie toimii myös pelastustienä.

Hulevedet johdetaan viereiselle puistoalueelle jo rakennettuun hulevesialtaaseen ja sieltä Pankajokeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelin 28 tontteja 3-6 sekä puistoalueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Etelä-Savon Energia Oy, teleoperaattorit, Savonlinja Oy, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut sekä rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Arto Seppälä poistui kokouksesta ennen tämän pykälän käsittelyn alkua.

Valmistelija

Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelin 28 tontteja 3-6 sekä puistoalueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Etelä-Savon Energia Oy, teleoperaattorit, Savonlinja Oy, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut sekä rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

  • Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 10. päivänä helmikuuta 2020 päivätyn asemakaavanmuutoksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Kaavamuutoksen ehdotus on ollut nähtävillä 10.10–30.12.2019. Ehdotuksesta saatiin 3 lausuntoa. Etelä-Savon pelastuslaitoksella ja Telialla ei ollut huomauttamista kaavaan. Kolmas lausunnonantaja uudisti pääosin jo ehdotusvaiheessa esitetyt näkökohdat, mutta toi esille kysymyksiä liittyen tulviin ja hulevesien hallintaan. Lausunnot ja vastineet ovat asemakaavan selostuksen liitteessä 6.

Lausuntojen perusteella hulevesien hallintaan liittyviä kaavamääräyksiä on päivitetty.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelin 18 tontteja 3-6 sekä puistoalueita koskevan asemakaavan muutoksen / Pankala II.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.