Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 31.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Rantakylän päiväkodin hankesuunnitelma

MliDno-2018-2401

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi
Tarja Sinioja, vs. liikunta- ja nuorisojohtaja, tarja.sinioja@mikkeli.fi

Kuvaus

Kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen pyytää kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan lausuntoja Rantakylän päiväkodin ja nuorisotalon hankesuunnitelmasta.                                                                                                        

Rantakylän päiväkodin ja nuorisotalon hankesuunnitelma

Kaupungin tilapalvelut on koonnut laaja-alaisen käyttäjistä, suunnittelijoista ja asiantuntijoista koostuvan työryhmän päivittämään Rantakylän päiväkodin hankesuunnitelman. Alkuperäinen hankesuunnitelma on laadittu vuonna 2016.

Oleellisimmat muutokset aikaisemmasta hankesuunnitelmasta poiketen ovat lapsipaikkaluku, joka on kasvanut 141:stä 153:een paikkaan. Syynä lapsimäärän kasvattamiseen on aikuisten ja lasten välisen suhdeluvun muutos varhaiskasvatuksessa 1/7:stä 1/8:aan yli 3-vuotiaiden lasten osalta. Suhdeluvun muutoksesta johtuen yli 3-vuotiaiden lasten ryhmäkoko on muuttunut 21:stä 24:ään. Lisäksi tarvitaan avoimen päiväkodin tilat 60:lle henkilölle, jossa on sekä aikuisia että lapsia. Rantakylän koulun rakentamisen yhteydessä ei ole täytetty väestönsuojan rakentamisvelvoitetta kokonaisuudessaan, vaan se on suunniteltu rakennettavaksi tässä yhteydessä. Tulevan väestönsuojan pinta-ala on noin 400 m².

Rantakylän nuorisotalo sijaitsee noin 100 metrin etäisyydellä tulevasta päiväkodista. Tämän hankkeen yhteydessä on kokonaistaloudellisesti edullista rakentaa päiväkodin väestönsuojatilaan uudet tilat nuorisotoimintaa varten. Nykyinen nuorisotalon korjausvelka on noin 250 000 €, peruskorjaustarve noin 350 000 € ja ylläpitokulut noin 35 000 €/vuosi. Väestönsuojatila on paremmin hyödynnettävissä nuorisokäytössä kuin päivähoidon tiloina. Lisäksi toiminnoilla on synergiaetua, kun päiväkoti ja nuorisotoiminta ovat tiloissa pääosin eri aikoihin, jolloin esimerkiksi liikuntasali palvelee molempia käyttäjäryhmiä. Rantakylän nuoriso kokoontuu nykyään muutoinkin vapaa-ajallaan koulun alueella, joten nuorisotilat sijoittuisivat lähelle koulun liikunta- ja leikkivälinealuetta. Päiväkoti olisi joka tapauksessa tulossa koulun ja nuorisotalon väliin, joten tällä ratkaisulla nuorisotalo saadaan lähemmäksi koulua, eikä nuorten tarvitse kulkea päiväkodin pihan läpi. Nykyisen nuorisotalon YL-tontti on jatkossa helposti hyödynnettävissä muussa käytössä.

Toteutussuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota toisistaan hyvin poikkeavien toimintojen sijoittamisesta samaan rakennuskokonaisuuteen. Toimintojen sisäänkäyntien tulee olla erillään toisistaan sekä suunnitella päiväkodin pidennetyn aukioloajan toiminnot niin, että ne ovat eri päädyssä rakennusta kuin nuorisotilat. Huolellisella suunnittelulla on kuitenkin hankesuunnittelutyöryhmän näkemyksen mukaan mahdollista sovittaa toiminnot yhteen samaan rakennuskokonaisuuteen.

Hankesuunnitelma sisältää kuvauksen nykytilanteesta, selvityksen tulevista tilantarpeista luonnospiirustuksineen sekä uudisrakennuksen alustavan kustannusarvion. Rakentamisaikataulu määräytyy kaupunginvaltuuston vuoden 2019 talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Uudisrakennuksen tavoitteet

Uuden päiväkodin ja nuorisotilan tavoitteena on nykyaikaisen ja uusia virikkeitä tarjoavan rakennuksen saaminen päiväkoti- ja nuorisokäyttöön. Suunnitteluratkaisuissa erityishuomio tulee kiinnittää tilojen monimuotoiseen käyttämiseen eri-ikäisten lasten ja nuorten yhteisenä turvallisena tilana. Henkilökunnan näkökulmasta tavoitteena on toimivan ja nykyaikaiset palvelut mahdollistavan työympäristön rakentaminen, mikä on turvallinen ja helppo käyttää sekä palvelee virikkeellisenä monikäyttötilana.

Kustannukset

Hankesuunnitelman mukaisen uudisrakennuksen kustannusarvio on noin 5 milj. euroa (alv 0 %) ja irtaimistohankintojen (kalusteet) 150 000 euroa (alv 0 %).

Päiväkoti ja nuorisotila on tarkoitus toteuttaa jaettuna urakkana, joka mahdollistaa paikallisille pk-yrittäjille paremmat osallistumismahdollisuudet hankintaan sekä antaa tilaajalle vahvemman otteet suunnittelun ohjaukseen ja toteutusratkaisujen valintaan.

Rahoitus

Hankkeen toteutukseen on kaupungin investointiesityksessä 3 milj. euroa vuodelle 2019 ja 1,5 milj. euroa vuodelle 2020, yhteensä 4,5 milj. euroa.

Toteutusaikataulu

Hankeen alustava toteutusaikataulu on 8/2019 - 8/2020.

Asiasta on pyydetty lausunto kasvatus- ja opetuslautakunnalta, joka käsittelee asiaa 22.11.2018 sekä hyvinvoinnin- ja osallisuudenlautakunnalta, joka käsittelee asiaa 21.11.2018.

Rantakylän päiväkodin hankesuunnitelma 14.11.2018, joka liitteenä.                                                                                  

Varhaiskasvatus ja nuorisotyö lausuvat hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Rantakylän päiväkodin hankesuunnitelmassa on huomioitu hyvin varhaiskasvatuksen tilatarpeet. Kuitenkin päiväkodin ja nuorisotilan sijoittaminen samaan kiinteistöön huolettaa varhaiskasvatuksen ammattilaisia.

Alkuperäiseen vuonna 2016 laadittuun Rantakylän päiväkodin hankesuunnitelmaan ei sisältynyt nuorisotilaa. Uudelleen vuonna 2018 kootussa työryhmässä syksyn alkukokoontumisten jälkeen nuorisopalveluiden esimiehen siirtyessä muihin tehtäviin, ei enää kutsuttu nuorisopalveluiden edustajia tai nuoria asiantuntijajäseniksi, vaikka nuorisotilan lisääminen päiväkodin yhteyteen on suuri toiminnallinen muutos.

Rantakylän uusi päiväkoti tulee toimimaan laajennetulla aukioloajalla, jolloin lapsia on paikalla myös iltaisin. Rantakylän nuorisotilat ovat auki noin klo 15 - 21, joten lapset ja nuoret ovat toiminnassa pääosin yhtä aikaa. Rantakylän nuorisotalossa on nuorisopalvelujen mukaan noin 4500 käyntikertaa vuodessa päivittäisen kävijämäärän vaihdellessa 30 ja 80 välillä.

Mahdollisesti lasten päivähoidon ja nuorisotilan yhdistäminen samaan rakennukseen ja samaan pihapiiriin herättää monia haasteita, jotka tulisi etukäteen tiedostaa. On väistämätöntä, että suuresta määrästä nuoria lähtee paljon ääntä, joka saattaa pelottaa pieniä lapsia ja häiritä esimerkiksi illan rauhoittumisrutiineja. Ääntä ei lähde pelkästään nuorten puheista, vaan myös peleistä ja musiikista sekä mopoista, joilla nuorisotilalle kuljetaan. Nuorisopalvelujen näkemyksen mukaan hyvä sisätilojen äänieristys ei riitä, koska suuri osa metelistä syntyy nuorten ollessa pihatoiminnoissa tai siirtymässä tilalle tai sieltä pois. Lisäksi Nuorisopalveluista todetaan, että kovaäänisyys kuuluu nuorten ”ryhmäolemukseen”, eikä nuorisotyön tehtävänä alueella voi olla nuorten pitäminen hiljaisena.

Nuorisopalvelujen mukaan nuorisotyö on kasvatuksellista toimintaa, jolla tuetaan nuoren kasvua omaksi parhaaksi itsekseen. Kasvatustoiminnassa törmätään luonnollisestikin usein keskeneräisyyteen: nähdään sopimatonta kielenkäyttöä, roskaamista ja muuta ei-toivottavaa käytöstä. On mahdollista, että pikkulapsen ja teini-ikäisen nuoren kasvuprosessit ovat siinä määrin eri vaiheessa, että kasvattajien ja asiakkaiden – lasten, nuorten ja vanhempien – välille syntyy arjen työtä häiritseviä ristiriitoja. Vaikka monet toiminnot voidaankin menestyksellä sijoittaa toimimaan yhdessä, on syytä kysyä kriittisesti: sopivatko päiväkoti ja nuorisotila todella toimimaan yhdessä niin, että molemmilla on hyvät ja turvalliset toimintaolosuhteet.

Päiväkodin ja nuorisotilan yhdistäminen on ennen kaikkea toimintaan vaikuttava ratkaisu, eikä sitä pitäisi sekoittaa rakentamis- tai korjaustarpeisiin.

Varhaiskasvatuksen edustajat esittävät, että tilapalvelut pohtii vielä uudelleen nuorisotilojen sijoittamisen Rantakylän koulun välittömään läheisyyteen. Tällä tilajärjestelyllä mahdollistetaan koulun ja nuorisotyön saumaton yhteistyö. Tällä tilajärjestelyllä turvataan myös laajennetulla aukioloajalla toimivan päiväkodin häiriöttömät toimintaolosuhteet.

Jos kuitenkaan nuorisotiloja ei voida sijoittaa ko. kampusalueella toisaalle, on varmistettava rakennusteknisesti ja sijoittamalla nuorisotilat ulkotiloineen ja kulkuväylineen siten, että turvataan sekä päiväkodille että nuorisotilalle molemmille tarkoituksenmukaiset, hyvät ja turvalliset toimintaolosuhteet.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa yllä olevan lausunnon Rantakylän päiväkodin ja nuorisotalon hankesuunnitelmasta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen selosti asiaa kasvatus- ja opetuslautakunnalle ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupungin tilapalvelut on koonnut laaja-alaisen käyttäjistä, suunnittelijoista ja asiantuntijoista koostuvan työryhmän päivittämään Rantakylän päiväkodin hankesuunnitelman. Alkuperäinen hankesuunnitelma on laadittu vuonna 2016.

Oleellisimmat muutokset aikaisemmasta hankesuunnitelmasta poiketen ovat lapsipaikkaluku, joka on kasvanut 141:stä 153:een paikkaan. Syynä lapsimäärän kasvattamiseen on aikuisten ja lasten välisen suhdeluvun muutos varhaiskasvatuksessa 1/7:stä 1/8:aan yli 3-vuotiaiden lasten osalta. Suhdeluvun muutoksesta johtuen yli 3-vuotiaiden lasten ryhmäkoko on muuttunut 21:stä 24:ään. Lisäksi tarvitaan avoimen päiväkodin tilat 60:lle henkilölle, jossa on sekä aikuisia että lapsia. Rantakylän koulun rakentamisen yhteydessä ei ole täytetty väestönsuojan rakentamisvelvoitetta kokonaisuudessaan, vaan se on suunniteltu rakennettavaksi tässä yhteydessä. Tulevan väestönsuojan pinta-ala on n. 400 m².

Rantakylän nuorisotalo sijaitsee noin 100 metrin etäisyydellä tulevasta päiväkodista. Tämän hankkeen yhteydessä on kokonaistaloudellisesti edullista rakentaa päiväkodin väestönsuojatilaan uudet tilat nuorisotoimintaa varten. Nykyinen nuorisotalon korjausvelka on noin 250 000 €, peruskorjaustarve n. 350 000 € ja ylläpitokulut n. 35 000 €/vuosi. Väestönsuojatila on paremmin hyödynnettävissä nuorisokäytössä kuin päivähoidon tiloina. Lisäksi toiminnoilla on synergiaetua, kun päiväkoti ja nuorisotoiminta ovat tiloissa pääosin eri aikoihin, jolloin esimerkiksi liikuntasali palvelee molempia käyttäjäryhmiä. Rantakylän nuoriso kokoontuu nykyään muutoinkin vapaa-ajallaan koulun alueella, joten nuorisotilat sijoittuisivat lähelle koulun liikunta- ja leikkivälinealuetta. Päiväkoti olisi joka tapauksessa tulossa koulun ja nuorisotalon väliin, joten tällä ratkaisulla nuorisotalo saadaan lähemmäksi koulua, eikä nuorten tarvitse kulkea päiväkodin pihan läpi. Nykyisen nuorisotalon YL-tontti on jatkossa helposti hyödynnettävissä muussa käytössä.

Toteutussuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota toisistaan hyvin poikkeavien toimintojen sijoittamisesta samaan rakennuskokonaisuuteen. Toimintojen sisäänkäyntien tulee olla erillään toisistaan sekä suunnitella päiväkodin pidennetyn aukioloajan toiminnot niin, että ne ovat eri päädyssä rakennusta kuin nuorisotilat. Huolellisella suunnittelulla on kuitenkin hankesuunnittelutyöryhmän näkemyksen mukaan mahdollista sovittaa toiminnot yhteen samaan rakennuskokonaisuuteen.

Hankesuunnitelma sisältää kuvauksen nykytilanteesta, selvityksen tulevista tilantarpeista luonnospiirustuksineen sekä uudisrakennuksen alustavan kustannusarvion. Rakentamisaikataulu määräytyy kaupunginvaltuuston vuoden 2019 talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Uudisrakennuksen tavoitteet

Uuden päiväkodin ja nuorisotilan tavoitteena on nykyaikaisen ja uusia virikkeitä tarjoavan rakennuksen saaminen päiväkoti- ja nuorisokäyttöön. Suunnitteluratkaisuissa erityishuomio tulee kiinnittää tilojen monimuotoiseen käyttämiseen eri-ikäisten lasten ja nuorten yhteisenä turvallisena tilana. Henkilökunnan näkökulmasta tavoitteena on toimivan ja nykyaikaiset palvelut mahdollistavan työympäristön rakentaminen, mikä on turvallinen ja helppo käyttää sekä palvelee virikkeellisenä monikäyttötilana.

Kustannukset

Hankesuunnitelman mukaisen uudisrakennuksen kustannusarvio on noin 5 milj. euroa (alv 0 %) ja irtaimistohankintojen (kalusteet) 150 000 euroa (alv 0 %).

Päiväkoti ja nuorisotila on tarkoitus toteuttaa jaettuna urakkana, joka mahdollistaa paikallisille pk-yrittäjille paremmat osallistumismahdollisuudet hankintaan sekä antaa tilaajalle vahvemman otteen suunnittelun ohjaukseen ja toteutusratkaisujen valintaan.

Rahoitus

Hankkeen toteutukseen on kaupungin investointiesityksessä 3 milj. euroa vuodelle 2019 ja 1,5 milj. euroa vuodelle 2020, yhteensä 4,5 milj. euroa.

Toteutusaikataulu

Hankeen alustava toteutusaikataulu on 8/2019 – 8/2020.

Asiasta on pyydetty lausunto kasvatus- ja opetuslautakunnalta, joka käsittelee asiaa 22.11.2018 sekä hyvinvoinnin- ja osallisuudenlautakunnalta, joka käsittelee asiaa 21.11.2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyisi Rantakylän päiväkodin ja nuorisotalon hankesuunnitelman 14.11.2016.  Kaupunkiympäristölautakunta pyytää hankesuunnitelmasta lausunnon nuorisovaltuustolta.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä, että tilojen jatkosuunnittelussa tulee vielä kuulla nuorison, liikuntatoimen ja varhaiskasvatuksen edustajia.

Valmistelija

Tarja Sinioja, liikunta- ja nuorisosihteeri, tarja.sinioja@mikkeli.fi
Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen pyytää hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan sekä kasvatus- ja opetuslautakunnan lausuntoja Rantakylän päiväkodin ja nuorisotalon hankesuunnitelmasta.                                                                                                        

Rantakylän päiväkodin ja nuorisotalon hankesuunnitelma

Kaupungin tilapalvelut on koonnut laaja-alaisen käyttäjistä, suunnittelijoista ja asiantuntijoista koostuvan työryhmän päivittämään Rantakylän päiväkodin hankesuunnitelman. Alkuperäinen hankesuunnitelma on laadittu vuonna 2016.

Oleellisimmat muutokset aikaisemmasta hankesuunnitelmasta poiketen ovat lapsipaikkaluku, joka on kasvanut 141:stä 153:een paikkaan. Syynä lapsimäärän kasvattamiseen on aikuisten ja lasten välisen suhdeluvun muutos varhaiskasvatuksessa 1/7:stä 1/8:aan yli 3-vuotiaiden lasten osalta. Suhdeluvun muutoksesta johtuen yli 3-vuotiaiden lasten ryhmäkoko on muuttunut 21:stä 24:ään. Lisäksi tarvitaan avoimen päiväkodin tilat 60:lle henkilölle, jossa on sekä aikuisia että lapsia. Rantakylän koulun rakentamisen yhteydessä ei ole täytetty väestönsuojan rakentamisvelvoitetta kokonaisuudessaan, vaan se on suunniteltu rakennettavaksi tässä yhteydessä. Tulevan väestönsuojan pinta-ala on noin 400 m².

Rantakylän nuorisotalo sijaitsee noin 100 metrin etäisyydellä tulevasta päiväkodista. Tämän hankkeen yhteydessä on kokonaistaloudellisesti edullista rakentaa päiväkodin väestönsuojatilaan uudet tilat nuorisotoimintaa varten. Nykyinen nuorisotalon korjausvelka on noin 250 000 €, peruskorjaustarve noin 350 000 € ja ylläpitokulut noin 35 000 €/vuosi. Väestönsuojatila on paremmin hyödynnettävissä nuorisokäytössä kuin päivähoidon tiloina. Lisäksi toiminnoilla on synergiaetua, kun päiväkoti ja nuorisotoiminta ovat tiloissa pääosin eri aikoihin, jolloin esimerkiksi liikuntasali palvelee molempia käyttäjäryhmiä. Rantakylän nuoriso kokoontuu nykyään muutoinkin vapaa-ajallaan koulun alueella, joten nuorisotilat sijoittuisivat lähelle koulun liikunta- ja leikkivälinealuetta. Päiväkoti olisi joka tapauksessa tulossa koulun ja nuorisotalon väliin, joten tällä ratkaisulla nuorisotalo saadaan lähemmäksi koulua, eikä nuorten tarvitse kulkea päiväkodin pihan läpi. Nykyisen nuorisotalon YL-tontti on jatkossa helposti hyödynnettävissä muussa käytössä.

Toteutussuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota toisistaan hyvin poikkeavien toimintojen sijoittamisesta samaan rakennuskokonaisuuteen. Toimintojen sisäänkäyntien tulee olla erillään toisistaan sekä suunnitella päiväkodin pidennetyn aukioloajan toiminnot niin, että ne ovat eri päädyssä rakennusta kuin nuorisotilat. Huolellisella suunnittelulla on kuitenkin hankesuunnittelutyöryhmän näkemyksen mukaan mahdollista sovittaa toiminnot yhteen samaan rakennuskokonaisuuteen.

Hankesuunnitelma sisältää kuvauksen nykytilanteesta, selvityksen tulevista tilantarpeista luonnospiirustuksineen sekä uudisrakennuksen alustavan kustannusarvion. Rakentamisaikataulu määräytyy kaupunginvaltuuston vuoden 2019 talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Uudisrakennuksen tavoitteet

Uuden päiväkodin ja nuorisotilan tavoitteena on nykyaikaisen ja uusia virikkeitä tarjoavan rakennuksen saaminen päiväkoti- ja nuorisokäyttöön. Suunnitteluratkaisuissa erityishuomio tulee kiinnittää tilojen monimuotoiseen käyttämiseen eri-ikäisten lasten ja nuorten yhteisenä turvallisena tilana. Henkilökunnan näkökulmasta tavoitteena on toimivan ja nykyaikaiset palvelut mahdollistavan työympäristön rakentaminen, mikä on turvallinen ja helppo käyttää sekä palvelee virikkeellisenä monikäyttötilana.

Kustannukset

Hankesuunnitelman mukaisen uudisrakennuksen kustannusarvio on noin 5 milj. euroa (alv 0 %) ja irtaimistohankintojen (kalusteet) 150 000 euroa (alv 0 %).

Päiväkoti ja nuorisotila on tarkoitus toteuttaa jaettuna urakkana, joka mahdollistaa paikallisille pk-yrittäjille paremmat osallistumismahdollisuudet hankintaan sekä antaa tilaajalle vahvemman otteet suunnittelun ohjaukseen ja toteutusratkaisujen valintaan.

Rahoitus

Hankkeen toteutukseen on kaupungin investointiesityksessä 3 milj. euroa vuodelle 2019 ja 1,5 milj. euroa vuodelle 2020, yhteensä 4,5 milj. euroa.

Toteutusaikataulu

Hankeen alustava toteutusaikataulu on 8/2019 - 8/2020.

Asiasta on pyydetty lausunto kasvatus- ja opetuslautakunnalta, joka käsittelee asiaa 22.11.2018 sekä hyvinvoinnin- ja osallisuudenlautakunnalta, joka käsittelee asiaa 21.11.2018.

Rantakylän päiväkodin hankesuunnitelma 14.11.2018, joka liitteenä.                                                                                  

Varhaiskasvatus ja nuorisotyö lausuvat hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Rantakylän päiväkodin hankesuunnitelmassa on huomioitu hyvin varhaiskasvatuksen tilatarpeet. Kuitenkin päiväkodin ja nuorisotilan sijoittaminen samaan kiinteistöön huolestuttaa varhaiskasvatuksen ammattilaisia.

Alkuperäiseen vuonna 2016 laadittuun Rantakylän päiväkodin hankesuunnitelmaan ei sisältynyt nuorisotilaa. Uudelleen vuonna 2018 kootussa työryhmässä syksyn alkukokoontumisten jälkeen nuorisopalveluiden esimiehen siirtyessä muihin tehtäviin, ei enää kutsuttu nuorisopalveluiden edustajia tai nuoria asiantuntijajäseniksi, vaikka nuorisotilan lisääminen päiväkodin yhteyteen on suuri toiminnallinen muutos.

Rantakylän uusi päiväkoti tulee toimimaan laajennetulla aukioloajalla, jolloin lapsia on paikalla myös iltaisin. Rantakylän nuorisotilat ovat auki noin klo 15 - 21, joten lapset ja nuoret ovat toiminnassa pääosin yhtä aikaa. Rantakylän nuorisotalossa on nuorisopalvelujen mukaan noin 4500 käyntikertaa vuodessa päivittäisen kävijämäärän vaihdellessa 30 ja 80 välillä.

Mahdollisesti lasten päivähoidon ja nuorisotilan yhdistäminen samaan rakennukseen ja samaan pihapiiriin herättää monia haasteita, jotka tulisi etukäteen tiedostaa. On väistämätöntä, että suuresta määrästä nuoria lähtee paljon ääntä, joka saattaa pelottaa pieniä lapsia ja häiritä esimerkiksi illan rauhoittumisrutiineja. Ääntä ei lähde pelkästään nuorten puheista, vaan myös peleistä ja musiikista sekä mopoista, joilla nuorisotilalle kuljetaan. Nuorisopalvelujen näkemyksen mukaan hyvä sisätilojen äänieristys ei riitä, koska suuri osa metelistä syntyy nuorten ollessa pihatoiminnoissa tai siirtymässä tilalle tai sieltä pois. Lisäksi Nuorisopalveluista todetaan, että kovaäänisyys kuuluu nuorten ”ryhmäolemukseen”, eikä nuorisotyön tehtävänä alueella voi olla nuorten pitäminen hiljaisena.

Nuorisopalvelujen mukaan nuorisotyö on kasvatuksellista toimintaa, jolla tuetaan nuoren kasvua omaksi parhaaksi itsekseen. Kasvatustoiminnassa törmätään luonnollisestikin usein keskeneräisyyteen: nähdään sopimatonta kielenkäyttöä, roskaamista ja muuta ei-toivottavaa käytöstä. On mahdollista, että pikkulapsen ja teini-ikäisen nuoren kasvuprosessit ovat siinä määrin eri vaiheessa, että kasvattajien ja asiakkaiden – lasten, nuorten ja vanhempien – välille syntyy arjen työtä häiritseviä ristiriitoja. Vaikka monet toiminnot voidaankin menestyksellä sijoittaa toimimaan yhdessä, on syytä kysyä kriittisesti: sopivatko päiväkoti ja nuorisotila todella toimimaan yhdessä niin, että molemmilla on hyvät ja turvalliset toimintaolosuhteet.

Päiväkodin ja nuorisotilan yhdistäminen on ennen kaikkea toimintaan vaikuttava ratkaisu, eikä sitä pitäisi sekoittaa rakentamis- tai korjaustarpeisiin.

Varhaiskasvatuksen edustajat esittävät, että tilapalvelut pohtii vielä uudelleen nuorisotilojen sijoittamisen Rantakylän koulun välittömään läheisyyteen. Tällä tilajärjestelyllä mahdollistetaan koulun ja nuorisotyön saumaton yhteistyö. Tällä tilajärjestelyllä turvataan myös laajennetulla aukioloajalla toimivan päiväkodin häiriöttömät toimintaolosuhteet.

Jos kuitenkaan nuorisotiloja ei voida sijoittaa ko. kampusalueella toisaalle, on varmistettava rakennusteknisesti ja sijoittamalla nuorisotilat ulkotiloineen ja kulkuväylineen siten, että turvataan sekä päiväkodille että nuorisotilalle molemmille tarkoituksenmukaiset, hyvät ja turvalliset toimintaolosuhteet.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta antaa yllä olevan lausunnon Rantakylän päiväkodin ja nuorisotalon hankesuunnitelmasta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta esittää, että jatkosuunnitteluun otetaan mukaan nuorisotyön, vammaisneuvoston ja nuorison edustus.

Merkitään, että rakennuttajaninsinööri Miia Havukainen selosti asiaa hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupungin tilapalvelut on koonnut laaja-alaisen käyttäjistä, suunnittelijoista ja asiantuntijoista koostuvan työryhmän päivittämään vuonna 2016 laaditun Rantakylän päiväkodin hankesuunnitelman. Hankesuunnitelmasta on pyydetty lausunnot kaupunkiympäristölautakunnalta, hyvinvoinnin- ja osallisuuden lautakunnalta, kasvatus- ja opetuslautakunnalta sekä nuorisovaltuustolta.

Lautakuntien ja nuorisovaltuuston näkemykset lyhennettynä:

Kaupunkiympäristölautakunta 20.11.2018, §135

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyisi Rantakylän päiväkodin ja nuorisotalon hankesuunnitelman 14.11.2016. Tilojen jatkosuunnittelussa tulee vielä kuulla nuorison, liikuntatoimen ja varhaiskasvatuksen edustajia.

Hyvinvoinnin- ja osallisuuden lautakunta 21.11.2018, § 109
Kasvatus- ja opetuslautakunta 22.11.2018, §112

Rantakylän päiväkodin hankesuunnitelmassa on huomioitu hyvin varhaiskasvatuksen tilatarpeet. Kuitenkin päiväkodin ja nuorisotilan sijoittaminen samaan kiinteistöön huolettaa varhaiskasvatuksen ammattilaisia. Mahdollisesti lasten päivähoidon ja nuorisotilan yhdistäminen samaan rakennukseen ja samaan pihapiiriin herättää monia haasteita, jotka tulisi etukäteen tiedostaa. On väistämätöntä, että suuresta määrästä nuoria lähtee paljon ääntä, joka saattaa pelottaa pieniä lapsia ja häiritä esimerkiksi illan rauhoittumisrutiineja.

On mahdollista, että pikkulapsen ja teini-ikäisen nuoren kasvuprosessit ovat siinä määrin eri vaiheessa, että kasvattajien ja asiakkaiden – lasten, nuorten ja vanhempien – välille syntyy arjen työtä häiritseviä ristiriitoja. Vaikka monet toiminnot voidaankin menestyksellä sijoittaa toimimaan yhdessä, on syytä kysyä kriittisesti: sopivatko päiväkoti ja nuorisotila todella toimimaan yhdessä niin, että molemmilla on hyvät ja turvalliset toimintaolosuhteet.

Varhaiskasvatuksen edustajat esittävät, että tilapalvelut pohtii vielä uudelleen nuorisotilojen sijoittamisen Rantakylän koulun välittömään läheisyyteen. Jos kuitenkaan nuorisotiloja ei voida sijoittaa ko. kampusalueella toisaalle, on varmistettava rakennusteknisesti ja sijoittamalla nuorisotilat ulkotiloineen ja kulkuväylineen siten, että turvataan sekä päiväkodille että nuorisotilalle molemmille tarkoituksenmukaiset, hyvät ja turvalliset toimintaolosuhteet.

Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta esittää, että jatkosuunnitteluun otetaan mukaan nuorisotyön, vammaisneuvoston ja nuorison edustus.

Nuorisovaltuusto 29.11.2018

Nuorisovaltuuston jäsenillä on käyttäjäkokemusta nykyisistä tiloista ja uusille tiloille on todettu selkeä tarve. Vanhat tilat eivät ole houkuttelevat sokkeloisuuden ja vanhentuneiden pintojen vuoksi. Nuorisotyölle toivotaan ajanmukaisia, nykyaikaisia tiloja.

Nuorisovaltuusto ehdottaa, että suunnitelmaan paneudutaan vielä nimenomaan nuorten näkökulmasta. Sijainniltaan uuden nuorisotilan paikka on ihanteellinen. Koulualue kerää joka tapauksessa äänekästä nuorisoa läheisyyteensä. On hyvä, että nuorisotila tulee sinne, missä nuoret ovat. Suunnitelman liikennejärjestelyjä on muutettava siten, että pihalle täytyy olla enemmän liittymiä. Nuorisotalon käyttäjille on mitoitettava riittävästi parkkitilaa mopoille, pyörille ja autoille. Piha-alueelle tarvitaan hidasteita. On tärkeää, että rakennetaan suojaisa parkkipaikka alueen turvallisuuden lisäämiseksi.

Nuoret täytyy osallistaa jatkosuunnitteluun mm. kalustuksen, viihtyvyyden ja toiminnallisuuden onnistumisen varmistamiseksi. Suunnitelman liikuntasali nähdään liian pienenä nuorten liikunnan harrastamiseen (esim. sulkapallo).

Nuorisovaltuusto on innostunut uusista hankkeista nuorten elinolosuhteiden edistämiseksi ja näkee, että on edullisempaa muokata käsittelyssä olevaa suunnitelmaa nuorille sopivammaksi, kuin rakentaa kokonaan uusi erillinen nuorisotilarakennus.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy Rantakylän päiväkodin ja nuorisotalon hankesuunnitelman.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittälijä esitti asia palauttamista uuteen valmisteluun ja suunnitteluohjeena on, että Rantakylän päiväkoti toteutetaan ilman nuorisotiloja.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän muutettu esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunkiympäristölautakunta on käsitellyt Rantakylän päiväkodin hankesuunnitelmaa kokouksessaan 22.1.2019, § 14 kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Kaupunkiympäristölautakunnan mukaan päiväkodin yhteydessä rakennettavat väestönsuojatilat hyödynnetään päiväkodin toiminnassa.

Kaupunkiympäristölautakunta pyytää hankesuunnitelmasta kasvatus- ja opetuslautakunnan lausunnon, jonka jälkeen asia siirtyy kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Tilapalveluiden mukaan hankkeen alkuperäinen aikataulu on muuttunut hankesuunnitelman muuttamisen johdosta. Uusi toteutusaikataulu on 5/2020 - 5/2021.

Tilapalveluiden mukaan selvityksessä on käytetty edellisen hankesuunnitelman mukaista lapsipaikkalukua 141, kun se uudessa hankesuunnitelmassa on 153 lasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää puoltaa kaupunkiympäristölautakunnan esittämää Rantakylän päiväkodin hankesuunnitelman hyväksymistä ja väistötilojen hyödyntämistä varhaiskasvatuksen käyttöön sillä edellytyksellä, että mahdollisissa lasten käyttöön suunnatuissa tiloissa on ikkunat.

Päätös

Keskustelun jälkeen esittelijä teki muutetun ehdotuksen: Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää puoltaa kaupunkiympäristölautakunnan esittämää Rantakylän päiväkodin hankesuunnitelman hyväksymistä ja väestönsuojatilojen hyödyntämistä varhaiskasvatuksen käyttöön sillä edellytyksellä, että mahdollisissa lasten käyttöön suunnatuissa toiminnallisissa tiloissa on ikkunat.

Muutettu ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Merkitään, että kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen selosti asiaa kasvatus- ja opetuslautakunnalle ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, kaupunkiympäristölautakunta, Virpi Siekkinen, Seija Manninen, Pirjo Vartiainen, Pirjo Laakso-Vartiainen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.