Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 31.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Kattilansillan päiväkodin tarjouspyyntö

MliDno-2018-1415

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupungin tilapalvelut on koonnut laaja-alaisen käyttäjistä, suunnittelijoista ja asiantuntijoista koostuvan työryhmän suunnittelemaan Kattilansillan päiväkotia. Uusi päiväkoti korvaa Suksimäen päiväkodin, avoimen päiväkodin Punapirtin sekä ryhmäperhepäiväkoti Piilopirtin.

Kattilansillan päiväkodin laajuus on 1545 brm². Lapsipaikkaluku on 100. Lisäksi rakennukseen sijoitetaan nykyisin Punapirtin tiloissa oleva avoimen varhaiskasvatuksen toiminta, jossa henkilömäärä (aikuiset+lapset) on noin 60.

Hankkeen koko on 4,15 M€ (josta kalustus 0,15 M€). Päiväkoti toteutetaan Mikalo Oy:n rahoituksella, niin että kaupungin tilapalvelut vastaa kohteen rakennuttamisesta.

Uusi päiväkoti sijoittuu Kattilansillan nuorisotalon takana olevalle Y-tontille. Kyseinen sijainti on Laajalammen ja Kattilansillan alueella ainoa vapaana oleva Y-merkinnällä varustettu, eli yleiseen rakentamiseen tarkoitettu tontti. Rakennuksen runko on puurakenteinen, alapohja tuulettuva ja vesikatto harjakatto.

Kohde tehdään jaettua urakkana, jolloin paikallisilla pk-yrittäjillä on paremmat osallistumismahdollisuudet hankintaan. Jaettu urakka myös mahdollistaa tilaajalta vahvemman otteen suunnitteluun ja toteutusratkaisuihin.

Kaupungin sisäisen hankintaohjeen mukaan taloudellisesti merkittävissä (hankinta-arvoltaan yli 1 M€) hankinnoissa tulee kilpailutusasiakirjat hyväksyä lautakunnassa ennen niiden julkaisua.

Tarjouspyynnön mukaan valintaperusteena on halvin hinta. Tarjoajille on asetettu vähimmäisvaatimuksia, joiden tulee täyttyä tarjouskilpailuun osallistumiseksi.

Hankinnasta on tehty hankinnan erityispiirteiden tunnistaminen ja hankinnan yritysvaikutusten arviointi. Hankinnasta on järjestetty keskustelutilaisuus (markkinavuoropuhelu) 8.1.2019. Hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon, mutta ei EU-kynnysarvoa.

Kaupunkirakenneselvitys

Hanke on linjattu kaupunkirakenneselvityksessä valmistuvaksi vuoden 2020 aikana ja maksavan 3,5 M€. Kaupunkirakenneselvityksen jälkeen päiväkodin lapsipaikkalukutarve on kasvanut entisestään sekä pohjatutkimuksissa todettu rakennuksen tarvitsevan paalutuksen maaperän kantavuuden varmistamiseksi. Pohjamaan laadun takia myös muut tontin rakentamiskustannukset ovat tavanomaista suuremmat. Näistä tekijöistä johtuen kustannusarvio on noussut 3,5 M eurosta 4,0 M euroon. Hankkeelle on varattu investointiohjelmassa tarvittava 4,15 M euroa.

Kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 31.1.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy Kattilansillan päiväkodin tarjouspyyntöasiakirjat. Tilapalveluilla on oikeus tehdä tarjouspyyntöasiakirjoihin tarvittavia muutoksia, hankkeen kokonaisuuden kuitenkaan muuttumatta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Merkitään, että Jyrki Koivikko poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana ja Kerttu Hakala tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunkiympäristölautakunta on puoltanut 26.6.2018, § 81 Suksimäen päiväkodin tilojen korvaamisesta uudisrakennuksella, johon yhdistetään alueen kaksi muuta yksikköä: ryhmäperhepäiväkoti Piilopirtti ja avointa varhaiskasvatusta tarjoava päiväkoti Punapirtti. Kasvatus- ja opetuslautakunta on puoltanut 30.8.2018, § 74 Suksimäen päiväkodin tilalle tulevaa uudisrakennusta, jonka nimeksi tulee Kattilansillan päiväkoti. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 10.9.2018, § 330 puoltanut asiaa kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 8.10.2018 § 107 Suksimäen päiväkodin tilalle rakennettavasta uudisrakennuksesta, jonka nimeksi tulee Kattilansillan päiväkoti.

Kaupunkiympäristölautakunnassa 22.1.2019, § 13 on käsitelty Kattilansillan päiväkodin tarjouspyyntöasiakirjat.

Tarjouspyyntöasiakirjat esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tarjouspyyntöasiakirjat tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen selosti asiaa kasvatus- ja opetuslautakunnalle. 

Tiedoksi

Jarkko Hyttinen, Virpi Siekkinen, Seija Manninen, Pirjo Vartiainen, Nina Jussi-Pekka

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.