Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 31.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttösuunnitelma 2019

MliDno-2018-2566

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Lautakuntien, johtokunnan ja kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden tulee laatia valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset käyttötaloussuunnitelmat tammikuun loppuun mennessä. Käyttösuunnitelmassa toimielin ottaa kantaa viranhaltijoiden toimivaltaan ja laskujen hyväksymiseen.

Mikkelin kaupunkistrategian 2018–2021 visio on ”Teemme yhdessä Saimaan kauniin Mikkelin”. Strategian visiota, painopisteitä, Mikkelin arvoja ja strategisten ohjelmien toimenpiteitä toteutetaan talousarviossa ja toimintasuunnitelmissa. Strategia konkretisoituu Hyvän elämän, Kestävän kasvun ja Elinvoimaohjelmassa. Hyvän elämän ohjelma on samalla kaupungin lakisääteinen hyvinvointikertomus. Strategisten ohjelmien seurantaa varten on ohjelmakortit, joihin on kirjattu ohjelmiin perustuvat talousarvion 2019 konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet.

Talousarviossa esitetyt sitovat määrärahat eivät saa käyttösuunnitelmassa muuttua. Tiliryhmän sisällä voi tehdä muutoksia vain, jos ne ovat välttämättömiä toiminnan kannalta.

Talouden tasapainotustoimenpiteet laaditaan ja toteutetaan palvelusuunnitelmassa, henkilöstösuunnitelmassa sekä mahdollisessa lisätalousarviossa kevään aikana.

Käyttösuunnitelmassa on esitettävä:

  • Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet: talousarvio sisältää kaupunginvaltuustoon nähden sitovat toimenpiteet. Lautakuntien ohjelmakortit poikkeavat valtuuston korteista, koska lautakuntien kortteihin on kirjattu myös operatiivisen toiminnan kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. Näitä operatiivisia toimenpiteitä on seurattava ja niistä on raportoitava lautakunnalle.
  • Käyttösuunnitelmarakenne yksiköittäin (toimielimen organisaatiokaavio ja vastuuhenkilöt)
  • Käyttösuunnitelmaan liittyvät toimivaltuudet: yksiköiden päälliköiden toimivalta käyttösuunnitelman muutoksien tekeminen johtosäännön mukaisesti
  • Tositteiden hyväksyjät sekä asiatarkastajat ja heidän varahenkilönsä tulos- yksiköittäin huomioiden myös tasetilien hyväksyjät ja asiatarkastajat; palkkailmoituksien hyväksyjät, jos poikkeaa muusta tositteiden hyväksymiskäytännöstä (esim. erilliskorvaukset, luottamusmiespalkkiot); investointimenot ja irtaimen omaisuuden hankinnan hyväksyjät ja asiatarkastajat (huomioiden investointiraja 10.000 euroa)
  • Tulosalueiden menot ja tulot siinä laajuudessa kuin on johtamisen kannalta tarpeellista.
  • Kuntamaisema-taulut muodostavat palveluiden seurantapohjan vuodelle 2019.

Vuonna 2019 hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään kolme kertaa vuodessa.  Seurannan ajantasaisuus, oikeellisuus ja sen ohjausvaikutukset ovat keskeisiä tekijöitä valtuustolle annettavissa seurantaraporteissa. Kaupunginhallitukselle raportoidaan talouden kehityksestä tarpeen mukaan kuukausittain.

Liite: Käyttötaloussuunnitelma kasvatus- ja opetuslautakunta 2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2019.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut, tulosalueet: varhaiskasvatus ja perusopetus sekä lukiokoulutus, toisen asteen ja korkeakouluyhteistyö; sivistysjohtaja

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.