Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 31.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 7-9 luokkien oppilaiden koulupaikan määräytyminen lukuvuonna 2019-2020

MliDno-2019-296

Valmistelija

  • Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Perusopetuksen oppilaalla on oikeus käydä kunnan osoittamaa lähikoulua. Oppilas voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin lähikouluun, jolloin hakijoihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita.

Jos opetuksessa noudatetaan opetussuunnitelmaa, jossa painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta, voidaan oppilaita otettaessa käyttää myös oppilaan taipumuksia edellä mainittuun tavoitteeseen mittaavaa koetta. Valintaperusteista ja -kokeesta tulee ilmoittaa etukäteen. Kunta voi kuitenkin päättää, että sen järjestämään opetukseen otetaan ensisijaisesti omassa kunnassa asuvia lapsia. Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietinnön mukaan eräs tapa noudattaa yhdenvertaisia valintaperusteita voi olla myös arpominen.

Musiikkiluokalle hyväksytyt mikkeliläiset oppilaat sijoittuvat Urheilupuiston koulun 7. luokalle ja liikuntaluokalle hyväksytyt mikkeliläiset oppilaat Kalevankankaan koulun 7. luokalle (24 oppilasta/1 luokka). Opetuslautakunta päätti kokouksessaan 13.2.2007 § 118, että erikoisluokkia (musiikki- ja liikuntaluokat) perustetaan yksi kumpaakin vuosittain.

Lisäopetusta ei lukuvuonna 2019- 2020 järjestetä perusopetuksen yhteydessä Esedun kanssa tehtävän lisäopetusyhteistyön takia.

Rehtorit ovat ilmoittaneet tulevien 7. yleisopetusluokkien maksimioppilasmäärät seuraavasti:

Koulu 7. yleisopetuksen
luokka max.
aloituspaikat
Koulun max.
oppilasmäärä
Mikkelin Lyseo 145 440
Kalevankangas 85 250
Urheilupuisto 140 415
Rantakylä 110 310
Anttola 25 75
Haukivuori 25 75
Ristiinan yhtenäiskoulu 44 151

 

Oppilaspaikkojen määrittely on tarpeen oppilaaksi ottamisen perusteeksi. Koulun rehtorin päätöksellä on sallittu +/- 10 oppilaan muutos em. kokonaismäärään, mikäli se on ryhmänmuodostuksen kannalta toteutettavissa järkevästi ja noudattaen mm. työsuojelullisia määräyksiä käytännön työaineissa.       

Liite: Alustava oppilasennuste ja sijoitusmalli jaetaan kokouksessa, koska oppilasvalinnat ovat vielä kesken.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy 7. yleisopetusluokkien aloituspaikkamäärät ja perusopetuksen 7.-9. luokkien koulujen enimmäisoppilasmäärät sekä 7. luokalle syksyllä 2018 siirtyvien oppilaiden sijoitussuunnitelman perusteluineen kokouksessa jaettavan liitteen mukaisesti. Liitteessä esitetyt oppilasmäärät ovat vielä alustavia ja ne tarkentuvat kevään kuluessa (mm. erityisopetussiirrot ym. ryhmittelyt).

Erikoisluokille (musiikki- ja liikuntaluokat) otetaan ensisijaisesti Mikkelin kaupungissa asuvia oppilaita.

Ulkokuntalaisia oppilaita otetaan vain, mikäli luokissa on tilaa.

Koulun rehtorin päätöksellä sallitaan +/- 10 oppilaan muutos em. kokonaismäärään, mikäli se on ryhmänmuodostuksen kannalta toteutettavissa järkevästi ja noudattaen mm. työsuojelullisia määräyksiä käytännön työaineissa.

Jos oppilas haluaa hakeutua muuhun kuin kunnan tarjoamaan lähikouluun, oppilaalla ei ole lakiin perustuvaa oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen. Ulkopuolisen asiantuntijalausunnon (lääkäri tai psykologi) perusteella on tästä mahdollisuus poiketa.

Jotta hakijat olisivat yhdenvertaisessa asemassa, ratkaistaan koulupaikka tarvittaessa arpomalla.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.