Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 27.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Valtuustoaloite Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksen linjauksien muuttamiseksi

MliDno-2017-480

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Jaana Vartiainen ym. esittivät 20.2.2017 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Mikkelin kaupunki haluaa olla lapsiperheystävällinen kaupunki. Varhaiskasvatuslinjaukset eivät kuitenkaan tue tätä. Molempien vanhempien ollessa vuorotyöläisiä pienet koululaiset joutuvat tulemaan toimeen yksin jopa vuorokauden. Tässä yksi esimerkki: ”Molemmat vanhemmat tekevät vuorotyötä, jossa työpäivän pituus on vähintään 12h. Työaika 24h ajalla aamusta-yöhön. Työmatka ja työajan pituus huomioiden ei 1. luokkalainen pärjää yksin näin pitkiä aikoja. Lapsi saattaa  joutua olemaan itsenäisesti, jopa vuorokauden. Lisäksi vanhempien työn luonteeseen kuuluu, että työajat voivat vielä venyä suunnitellusta. Lapsen täytyisi huolehtia koko päivän toimet itsenäisesti. mm. kouluun lähtö, ruokailut, koulumatkat, nukkumaan meneminen ja aamulla herääminen kouluun.”

Tämä on todella kohtuutonta pienten alakoululaisten kohdalla. Kaupungin linjaukset ovat vanhanaikaisia ja joustamattomia. Kaikilla perheillä ei ole sukulaisten tukiverkkoa tukenaan. Vaihtoehtona vanhempien työssäkäynnille on, että toinen jää kotiin huolehtimaan lapsista. Tästä on seurauksena kaupungille työllisyyden heikentyminen ja verotulojen menetys sekä lapsiperheiden negatiivinen suhtautuminen kaupunkiin.

Varhaiskasvatuslaki (36/1973) antaa pykälässä 2 kunnille mahdollisuuden päättää lasten hoidosta:

Lasten päivähoitoa voivat saada lapset, jotka eivät ole vielä oppivelvollisuusikäisiä sekä milloin erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa ole muulla tavoin järjestetty, myös sitä vanhemmat lapset.

Lasten päivähoito on pyrittävä järjestämään siten, että se tarjoaa lapsen hoidolle ja kasvatukselle sopivan hoitopaikan ja jatkuvan hoidon sinä vuorokauden aikana jona sitä tarvitaan. 

Lisäksi saman lain 11 §:

Kunnan on huolehdittava siitä, että lasten päivähoitoa on saatavissa kunnan järjestämänä tai valvomana siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Päivähoitoa suunniteltaessa ja järjestettäessä on huomioitava lapsen etu.

Monet kunnat asettavat lapsen edun kaiken edelle, kuten varhaiskasvatuslain henkikin sanoo ja järjestävät vuorohoitoa pienille koululaisille, joiden molemmat vanhemmat käyvät vuorotöissä. Mikkelin tulee olla näiden kuntien kaltainen ja olla todellinen lapsiperheystävällinen kaupunki.

Me allekirjoittaneet haluamme, että Mikkelin kaupunki muuttaa varhaiskasvatuksen linjauksia niin, että pienet koululaiset saavat tarvittaessa olla päivähoidossa molempien vanhempien ollessa vuorotyössä. Lisäksi haluamme, että kaupunki perkaa tarkasti läpi kaikki varhaiskasvatuksen vanhentuneet, joustamattomat määräykset, jotka heikentävät lapsiperheiden hyvinvointia Mikkelissä.

Mikkelissä 20.02.2017

Jaana Vartiainen
Satu Taavitsainen, Petri Tikkanen, Heikki Pyrhönen,
Kalle Nieminen, Markku Aholainen, Markku Turkia,
Marita Hokkanen, Raine Lehkonen, Hannu Tullinen,
Osmo Ukkonen, Leena Teittinen, Tapani Korhonen,
Paavo Barck, Markku Tissari, Arto Seppälä,
Veli Liikanen, Vesa Himanen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Merkitään, että valtuutetut Olli Nepponen ja Satu Pulkkinen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistystoimen valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään elokuussa 2017.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Valtuustoaloite Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksen linjauksien muuttamiseksi

Kaupungin valtuuston kokouksen 20.2.2017 § 18 valtuustoaloitteessa esitetään Mikkelin varhaiskasvatuksen linjauksien muuttamista ja varhaiskasvatuksen vanhojen joustamattomien määräysten perkaamista. Valtuustoaloitteen ovat allekirjoittaneet Jaana Vartiainen, Satu Taavitsainen, Petri Tikkanen, Heikki Pyrhönen, Kalle Nieminen, Markku Aholainen, Markku Turkia, Marita Hokkanen, Raine Lehkonen, Hannu Tullinen, Osmo Ukkonen, Leena Teittinen, Tapani Korhonen, Paavo Barck, Markku Tissari, Arto Seppälä, Veli Liikanen, Vesa Himanen.

Varhaiskasvatuksen linjauksilla käsitetään varhaiskasvatuksen vuorohoidon linjauksia, jotka on käsitelty viimeksi Kasvatus- ja opetuslautakunnassa 26.5.2016.      

Valtuustoaloitteen mukaan monet kunnat asettavat lapsen edun kaiken edelle ja järjestävät vuorohoitoa pienille koululaisille. Asiasta tiedusteltiin 12 kaupungista. Viidessä kaupungissa ei koululaisille tarjottu varhaiskasvatusta ollenkaan. Seitsemässä kaupungissa tarjottiin, joko ensimmäisellä luokalla olevalle yksinhuoltajan lapselle, ensimmäisellä luokalla olevalle yksinhuoltajan erityislapselle tai ensimmäisellä luokalla lastensuojelun piirissä olevalle lapselle (joita oli erittäin harvoin). Yhdessä kaupungissa tarjottiin vuorohoitoa harkituissa tapauksissa, jos oli paikkoja. Kerrottiin lisäksi, että harvoin pystyvät kuitenkaan tarjoamaan.

Kyseltäessä muista kaupungeista asiaa kommentoitiin, ettei koululaisen sijoittaminen varhaiskasvatukseen välttämättä ole lapsen kannalta hyvä ratkaisu. Mikkelissä on kokemusta siitä, että lasta kiusattiin koulussa sen vuoksi kun hän meni koulun jälkeen päivähoitoon. Heräsi myös kysymys, onko koululaisen mielekäs paikka olla esimerkiksi viikonloppuna varhaiskasvatuksessa, jossa muut lapset saattavat olla iältään alle kahden vuoden.

Valtuustoaloitteen mukaan pienten koululaisten olisi saatava olla tarvittaessa päivähoidossa molempien vanhempien ollessa vuorotyössä. Tilanteet vaihtelevat eri vuosina, eikä voida sanoa, mikä vuorotyössä olevien huoltajien ja pienten koululaisten tilanne olisi eri vuosina. Ensi syksynä, siinä tapauksessa, että ensimmäiselle luokalle menevät vuorotyössä olevien huoltajien lapset tulisivat vuorohoitoon, tarvittaisiin palkata lisää yhteensä neljä kasvatushenkilöä. Sen lisäksi tarvittaisiin Haukivuorelle ehdottomasti lisätiloja. Olemassa olevaan Nuppulan päiväkotiin ei voida tiloja laajentaa. Lisätilat olisivat jossakin muualla, mikä tarkoittaisi sitä, että henkilöstöä olisi oltava vieläkin enemmän. Lisäksi olisi järjestettävä erillinen ruokahuolto ja siivous ko. tiloihin.  

Koululaisten kuljettaminen koulusta vuorohoitoon aiheuttaa kustannuksia, joita ei ole tarkemmin selvitetty.

Tänä vuonna Mikael-koulussa ja 17:ssä muussa koulussa järjestetään iltapäivätoimintaa ensimmäisellä luokalla oleville oppilaille, silloin kun tarvitsijoita on vähintään kuusi. Ryhmiin otetaan lisäksi toisen luokan oppilaita, jos niihin mahtuu.

Siinä tapauksessa, että ensi syksynä vuorohoitoa tarjottaisiin vain vuorotyötä tekevien yksinhuoltajien lapsille, tarvittaisiin vuorohoidossa yhteensä yksi kasvatushenkilö lisää.

Varhaiskasvatus tarvitsee tällä hetkellä ja tulevaisuudessa kaikki mahdolliset paikat alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatusta varten. 

Mikkelin varhaiskasvatuksen vuorohoidon linjauksiin esitetään seuraavia muutoksia (esitetyt muutoskohdat on alleviivattu):

MIKKELIN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSEN VUOROHOIDON LINJAUKSET

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatus on yhdessä seudun kuntien Hirvensalmen, Juvan, Mäntyharjun ja Pertunmaan kanssa tehnyt yhteiset vuorohoidon linjaukset, mistä on tehty päätös 20.3.2014 § 35 Mikkelin Kasvatus- ja opetuslautakunnassa. Linjauksiin on tehty muutoksia Kasvatus- ja opetuslautakunnassa 26.5.2016 § 48.      


Vuorohoito vaatii erityisjärjestelyjä hoito- ja henkilöstöresurssien vuoksi ja sen takia tarvitaan linjauksia.


Vuorohoitoa on arkipäivisin klo 18.00 - 06.00 välillä tapahtuva hoito ja viikonloppuhoito. Vuorohoitoon ei ole subjektiivista päivähoito-oikeutta siinä mielessä, että vuorohoidossa lapsen hoitopäivä perustuu huoltajan/huoltajien ilmoittamiin epäsäännöllisiin hoitoaikoihin iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Lapselle tarjotaan hoitoa, kun molemmat huoltajat ovat työvuorossa. Poikkeuksena on kuntouttava varhaiskasvatus, jota tarjotaan koulujen toimintakautena maanantaista perjantaihin.


Vuorohoitoyksiköt ovat auki lasten hoidon tarpeen mukaan, poikkeuksena juhannus ja joulu. Mikkelin kaupungissa koko muu päivähoito paitsi päiväkoti Vilttihattu on kiinni jouluna ja juhannuksena, jolloin Vilttihattu on auki lapsen todellisen hoidon tarpeen mukaan. Poikkeustilanteessa, jos huoltajien työmatka ei tule Mikkelin kantakaupungin alueelle tai perheellä on kohtuutonta kuljettaa Vilttihattuun, voidaan hoito järjestää todellisen tarpeen mukaan Haukivuorella, Ristiinassa tai Suomenniemellä. Seudun kunnissa aukiolo on paikallisen linjauksen mukaisesti. Tarvittaessa vuorohoito järjestetään keskitetysti seutuyhteistyönä. Seudun kunnista voidaan ottaa lapsia Vilttihattuun hoitoon sillä edellytyksellä, että sitä varten ei tarvitse palkata lisähenkilöstöä.


Mikkelin kaupungissa lapsen hoitoajat on ilmoitettava Daisy Nettiin viimeistään edellisen viikon maanantaihin klo 9.00 mennessä. Loma-aikojen (syys-, joulu-, hiihto- ja kesäloma) hoidon tarpeen ilmoitusajoista kerrotaan erikseen.

(Aiempi teksti: Mikkelin kaupungissa lapsen hoitoajat on ilmoitettava kirjallisena viimeistään edellisen viikon maanantaihin klo 9.00 mennessä. Seudun kunnissa ilmoittamisohje on paikallisen linjauksen mukaisesti.)

Lapsen hoitoviikoksi suositellaan enintään 5 hoitopäivää viikossa. Huoltajan vapaa-/lomapäivä on myös lapsen vapaapäivä.  Lapsen on mahdollista osallistua esiopetukseen myös huoltajien vapaapäivinä.


Huoltajan yövuoron jälkeen tai ennen yövuoroa lapselle tarjotaan hoitoa huoltajan lepoa varten, enintään 9 tuntia.

(Aiempi teksti: Huoltajan yövuoron jälkeen lapselle tarjotaan hoitoa huoltajan nukkumisajan, enintään 9 tuntia työvuoron päättymisestä.)


Lapselle tarjotaan hoitopäivään sisältyvät ateriat. Mikkelin kaupungissa aamupala tarjotaan klo 8-8.30, lounas klo 11 - 12, välipala klo 14 - 15 ja iltapala klo 19.30 - 20.00. Päivällinen varataan lapselle, jonka ennalta ilmoitettu hoitoaika jatkuu klo 17.15 jälkeen. Jokaiselle lapselle tarjotaan hoitopäivän aikana vähintään yksi lämmin ateria, kun varattuun hoitoaikaan sisältyy lounas tai päivällinen. Seudun kunnissa ateriat tarjotaan paikallisen linjauksen mukaisesti.

(Aiempi teksti: …lounas klo 11-/11.30 - 12, … Jokaiselle lapselle tarjotaan hoitopäivän aikana vähintään yksi lämmin ateria.)

Lapsen riittävän yöunen turvaamiseksi keskustellaan hoitopaikassa mahdollisesta yöhoidosta, jos hoitoaika päättyy klo 22.30 jälkeen. 

(Aiempi teksti: Lapsen riittävän yöunen turvaamiseksi suositellaan, ettei alle 3-vuotiasta lasta haeta hoidosta klo 22.00 jälkeen eikä yli 3-vuotiasta lasta klo 23.00 jälkeen, jos hoitoon on palattava seuraavana aamuna klo 6.00 mennessä.)


Lapsen huoltajan ollessa sairauslomalla, lapselle voidaan tarjota tarvittaessa päivähoitoa arkipäivisin.

Lapsen sairastaessa tartuntatautia, huoltajien toivotaan hoitavan myös perheen muut lapset kotona. Muutoin terveiden sisarusten hoitoajaksi suositellaan sopivia varattuja hoitoaikoja.

(Aiempi teksti: … Muutoin terveiden sisarusten hoitoajaksi suositellaan arkipäivisin maanantaista perjantaihin noin klo 9.00 - 15.00.)

Varhaiskasvatuslain 2§ mukaan ”Lasten päivähoitoa voivat saada lapset, jotka vielä eivät ole oppivelvollisuusikäisiä sekä milloin erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa ole muulla tavoin järjestetty, myös sitä vanhemmat lapset”. Vuorohoitoa tarjotaan ensimmäisellä luokalla olevalle 7-vuotiaalle vuorotyössä olevan yksinhuoltajan lapselle tarpeen mukaan viikonloppuisin, ilta- ja yöhoitona koulujen toimintapäivinä.

(Aiempi teksti: Laissa lasten päivähoidosta 2 §:n mukaan ”Lasten … Vuorohoitoa tarjotaan tarpeen mukaan viikonloppuisin, ilta- ja yöhoitona yksinhuoltajan 7-vuotiaalle, joka on ekaluokkalainen ja tarvitsee erityistä tukea.)


Mikkelin kaupungissa laajennetun aukiolon yksiköitä ovat päiväkodit, joissa järjestetään arkipäivinä, maanantaista perjantaihin aamu- tai iltahoitoa.

(Aiempi teksti: Mikkelin kaupungissa joustoyksiköksi voidaan määritellä erikseen päiväkodit, joissa järjestetään arkipäivinä, maanantaista perjantaihin satunnaista aamu- tai iltahoitoa.)

Mikkelin varhaiskasvatuksen vuorohoidon muutetut linjaukset ovat liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että esitetyt muutetut vuorohoidon linjaukset otetaan käyttöön viimeistään 1.8.2017 alkaen.

Päätös

Petri Tikkanen esitti Markku Paukun kannattamana, että vuorohoidon linjauksia muutetaan seuraavasti "Vuorohoitoa tarjotaan perheen tarpeen mukaan alkuopetuksessa olevalle lapselle, jonka vanhemmat ovat vuorotöissä koulujen toimintapäivinä. "

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät kyllä ja ne jotka kannattavat Petri Tikkasen esitystä äänestävät ei. 

Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 kyllä ääntä (Janne Strengell, Jyrki Koivikko, Katri Kontunen-Karhula, Samuel Tarkiainen, Pekka Pöyry, Yrjö Pulkkinen ja Leila Selenius) ja 5 ei ääntä (Petri Tikkanen, Osmo Ukkonen, Sari Rautiainen, Susanna Rusakko ja Markku Paukku.)

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Merkitään, että Yrjö Pulkkinen poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.08.

Tiedoksi

Virpi Siekkinen, Seija Manninen, Anne Jukarainen, Jaana Vartiainen, Päivi Kuva, Maarit Luukkonen, Sini Lahtinen, Reetta Juopperi, Pirjo Vartiainen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.