Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 27.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Mikkelin kansalaisopiston kurssimaksujen tarkistaminen 2017

MliDno-2017-915

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Valmistelija kansalaisopiston rehtori Matti Laitsaari, puh 044 794 2930

Mikkelin kansalaisopiston kurssimaksuista päättää kasvatus- ja opetuslautakunta. Kurssimaksujen osalta on keväällä 2013 päätetty, että maksuja on tarkoituksenmukaista korottaa vuosittain kustannusten nousua vastaavasti, jotta vältytään kertaluontoisilta suurehkoilta korotuksilta.

Kurssimaksujen korottamisen pohjana on käytetty muun muassa kuluttajahintaindeksissä tapahtuneita muutoksia. Kuluttajahintaindeksi on vuoden 2016 aikana noussut noin 0,4 prosenttia. Opiston vuokrakustannukset ovat nousseet viime vuodenvaihteessa yhdellä prosentilla. Palkkojen nousu on puolestaan ollut viime vuoden ajan hyvin maltillista.

Koska vuokrankorotukset koskevat vain osaa opiston kustannuksista, perusteltu kurssimaksujen korotus lukuvuodelle 2017-18 on puoli prosenttia. Korotus on niin pieni, että kun kurssituntien määrään perustuvat kurssimaksut pyöristetään lähimpään euroon, ei suurin osa opiston kurssimaksuista nouse nyt esillä olevalla korostusprosentilla käytännössä lainkaan. Pienikin korotus on kuitenkin syytä tehdä, koska se vaikuttaa kurssihintojen määräytymiseen myöhemmin tehtävien korotusten yhteydessä.

Muutoksena nykyisin käytössä olevaan kurssimaksutaulukkoon on maksukorotuksen lisäksi se, että yli 90 tuntia kestävät kurssit luokitellaan jatkossa erikseen hinnoiteltaviksi kursseiksi. Tähän saakka erikseen hinnoiteltavia ovat olleet kymmenen tuntia tai vähemmän kestävät kurssit. Yli 90 tuntia kestävien kurssien hinnoittelu on perustunut taulukkoon ja siihen tehtäviin senttimääräisiin korotuksiin ja näin ollen maksukorotukset ovat pitkään kestävien kurssien kohdalla olleet kurssimaksujen tarkistusten yhteydessä käytännössä pienempiä kuin kustannusten nousu olisi edellyttänyt. Prosenttiperusteiset korotukset on helpompi tehdä, kun porrastus ei perustu kiinteisiin senttimääriin.

Lisäksi maksutaulukon alapuolelta on nyt kokonaan poistettu kuvaus kurssimaksujen porrastumisesta, koska kuvaus on käytännössä tarpeeton. Porrastus muuttuu kuitenkin jokaisen korotuksen yhteydessä.

Liite 1 (nykyiset, elokuun 2016 alussa voimaan tulleet kurssimaksut)

Liite 2 (esitys uusiksi, elokuun 2017 alusta voimaan tuleviksi kurssimaksuiksi)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy liitteen mukaiset kansalaisopiston uudet kurssimaksut ja päättää, että uudet maksut tulevat voimaan elokuun 2017 alusta alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Janne Strengell poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.45.

Tämän pykälän käsittelyn jälkeen päätettiin siirtää 1.6.2017 merkitty kokous pidettäväksi 30.5.2017.

Tiedoksi

Matti Laitsaari

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi