Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 27.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Erityisen koulutustehtävän hakeminen 1.8.2018 lukien, Mikkelin lukio

MliDno-2017-928

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelissä on aika ajoin noussut esille erityisen koulutustehtävän hakeminen lukiokoulutukseen. Jo jonkin aikaa on ollut tiedossa, että OKM on valmistellut esitystä erityistä koulutustehtävää koskevista lainsäädäntömuutoksista.

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä on tullut 13.4.2017 kirje (OKM/8/530/2017) ”Erityiset koulutustehtävät 1.8.2018 lukien”.  Kirjeessä opetus- ja kulttuuriministeriö avaa hallituksen esitystä ja varaa lukiokoulutuksen järjestäjille mahdollisuuden erityisen koulutustehtävän hakemiseen koskien 1.8.2018 alkavaa koulutusta. Erityinen koulutustehtävä liittyy yhden tai useamman oppiaineen tai opintokokonaisuuden painottamiseen, jolloin on sallittua poiketa voimassa olevasta lukion tuntijaosta ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteista. Erityinen koulutustehtävä on esim. taito- ja taideaineisiin olennaisessa määrin painottuva opetus, jossa pyritään yhdistämään lukio-opintojen suorittamiseen urheilijana tai taitelijana kehittyminen. Erityinen koulutustehtävä ei ole yksittäisen urheilulajin tai instrumentin painotettua opetusta. Painotus voi koskea myös muita ainekokonaisuuksia, esim. matemaattiset ja luonnontieteelliset aineet, kielet, ja se koskee nuorille tarkoitettua lukion tuntijakoa. Koulutuksen järjestämiselle tulee olla joko valtakunnallinen osaamis- ja sivistystarve tai alueellinen koulutuksen erityistarve.

Mikkelin kaupunki ja sen opetustoimi ovat profiloituneet liikuntamyönteisiksi toimijoiksi. Kaupungissa on toiminut pitkään perusopetuksen urheiluluokat, Etelä-Savon urheiluakatemia, Liikkuva koulu –toiminta ja viimeksi Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä –hankkeessa on pilotoitu Täydellinen liikuntavuosi -toimintamalli, jota sovelletaan tällä hetkellä useassa maamme kaupungissa. Saimaa Stadiumin valmistuessa liikunnan ja urheilun toimintaympäristö kaupungissa monipuolistuu merkittävästi. Kaupungin strategia on hyvinvointistrategia, jossa yhtenä kärkenä on asukkaiden hyvinvointi.

Mikkelin lukion rehtori on käynyt keskustelun lukion opettajakunnan kanssa mahdollisesta erityisen koulutustehtävän, urheilulinjan, hakemisesta Mikkelin lukioon – opettajakunta suhtautuu hakemiseen myönteisesti. Asia esiteltiin 18.4.2017 kaupunginhallitukselle, joka suhtautuu hakemuksen jättämiseen myönteisesti.

Hakemus erityisestä koulutustehtävästä tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon 17.5.2017 mennessä. Hakuprosessi voidaan toteuttaa ja päätökset annetaan, mikäli eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen.

Järjestämisluvan muutoshakemuksesta tehtävä päätös on opetus- ja kulttuuriministeriön maksullisista suoritteista annetun asetuksen (688/2015) mukaisesti maksullinen (1 220 euroa).

Liite OKM:n kirje OKM/8/530/2017 "Erityiset koulutustehtävät 1.8.2017 lukien"

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että Mikkelin kaupunki lukiokoulutuksen järjestäjänä hakee erityistä koulutustehtävää, urheilupainoitteista opetusta/urheilulinjaa, Mikkelin lukioon ja että järjestämisluvan muutoshakemuksesta tehtävä päätös, 1 220 euroa, maksetaan lukiokoulutuksen yhteisistä määrärahoista (140242010).

Kasvatus- ja opetuslautakunta valtuuttaa sivistystoimenjohtajan ja Mikkelin lukion rehtorin valmistelemaan hakemuksen ja toimittamaan sen opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon 17.5.2017 mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Samuel Tarkiainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.24.

Tiedoksi

Jari Tuomenpuro/Mikkelin lukio, Matti Hämäläinen/Ristiinan lukio, Marja Ukkonen/etä- ja aikuislukio, kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.