Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 26.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Vanhalan koulun lakkaaminen ja yhdistäminen Kalevankankaan kouluun

MliDno-2019-2165

Valmistelija

  • Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.6.2018 § 71 kaupunkirakenneselvityksen, jossa on hyväksytty toimenpide-ehdotukset Mikkelin kaupungin talouden tasapainottamiseksi. Vuoden 2019 talousarvion valmistelun aikana on päädytty siihen, että Mikkelin kaupungin tulee hakea pysyviä uusia palvelurakenteita, jotka määrittelisivät Mikkelin asukkaille riittävät ja laadukkaat palvelut ja olisivat samalla resurssiviisaita käytettävissä oleviin taloudellisiin voimavaroihin nähden.

Kaupunkirakenneselvityksen palveluverkkotarkastelun yhtenä lähtökohtana talouden tasapainotuksen ohella oli selvittää muun muassa perusopetuksen palveluverkon kehittäminen vähintään keskipitkällä (5-10 vuotta) tähtäyksellä. Terveiden ja turvallisten toimitilojen sekä tuottavuuden ja tehokkuuden paranemisen rinnalla tavoitteena on paremman kasvun ja oppimisen polku paremman varhaisen puuttumisen sekä yhteisten resurssien käytön avulla. Tavoitteena on toimivat yksiköt, joista toisaalta henkilöstöresurssia voitaisiin kohdentaa paremmin, henkilöstön olisi mahdollista erikoistua paremman palvelun toteuttamiseksi sekä toisaalta saataisiin säästöä käyttötalousmenoihin. Palveluverkkotarkastelussa selvitettiin tilatarve varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toiminnallisuuden näkökulmasta, väestöennusteiden ja oppilasmääräennusteiden pohjalta tavoitteena varhaiskasvatus ja perusopetus lähipalveluna – myös kiinteistöjen kuntoarviot ovat olleet toimenpide-ehdotusten tausta-aineistona. Lisäksi tavoitteena on ollut muodostaa alueellisia kokonaisuuksia, joissa koulu- ja/tai päiväkotirakennukset lähiliikuntapaikkoineen toimisivat alueellisina matalan kynnyksen kohtaamispaikkoina, jotka mahdollistavat alueen asukkaille, järjestöille, yhdistyksille ym. toimijoille tiloja yhdessä ololle ja yhteiselle tekemiselle. Tätä koskevat mahdolliset muutokset palvelurakenteessa päätetään vuosittain talousarviossa tai erillispäätöksinä.

Kaupunkirakenneselvityksessä esitetään Vanhalan  koulua lakkaavaksi ja yhdistettäväksi Kalevankankaan kouluun elokuun alusta aikaisintaan 2023 alkaen. Kaupungin taloudellisen tilanteen vaikeuduttua lakkaamista esitetään nyt aikaistettuna jo 1.8.2020 alkaen. Edellytyksenä on, että kirjastolta mahdollisesti vapautuvat tilat voidaan ottaa Kalevankankaan koulun käyttöön. Vanhalan  koulu on kuluvana lukuvuonna kolmeopettajainen ja siellä opiskelee 43 oppilasta.

Vanhalan koulun huoltajille järjestettiin 15.10.2019 kuulemistilaisuus, jossa huoltajille esiteltiin kaupunkirakennetyöryhmän linjaukset sekä laaditut lapsivaikutusten, maaseutuvaikutusten ja yritysvaikutusten arvioinnit. Huoltajien kanssa keskusteltiin koulun lakkaamisesta ja sen vaikutuksista, tehdyistä arvioinneista sekä oppilaiden koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Valmistelumateriaali ja muistio kuulemistilaisuudesta ovat liitteenä.

Kalevankankaan yhtenäiskoululla pidettiin kaupunkirakenneselvityksen ja sen Pohjoisen alueen - Kalevankangas, Ihastjärvi, Vanhala toimenpide-esityksistä infotilaisuus kuntalaisille 17.5.2018. 

Vanhalan koulun henkilöstöä ja oppilaita on kuultu.

Läsnäololista 15.10.2019 tilaisuudesta on oheismateriaalineina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Vanhalan koulu lakkautetaan ja yhdistetään Kalevankankaan kouluun 1.8.2020 alkaen, jolloin Vanhalan koulun oppilasalueen oppilaiden lähikouluksi määritellään Kalevankankaan koulu.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Vanhalan koulu

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.