Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 26.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Etelä-Savon urheiluakatemian ja Mikkelin kaupungin yhteistyösopimus vuodelle 2020

MliDno-2016-2101

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki (perusopetus ja lukiokoulutus) on tehnyt Etelä-Savon Urheiluakatemian kanssa yhteistyötä vuodesta 2011 alkaen. Toiminnan tavoitteena on edistää koulunkäynnin ja koulutuksen sekä urheiluvalmennuksen yhteistyötä.

Mikkelin kaupunki sitoutuu

  • tukemaan urheilijaa koulunkäynnin, opiskelun ja urheilu-uran yhdistämisessä
  • kehittämään Etelä-Savon Urheiluakatemia Mikkelin toimintaa pitkäjänteisesti yhteistyössä Etelä-Savon Liikunta Ry:n/Etelä-Savon urheiluakatemia Mikkelin kanssa
  • tarjoamaan akatemian harjoitusryhmien tarvitsemat kaupungin omat liikuntatilat ja -paikat urheiluakatemian ja akatemiaurheilijoiden käyttöön vuosittain sovittuina aikoina veloituksetta tai yhteisesti sovitulla summalla
  • maksamaan vuodelle 2020 vuosimaksua, joka perusasteen urheilijoiden osalta on 5 000 €/ lukuvuosi ja lukion urheilijoiden osalta 13 000 €/lukuvuosi. Lisäksi liikuntapalveluiden tuki akatemiatoimintaan on 2 000 €, jonka Urheiluakatemia hakee liikuntapalveluilta vuosittain avustusohjeen mukaisesti. Mikkelin kaupungin vuosimaksu vuonna 2020 on yhteensä 20 000 €, joka on varattu talousarvioon.
     

Akatemian ja Mikkelin kaupungin kesken neuvoteltu sopimus vuodelle 2020 on esityslistan liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy Etelä-Savon Urheiluakatemian valmennusta koskevan yhteistyösopimuksen vuodelle 2020 liitteen mukaisena ja valtuuttaa sivistysjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon liikunta ry, kasvatus- ja opetusjohtaja, peruskoulujen ja lukioiden rehtorit

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kasvatus- ja opetuslautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 MIKKELI


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• se, millaista oikaisua vaaditaan
• millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 9.00-15.00