Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 22.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Yksityisen perhepäivähoidon kuntalisä

MliDno-2019-1143

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Yksityisen perhepäivähoidon kuntalisän korotusasiaa käsiteltiin kasvatus- ja opetuslautakunnassa 13.6.2019 § 66.

Mikkelin Päivähoitajat ry:n puheenjohtaja Mira Heinikangas ja sihteeri Mia Kupias ovat laittaneet sähköpostissaan 5.3.2019 korotushakemuksen yksityisen hoidon tuen kuntalisään alle kolmevuotiaille l00 euroa/kk ja yli kolmevuotiaille 50 euroa/kk 1.8.2019 alkaen ja täydentäneet hakemustaan sähköpostilla 27.3.2019.

Kyseisessä postissa kerrotaan mm. yksityisen perhepäivähoidon olevan tällä hetkellä kaupungille huomattavasti muita vaihtoehtoja edullisempi. Kesäkuun 2019 kasvatus- ja opetuslautakunnassa ei ollut vertailutietoja ja hintaeroja vastaavista kustannuksista kunnallisessa perhepäivähoidossa, minkä vuoksi asia palautettiin uuteen valmisteluun.

Yksityiset perhepäivähoitajat perivät hoitomaksua keskimäärin 630 - 665 € /kk kokopäivähoidossa olevasta lapsesta. Hoitomaksu muodostuu huoltajien maksamasta hoitomaksusta sekä Mikkelin kaupungin Kelan kautta maksattamasta yksityisen hoidon tuesta, johon kuuluu: hoitoraha (172,25 €/kk/lapsi), hoitolisä (tulosidonnainen, enintään 144,85 €/kk/lapsi) ja kuntalisä (160 €/kk/lapsi) sekä sisaruskorotus, enintään 145 €/kk/lapsi.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki koskee kunnan omaa toimintaa, mutta Mikkelin kaupunki maksaa kuitenkin sisaruskorotusta myös yksityisille perhepäivähoitajille. (Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 8 §:n mukaan, jos samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa, voidaan nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätä 5 §:n mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 50 % nuorimman lapsen maksusta.)

Kunnallisten omassa kodissaan hoitavien perhepäivähoitajien kustannus on vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan 15 443 €/v/lapsi eli 1 287 €/kk/lapsi. Vastaavasti kunnallisessa päiväkodissa kustannus on 3-6 vuotiaista 6 675 €/v/lapsi eli 556 €/kk/lapsi ja alle 3-vuotiaista 11 202 €/v/lapsi eli 934 €/kk/lapsi. Kyseisistä kunnallisista kustannuksista ei ole vähennetty hoitomaksutuloja.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisää korotettiin viimeksi vuonna 2014 10 €/kk/lapsi. Päivähoitajat ry esittää alle ja yli kolmevuotiaille erisuuruisia euromääriä korotettavaksi yksityisen hoidon tuen kuntalisään. Esitetty pienempikin 50 euroa/kk/lapsi tekisi yksityisessä perhepäivähoidossa tällä hetkellä olevan 70 lapsen osalta 42 000 €:n lisäkustannusta vuodessa, mikä tässä kaupungin taloudellisessa tilanteessa katsotaan liian suureksi. Kelalta selvitettiin vielä mahdollisuutta maksattaa erisuuruiset euromäärät alle ja yli 3-vuotiaille lapsille. Kelan ja kaupungin välistä sopimusta muuttamalla on eri suuruiset kuntalisät eri ikäisille mahdollisia.

Näin ollen esitetään, että alle 3-vuotiaan lapsen korotus olisi 25 €/kk/lapsi ja yli 3-vuotiaan korotus olisi 15 €/kk/lapsi. Päivähoitajat ry:n edustajathan toteavat viestissään, että haluavat tukea yli kolmevuotiaiden varhaiskasvatusta päiväkodeissa kaupungin linjausten mukaisesti. Mikkelin varhaiskasvatussuunnitelman mukaan yli kolmevuotiaiden lasten kasvatus, opetus ja hoito järjestetään pääsääntöisesti päiväkodeissa.

Siinä tapauksessa, että yksityisen hoidon tuen kuntalisää korotettaisiin 25 €/kk/alle 3-vuotias lapsi ja 15 €/kk/yli 3-vuotias lapsi, tulisi yksityisten perhepäivähoitajien perimäksi hoitomaksuksi alle 3-vuotiaille yhteensä 655 - 690 €/kk/lapsi ja yli 3-vuotiaalle 645 - 680 €/kk/lapsi. Vastaava palvelusetelin kattohinta on esimerkiksi Pieksämäen perhepäivähoidossa alle ja yli 3-vuotiailla lapsilla 670 €/kk.

Mikkelissä palveluseteli-vaihtoehto yksityisessä perhepäivähoidossa tarkoittaisi sitä, ettei varhaiskasvatuksen laskutuksessa riittäisi suunniteltu kaksi toimistosihteeriä. Myöskään nykyinen yksityisen perhepäivähoidon valvontaresurssi ei tulisi riittämään, jos siirryttäisiin palveluseteliin.

Mahdollinen korotus ajatellen 25 €/kk/alle 3-vuotias lapsi 41 lapsen osalta ja 15 €/kk/yli 3-vuotias lapsi 29 lapsen osalta tekisi yhteensä noin17 600 euron lisäkustannusta vuodessa. Varhaiskasvatuksen talousarviossa ei ole tällaista varausta, joten päätös kuntalisän mahdollisesta korottamisesta menisi talousarvion päättämisen yhteyteen joulukuulle 2019. Kuntalisän sopimusmuutoksista on ilmoitettava Kelalle viimeistään kaksi kuukautta ennen muutoksen voimaan tuloa eli mahdollinen korotus voisi tulla voimaan 1.3.2020 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää vuoden 2020 talousarvioon 25 €/kk/alle 3-vuotias lapsi ja 15 €/kk/yli 3-vuotias lapsi yksityisen hoidon tuen kuntalisään siten, että kuntalisän suuruus olisi 1.3.2020 alkaen 185 €/alle 3-vuotias lapsi/kk ja 175 €/yli 3-vuotias lapsi/kk 1.3.2020 alkaen.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Eero Aho teki esityksen Juha Hakkaraisen kannattamana ”Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää vuoden 2020 talousarvioon 50 €/kk/alle 3-vuotias lapsi ja 30 €/kk/yli 3-vuotias lapsi yksityisen hoidon tuen kuntalisään siten, että kuntalisän suuruus olisi 1.3.2020 alkaen 210 €/alle 3-vuotias lapsi/kk ja 190 €/yli 3-vuotias lapsi/kk.”

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Eero Aho on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi kättennostoäänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät "kyllä" ja ne, jotka kannattavat Eero Ahon esitystä äänestävät "ei". Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kahdeksan (8) kyllä"-ääntä (Taina Harmoinen, Petri Tikkanen, Hanne Vainio, Janne Strengell, Jenni Kolmisoppi, Kirsi Pokkinen, Vesa Nessling ja Harri Haavikko), kaksi (2) "ei"-ääntä (Eero Aho ja Juha Hakkarainen).

Lisäksi asiasta käydyn keskustelun aikana Juha Hakkarainen teki esityksen, että nostetaan 60 €/kk/lapsi alle 3-vuotiaiden osalta ja 45 €/kk/lapsi yli 3-vuotiaiden osalta. Korotus vuosittain vuosina 2020 - 2022: korotus 2020 20 €/kk/lapsi ja 15 €/kk/lapsi, korotus 2021 20 €/kk/lapsi ja 15 €/kk/lapsi ja korotus 2022 20 €/kk/lapsi ja 15 €/kk/lapsi. Kukaan ei kannattanut Juha Hakkaraisen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotus on äänestetty kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Tiedoksi

Mikkelin Päivähoitajat ry, Helena Leikas, Seija Manninen, Virpi Siekkinen, Pirjo Vartiainen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.