Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 22.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Rantakylän yhtenäiskoulun kivikoulun korjaustyöt, kasvatus- ja opetuslautakunnan lausunto

MliDno-2015-2308

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Osa Rantakylän yhtenäiskoulun käyttäjistä on kokenut saavansa oireita sisäilmasta niin sanotun kivikoulun puolella. Kivikoulu on rakennettu vuonna 1956 ja se ei ole ollut viimeisimmän peruskorjauksen piirissä.

Rakennukseen tehdyissä tutkimuksissa on havaittu rakennusajalle tyypillisiä rakenneratkaisuja, jotka ovat osittain vaurioituneet. Nämä voivat vaikuttaa kiinteistön sisäilman laatuun. Kellarikerroksessa, jossa on teknisen käsityön luokka sekä varastotiloja, on havaittu rakenteissa kosteusvaurioita ja mikrobikasvustoa sekä lattiapinnoitteessa paikallisia vaurioita. Lisäksi kiinteistössä oli ilmavuotoja rakenteiden läpi. Sisäilman laatuun on näiden rakenteellisten ongelmien lisäksi vaikuttanut puutteet ilmanvaihtojärjestelmän suodatuksessa sekä tiloissa ollut runsas yläpölykertymä.

Kohteeseen on perustettu kiinteistökohtainen sisäilmatyöryhmä. Työryhmä on pyytänyt Mikkelin kaupungin terveysvalvonnalta lausuntoa Rantakylän kivikoulusta. Terveysvalvonnan lausunnon mukaan rakennuksessa on terveydensuojelulain tarkoittama terveyshaitta, jonka poistamiseksi toiminnanharjoittaja on velvollinen ryhtymään toimenpiteisiin. Mikäli korjaustoimet tehdään kohtuullisessa ajassa ja suojaavat toimenpiteet voidaan toteuttaa, ei terveydensuojeluviranomaisen asettamia käyttörajoituksia tarvita.

Kohteen korjaustarpeet painottuvat rakennuksen kellaritilaan. Korjauksen kustannusten määrittämiseksi voidaan yksikköhintana pitää suuruusluokkaa 1500 €/m². Tämän lisäksi on ulkopuolisia kustannuksia. Laseknnallinen kustannustaso on 1 M euron suuruusluokassa. Tämä korjaus sisältää kellarin osalta lattian tuplalaatan purkamisen, ulkopuolen vedenpoistojärjestelmien uusimisen, salaojat, sokkelieristyksen, seinien mineraalivillojen poistamisen sekä sisäpuolen pintojen korjaukset. Rakennuksen ylemmissä kerroksissa havaitut puutteet ovat pieniä ja helposti korjattavissa. Kustannusarvio ei sisällä tilojen käyttötarkoituksen muutoksia.

Kellaritiloihin on Rantakylän koulun viimeisimmässä remontissa suunniteltu rakennettavaksi myös koulun puku- ja pesuhuonetiloja. Näitä ei ole toteutettu. Hankkeen aikana todettiin kohteessa rakenteissa olevia ongelmia. Näiden tilojen laskennallinen kustannustaso on n. 250 000 euroa.

Vaihtoehtoinen ratkaisu kellaritilojen korjaukselle on tehdä vain tarvittavat purkutyöt ja pakolliset korjaukset sekä poistaa tilat tämän jälkeen käytöstä. Tämä ratkaisu vaatii kuitenkin korvaavat teknisen käsityön tilat uudisrakennukseen. Tällaisen ratkaisun kustannusarvio on kivikoulun osalta noin 0,4 M€ ja uudiskohteen hinta on noin 1,6 M€ eli yhteensä 2 M€.

Hankkeen suunnittelu aloitetaan syksyllä 2019 ja toteutusajankohta sovitaan yhdessä käyttäjien kanssa. Hankkeen toteutukselle ei ole varattu määrärahaa vuodelle 2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle päätettäväksi, että Rantakylän koulun kivikoulun teknisen käsityön tilat sekä ulkovälinevarasto korjataan. Muut kellarissa sijaitsevat tilat esitetään purettavaksi, jonka jälkeen tilat poistettaisiin käytöstä. Rakennuksen ulkopuoliset salaoja- ja sadevesijärjestelmät sokkelieristyksineen esitetään uusittaviksi tarvittavilta osin. Kustannusarvio täsmentyy suunnittelun yhteydessä. Korjaustoimenpiteisiin varaudutaan investointiohjelman puitteissa.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta pyytää asiasta kasvatus- ja opetuslautakunnan lausunnon liitettäväksi kaupunginhallituksen esittelytekstiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunta on kokouksessaan 6/2019 hyväksynyt päätöksen, jossa on esitetty, että Rantakylän yhtenäiskoulun kivikoulun teknisen käsityön tilat sekä ulkovälinevarasto korjataan. Muut kellarissa sijaitsevat tilat esitetään purettaviksi, jonka jälkeen tilat poistetaan käytöstä. Rakennuksen ulkopuoliset salaoja- ja sadevesijärjestelmät sokkelieristyksineen esitetään uusittaviksi tarvittavilta osin.

Rantakylän yhtenäiskoulu on rakennettu 700 oppilaalle ja jo nyt siellä opiskelee yli 700 oppilasta. Syksyllä 2020 ennuste on lähellä 730 oppilasta. Tilat, joihin purkutoimenpiteet kohdistuvat ja vain osa korjataan takaisin opetuskäyttöön, ovat elintärkeitä. Päätöksen perusteella on syytä olettaa, että mm. teknisen käsityön varasto, sosiaalitilat, siivouskeskus ja käytävä jäisivät remontin jälkeen pois käytöstä.

Teknisen käsityön varasto on perusedellytys opetuksen toiminnalle. Lautakunnan päätöksestä ei käy selkeästi ilmi, jääkö tämä tila käyttöön vai ei ja luetaanko varastotila opetustilaksi vai ei.

Koululla on jo nyt puute sosiaalitiloista, koska opetushenkilöstön määrä on lisääntynyt. Kaikille työntekijöille ei ole osoittaa omaa kaappitilaa mm. ulkovaatteille ja liikuntavaatteille (luokanopettajilla tulee olla mahdollisuus vaihtaa vaatetusta mm. liikuntatunneille). Sosiaalitila tarvitaan.

Käytävätila, joka mahdollisesti jäisi pois käytöstä estää yhtenäiskoulun rakenteen ja luokkatilojen tehokkaan käytön. Kivikoulussa on vakituisesti yksi kolmas luokka. Oppilaat käyvät viikoittain useamman kerran uuden kunnostetun rakennuksen tiloissa mm. kielten, käsityön (tekstiili) ja musiikin tunneilla. Lisäksi kaikki kivikoulun oppilaat käyttävät joka päivä ruokalaa. Käytävän puuttuminen tarkoittaisi sitä, että edellä mainittuihin tiloihin tulisi kulkea ulkokautta. Käytävä tarvitaan jatkossakin.

Siivouskeskuksessa on tällä hetkellä normaalin siivoustarvikkeiden lisäksi pyykinpesuyksikkö. Seuraava siivouskeskus on D-osassa toisella puolella koulua, joten tämäkin on tärkeä säilyttää.

Remontti pitää ehdottomasti saada terveysviranomaisen lausunnon mukaan kohtuullisessa ajassa, mutta se ei voi tarkoittaa näiden tilojen vähenemistä.

Kesästä 2018 remontissa olleista alakoulun oppilaiden sosiaalitiloista voidaan luopua, koska oppilaat voivat tarvittaessa käyttää Rantakeitaan ja koulun muita oppilaiden sosiaalitiloja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa edellä olevan lausunnon kaupunginhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.