Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 22.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Rantakylän päiväkodin tarjouspyyntö

MliDno-2018-2401

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupungin tilapalvelut on koonnut laaja-alaisen käyttäjistä, suunnittelijoista ja asiantuntijoista koostuvan työryhmän suunnittelemaan Rantakylän päiväkotia. Uusi päiväkoti korvaa tällä hetkellä väistötiloissa toimivan Rantakylän päiväkodin (96 paikkaa) sekä Torpantien ryhmäperhepäiväkodin (22 paikkaa).

Kohde tehdään jaettuna urakkana, jolloin paikallisilla pk-yrittäjillä on paremmat osallistumismahdollisuudet hankintaan. Tämä on myös mahdollistanut tilaajalta vahvemman otteen suunnitteluun ja toteutusratkaisuihin. Rakennus on suunniteltu kestävillä ja turvallisilla materiaaleilla huollettavuus ja energiatalous huomioiden.

Kaupungin sisäisen hankintaohjeen mukaan taloudellisesti merkittävissä (hankinta-arvoltaan yli 1 M€) hankinnoissa tulee kilpailutusasiakirjat hyväksyä lautakunnassa ennen niiden julkaisua. Tässä tapauksessa hyväksyvä elin on kaupunkiympäristölautakunta. Tarjouspyyntöaineiston kasaaminen ja viimeistely on edelleen käynnissä. Urakkalaskenta alkaa 6.9.2019.

Rantakylän päiväkoti on noin 2000 brm². Lapsipaikkaluku on 153. Hankkeen kooksi on arvioitu talousarviossa 5 M€ (3 M€ vuodelle 2019 ja 2 M€ vuodelle 2020). Lisäksi kalustuksen osuus on 150 000 €. Muuttuneesta toteutusaikataulusta johtuen käsitellään rahoituksen jakaantuminen talousarviovalmistelun yhteydessä. Hankkeen kustannusarvio ilman kalustuksen osuutta on 5,1 M€. Hankkeesta tehdään kuitenkin karsintoja niin, että kustannusarvio ei ylitä hankkeelle varattua talousarviomäärärahaa.

Tarjouspyynnön mukaan valintaperusteena on halvin hinta. Laatukriteerit on asetettu vähimmäisvaatimuksena ja ne selviävät urakkaohjelman kohdasta 17.2.

Hankinnasta on tehty hankinnan erityispiirteiden tunnistaminen ja hankinnan yritysvaikutusten arviointi. Hankinnasta on järjestetty keskustelutilaisuudet (markkinavuoropuhelu) 8.1.2019 sekä 29.1.2019. Hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon, mutta ei EU kynnysarvoa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Lisäksi lautakunta pyytää kiinteistöjohtajaa tarkentamaan urakkaohjelman kohdan 6.3. aikataulun.

Tiedoksi

Tilapalvelut/Miia Havukainen, kiinteistöjohtaja

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.