Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 22.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Peruskoulujen lukuvuosisuunnitelmien yhteenvedot lukuvuosi 2018 - 2019

MliDno-2018-2372

Valmistelija

  • Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Perusopetusasetuksen 9 §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittainen opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta ja työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. Opetuksen järjestäjän tulee ennalta ilmoittaa oppilaille ja näiden huoltajille em. suunnitelmien keskeisistä asioista.

Sivistystoimen toimintasäännön kohdan 5.2.1.1 mukaan kasvatus- ja opetusjohtaja hyväksyy perusopetuksen koulukohtaiset opetussuunnitelmat ja niihin perustuvat lukuvuosittaiset suunnitelmat.

Lukuvuosisuunnitelmissa asetetaan kunkin lukuvuoden toiminnalle tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi on osa perusopetuksen ylläpitäjäarviointia. Tänä lukuvuonna erityisenä kehittämisen ja arvioinnin painopistealueina ovat:

1. Oppilasarviointi (painopiste formatiivisen arvioinnin kehittämisessä).
2. Oppilaiden osallisuus.
3. TVT-taitojen vahvistaminen (digipolun käyttöönotto ja henkilöstön osaaminen).

Yhteenvedot saatetaan tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnalle.

Perusopetuksen lukuvuosisuunnitelmien yhteenveto 2018 - 2019 liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Peruskoulut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat