Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 22.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Oikaisuvaatimus koulukuljetusten hankinnasta 18.10.2018 § 101 / Hanskin Tilausliikenne Ky

MliDno-2018-1198

Valmistelija

  • Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hanskin Tilausliikenne Ky on toimittanut oikaisuvaatimuksen kasvatus- ja opetuslautakunnalle koskien koulukuljetusten hankintapäätöstä 18.10.2018 § 101.

Hankinnan sopimuskausi on 1.1.2019 - 31.12.2020 ja lisäksi on mahdollisuus optioon vuosina 2021 ja 2022. Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti 19.10.2018. Tiedoksianto on sisältänyt otteen lautakunnan päätöksestä valitusosoituksineen, vertailutaulukon, sopimusluonnoksen ja liite 3 Juha Hakkaraisen eriävän mielipiteen.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että ”Kajon Oy tulee sulkea kilpailutuksesta, koska yhtiö ei aio noudattaa yleissitovan linja-autohenkilökunnan työehtosopimuksen vähimmäisehtoja ja näin olleen saa kilpailuetua. Sulkeminen koskisi koulukuljetuksista Mikkelissä kasvatus- opetuslautakunnan kilpailuttamaa liikennettä, jossa Kajon oy on tehnyt halvimman tarjouksen.”

Kajon Oy:n voittamat kohteet:
KOHDE 4: Ihastjärven koulu
KOHDE 10: Vanhamäki
KOHDE 15: Koivakkalantie, Ristiina
KOHDE 19: Laamala-Luotolahti, Suomenniemi

Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan tämän asian liitteenä. 

Hankintayksikön vastine oikaisuvaatimukseen:

Hankintayksikkö kiistää esitetyt vaatimukset perusteettomina ja katsoo, että hankintamenettelyssä ei ole tapahtunut virhettä. Kajon Oy on voittanut kohteet 4, 10, 15 ja 19. Kajon Oy:n jättämä tarjous on ollut tarjouspyynnön ehtojen mukainen. Tarjouspyynnössä on edellytetty, että tarjoaja noudattaa suomalaista työehtosopimusta tai noudattaa suomen lain mukaisia työnantajavelvoitteita ja –maksuja, johon Kajon Oy on vastannut Kyllä.

Kajon Oy:n voittamien kohteiden osalta ei ole edellytetty linja-autohenkilökunnan työehtosopimuksen tai kyseisen työehtosopimuksen mukaista palkkatasoa ja palkkaperusteita.

Oikeuskäytännössä on katsottu (mm. MAO 375/2018), ettei tarjoajalta voida edellyttää tietyn työehtosopimuksen noudattamista tarjouspyynnössä. Hankintamenettelyssä noudatettavan syrjimättömyysperiaatteen vuoksi hankintayksikkö ei voi asettaa tarjouspyynnössä ehdotonta edellytystä, jonka mukaan tarjoajan tulee kuulua tietyn työehtosopimuksen piiriin tai kuulua tiettyyn toimialayhdistykseen. Vakiintuneen oikeuskäytännön perusteella Mikkelin kaupunki olisi toiminut hankintalain vastaisesti, jos se olisi sulkenut Kajon Oy:n pois kilpailusta oikaisuvaatimuksen tekijän ilmaisemalla perusteella.

Tämän vuoksi Mikkelin kaupunki katsoo, että hankintamenettelyssä ei ole tapahtunut virhettä. Kaupunki on toiminut hankinnassa hankintalain ja tilaajavastuulain määräysten mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta hylkää Hanskin Tilausliikenne Ky:n oikaisuvaatimuksen kasvatus- ja opetuslautakunnan koulukuljetusten hankintaa koskevasta päätöksestä 18.10.2018 § 101, koska edellä kerrotuilla perusteilla oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aihetta kumota päätöstä tai muuttaa sitä.

Päätös

Keskustelun jälkeen esittelijä teki lisäyksen valmistelijan tekstiin: "Kajon Oy on tarjouspyynnön yhteydessä antanut selvityksen keskeisistä työehdoista. Selvityksessään Kajon Oy on ilmoittanut, ettei yrityksen toimialalla ole yleissitovaa työehtosopimusta. Lisäksi Kajon Oy on antanut lyhyen selvityksen, jossa on todettu yrityksen noudattavan toiminnassaan Suomen työoikeudellista lainsäädäntöä ja siitä ilmeneviä velvoitteita täysimääräisesti. Kajon Oy:n mukaan Mikkelissä toimivien kuljettajien ajoista yli 50 % muodostuu taksityyppisestä ajosta eli Mikkelissä yrityksen päätoimialana on taksitoiminta. Linja-autohenkilökunnan työehtosopimus on niin sanottu teollisuuslinjaperiaatteen mukainen työehtosopimus, jolloin yrityksen päätoimiala määrää työehtosopimuksen soveltamisen."

Juha Hakkarainen teki esityksen, että kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy Hanskin Tilausliikenne Ky:n oikaisuvaatimuksen. Koska kukaan ei kannattanut Juha Hakkaraisen esitystä, esitys raukesi ja esittelijän esitys lisäyksineen on tullut lautakunnan päätökseksi.

Merkitään, että Juha Hakkarainen ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteensä, joka liitetään pöytäkirjaan.

Merkitään, että kaupunginlakimies Jukka Savolainen selosti asiaa kasvatus- ja opetuslautakunnalle ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Hanskin Tilausliikenne Ky, Hankintapalvelut, Kyytineuvo

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista annetun lain (29.12.2016/1397) 135 §:n mukaisesti hankintaoikaisun johdosta tehtävään päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta markkinaoikeudelta, ellei alkuperäistä päätöstä ole hankintaoikaisun johdosta muutettu.

Käsitellyt asiat