Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 20.2.2020

§ 25 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019/kasvatus- ja opetuslautakunta

MliDno-2020-449

Valmistelija

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on osa kuntalain määrittelemää tilinpäätöstä. Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Lautakuntien on annettava toimintakertomuksen tiedot torstaihin 27.2.2020 mennessä.

Toimintakertomuksen rakenne

Palvelusuunnitelman toteutuminen: talousarviossa 2019 päätetyn toimielimen palvelusuunnitelman toteutuminen raportoidaan olennaisuuden periaatetta noudattaen. Raportoinnissa on mainittava, mitä osaa suunnitelmasta ei ole toteutettu ja miksi. Lisäksi on annettava arvio merkittävistä todennäköisistä tulevista muutoksista (yhtiöittäminen, palvelurakennemuutos).

Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat: talouden toteutuminen analysoidaan siten, että muodostuu kokonaiskuva toimielimen taloudellisesta tuloksesta. Toimielimen on tilinpäätöksessä raportoitava olennaiset poikkeamat ja annettava selvitys tulojen alituksista sekä menojen ylityksistä.

Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden raportointi: valtuustoon nähden sitovat tavoitteet raportoidaan toimielimen tuloskorteilla.

Tunnusluvut: tunnuslukujen osalta raportoidaan TP2018/TA2019/TP2019 ja Toteutuma-%. Jos tunnusluvuissa on olennaisia poikkeamia, poikkeamista on annettava tiivis selvitys.

Vuoden 2019 tilinpäätösraportoinnissa käytetään Kuntamaisemaohjelmaa viimeisen kerran.

Yhteenvetona vuoden 2019 toiminnan toteutumisesta voidaan todeta, että

 • kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintatuotot olivat 4 987 000 euroa ja ne alittivat talousarvion noin 87 000 euroa. Toimintakulut olivat 88 334 000 euroa ja ne ylittyivät noin 291 000 euroa.Toimintakate on näin ollen 83 347 000 euroa ja se on noin 378 000 euroa talousarviota heikompi.
 • hallinnon toimintatuotot olivat 437 000 euroa ja toimintakulut 973 000 euroa. Toimintakate oli 536 000 euroa ja se oli noin 70 000 euroa talousarviota parempi. Toimintatuotot ylittyivät noin 40 000 euroa johtuen hankerahoituksen arvioitua paremmasta toteutumasta. Lisääntyneiden hanketulojen johdosta lisätalousarviossa saatiin lisäystä hankemenoihin eli tuensiirtohankkeille maksettuihin avustuksiin. 
 • yhteistyötä Essoten kanssa on tehty monialaisissa yhteistyöryhmissä kuten oppilashuolenpidon ohjausryhmä sekä nuorten ohjaus ja palveluverkosto. Vuonna 2019 kokoontui laaja yhteistyöryhmä valmistelemaan perheiden avointa kohtaamispaikaa, joka avattiin pääkirjaston alakerrassa 15.1.2020. Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori on ollut mukana 36 tapahtumassa, joissa hän on tavannut arviolta yli 7 000 eri ikäistä ihmistä. Tämä käsittää mm. tapaamiset kaikkien Mikkelin 6-9-luokkalaisten (yli 2 000 oppilasta) kanssa Selvästi-kiertueilla. Yhteistyötä koordinaattori on tehnyt noin 20 eri toimijan kanssa. Meijän Mikkeli -hankkeen alla on käynnissä kuusi tuensiirtohanketta: Meijän Mikkeli Sport, Paremman elämän toivossa, Arki haltuun -hanke, Game lab Mikkeli, Kotikulmilla ja Kulmahanke. Hankkeilla tähdätään muun muassa kuntalaisten osaamisen, osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseen, vahvistetaan oman elämän hallintaa, tuetaan lapsiperheiden arkea ja vanhemmuutta, lisätään eräiden kaupunginosien asukkaiden yhteisöllisyyttä, asuinviihtyvyyttä ja asukasdemokratiaa.
 • varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen menot olivat 81 568 000 euroa ja tulot olivat 4 367 000 euroa. Lisätalousarviossa kohdistettiin henkilöstömenoihin
  1 950 000 euroa lähinnä palvelujen ostoista sekä aineista, tavaroista ja tarvikkeista. Tulot alittuivat yhteensä 133 400 euroa ja toimintakulut ylittyivät yhteensä noin 574 000 euroa. Toimintakate oli
  77 201 000 euroa ja se oli 708 000 euroa talousarviota heikompi.
 • kaupunkirakenneselvityksessä edellytetty säästötavoite ryhmäperhepäivähoidon ja perusopetuksen osalta saavutettiin. Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden laajenemisen ja lisälapsiryhmien tarpeen takia henkilöstökulut ylittyivät varhaiskasvatuksessa. Merkittävää säästöä saatiin kuitenkin palvelujen ostoista. Ihasjärven ja Rahulan koulut ovat lakkautuneet 1.8.2019. Eteläinen ja itäinen aluekoulu ovat suunnittelussa ja niihin liittyvät säästötavoitteet toteutuvat siinä vaiheessa, kun uudet koulut ovat valmistuneet. Kalevankankaan päiväkoti, Nuppulan päiväkoti Haukivuorella sekä Anttolan koulu ovat valmistuneet.
 • Lukiokoulutuksen toimintatuotot olivat 183 000 euroa ja toimintakulut 5 793 000 euroa. Lisätalousarviossa henkilöstökuluihin siirrettiin euroja palvelujen ja tarvikkeiden ostoista sekä muista toimintakuluista.Toimintatuotot ylittyivät noin 6 000 euroa ja toimintakulut alittuivat noin 254 000 euroa. Toimintakate oli 5 610 000 euroa ja se oli näin ollen noin 260 000 euroa talousarviota parempi.
 • Uudet lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaperusteet julkaistiin marraskuussa 2019 ja uusien opetussuunnitelmaprosessien käynnistettiin järjestämällä SuperVESO -koulutuspäivän Mikkelissä. Osallistujia koulutuspäivässä oli yhteensä 576. Mikkelin lukiokoulutuksen uusi organisaatio- ja johtamisjärjestelmä on otettu käyttöön 1.1.2018 alkaen. Lukiokoulutuksen hallinnollista uudistamista jatkettiin ja Mikkelin lukio ja Ristiinan lukio yhdistettiin hallinnollisesti 1.1.2019 alkaen. Hallinnollisen yhdistämisen myötä Mikkelin lukiolla on kaksi toimipistettä keskustan toimipiste ja Ristiinan toimipiste. Kaupungin säästöohjelmaan liittyen kaupungin valtuusto päätti kokouksessaan 9.12.2019 Ristiinan toimipisteen lakkauttamisesta 1.8.2020 lähtien. Mikkelin etä- ja aikuislukio ja Nettilukio hallinnollisen yhdistymisen valmisteluja on jatkettu ja aikuislukioiden hallinnollinen yhdistyminen on tavoitteena toteuttaa 1.8.2020. 1.8.2019 astui voimaan uusi lukiolaki ja lukioasetus sekä uusi ylioppilastutkintolaki. Mikkelin lukiokoulutuksessa uudet lait on otettu käyttöön ja muun muassa yhteistyömuotojen laajentamisesta ja syventämisestä on käynnistytty neuvotteluja eri oppilaitosten kanssa.
 • Joulukuussa 2019 Opetus- ja kulttuuriministeriöstä saatiin päätös, jolla ministeriö perii takaisin perusteettomana etuna Mikkelin kaupungille maksettua nettilukiokoulutukselle osoitettua valtionosuusrahoitusta vuosilta 2013 - 2017 yhteensä noin 15,6 miljoonaa euroa. Kaupunki tekee oikaisuvaatimuksen ministeriön päätöksestä.

 

Kaupungin hallintosääntö ja sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasääntö ohjaavat lautakunnan alaista toimintaa ja päätöksentekoa. Lautakunnan alaisessa toiminnassa noudatetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta. Sääntöjä ja päätöksiä noudatetaan ja toiminnan tavoitteita toteutetaan ja niitä seurataan säännöllisesti. Taloutta valvotaan ja seurataan vahvistettujen ohjeiden mukaisesti ja siitä raportoidaan lautakunnalle kuukausittain. Taloudelliset vastuut on jaettu siten, että asiantarkastuksesta ja hyväksynnästä vastaavat eri henkilöt. Järjestely on toiminut hyvin. Suurimmat hankinnat on kilpailutettu hankintapalveluiden avulla, ja muissa hankinnoissa on noudatettu hankintasääntöä. Sopimukset ovat ajan tasalla, ja sopimusseuranta on järjestetty. Sopimuksia on noudatettu. Henkilökunnan rekrytoinnissa on noudatettu kaupungin voimassa olevia ohjeita. Lakien ja sääntöjen mukaista toimintaa on tarkasteltu normaalin päätöksenteon yhteydessä.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaiset tulosalueet luovat edellytyksiä ja toteuttavat laadukasta yleissivistävää koulutusta sekä toimivat lasten, nuorten ja aikuisten elinikäisen kasvun ja oppimisen jatkumona.

Toimintakertomukseen on liitetty lautakunnan alaisten tulosalueiden talouden ja toiminnan toteumatiedot.

Liite Toimintakertomus 2019/Kasvatus- ja opetuslautakunta

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy toimintakertomuksen liitteen mukaisena ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Lisäksi lautakunta valtuuttaa talouspalvelut tekemään tilinpäätökseen tarvittaessa teknisiä korjauksia. Mahdollisesti tehdyt korjaukset tuodaan tiedoksi lautakunnalle kaupunginhallituksen 30.3.2020 tilinpäätöskäsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talouspalvelut