Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 20.2.2020

§ 19 Lukiokoulutuksen aloituspaikat syksyllä alkavaan koulutukseen

MliDno-2019-264

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös on ristiriidassa kaupunginvaltuuston 145 ja 150 pykälien osalta, joissa on päätetty Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteen lakkauttamisesta 1.8.2020 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää käyttää otto-oikeutta kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseen 23.1.2020 § 11.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain mukaan kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa ja sille laissa säädetyt tehtävät. Kunnalla ei ole lakisääteistä velvollisuutta lukiokoulutuksen järjestämiseen. Kunta voi lukiokoulutuksen järjestämisluvan saaneena harkintavaltansa rajoissa päättää, millaista lukioverkkoa se ylläpitää lukiokoulutuksen järjestämiseksi.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt lakkauttaa lukiokoulutuksen Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteessä 1.8.2020 alkaen (KV 9.12.2019 § 150). Valtuuston päätöksestä on tehty kaksi valitusta ja valituksissa on haettu päätökselle täytäntöönpanokieltoa. Hallinto-oikeus on pyytänyt kaupungilta vastausta valituksiin, vastauksen määräaika on 10.2.2020.

Kuopion hallinto-oikeuden tuomarilta on tiedusteltu, missä aikataulussa hallinto-oikeus pystyy antamaan päätöksen valituksissa esitettyyn lakkautuspäätöksen täytäntöönpanokieltoon. Valituksien vastuutuomari kertoi seuraavaa: valituksissa on pyydetty täytäntöönpanokieltoja. Hallinto-oikeus harkitsee mahdollista täytäntöönpanokieltoa vasta sitten, kun se on saanut kaupungin lausunnot valituksiin liittyen. Kun kaupungin lausunnot ovat tulleet hallinto-oikeuteen, se tekee mahdollisen täytäntöönpanokiellon mahdollisimman pian sen jälkeen. Lisäksi vastuutuomari kertoi, että hallinto-oikeus ei voi ottaa kantaa jonkin lautakunnan päätöksiin.

Koulutuksen järjestäjän (Mikkelin kaupunki) tulee ilmoittaa kevään 2020 yhteishaun opiskelupaikat yhteisvalintajärjestelmään (Opintopolku) viimeistään 14.2.2020. Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 23.1.2020 esittelijän pohjaesityksestä poiketen lautakunta päätti esittää Mikkelin lukiokoulutuksen aloituspaikat seuraavasti: lukion Mikkelin toimipiste 215 aloituspaikkaa ja Ristiinan toimipiste 20 aloituspaikkaa (kasv.opetuslk 23.1.2020 § 11). Lautakunnan päätös on ristiriidassa valtuuston päätöksen ”Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteen lakkauttaminen 1.8.2020 alkaen” kanssa.

Lukion Ristiinan toimipisteen päätöksestä tehtyjen valitusten, niissä pyydetyn päätöksen täytäntöönpanokiellon ja hallinto-oikeuden ratkaisun aikataulu sekä koulutuksen järjestäjälle annettu aikataulu yhteisvalintaa varten ilmoitettavista koulutuksen aloituspaikoista eivät ole yhteensovitettavissa.

Asiassa on käyty keskusteluja Kuntaliiton opetus- ja kulttuuritoimen lakimiehen ja lukiokoulutuksesta vastaavan erityisasiantuntijan sekä Opetushallituksen asiantuntijan kanssa.

Opetushallituksen asiantuntija antoi seuraavat toimintaohjeet.

Jos on epävarmaa, alkaako koulutus elokuussa 2020, niin koulutus pitää poistaa kansallisesta järjestelmästä, sitä ei pidä laittaa haettavaksi. Jos laitetaan, niin koulutuksenjärjestäjä vastaa siitä, että koulutusta järjestetään siten kuin haettavaksi on laitettu. Koulutus on poistettava/peruttava järjestelmästä ensi tilassa (viimeistään 14.2.2020.). Jos kuitenkin käy siten, että hallinto-oikeuden päätöksen seurauksena joudutaan myöhemmin palauttamaan poistettu/peruttu koulutus järjestelmään, hakeutuminen tähän koulukseen voidaan tehdä soveltaen ”jatkuvaa hakua” (”jatkuva haku” ei ole tarkoitettu lukioille/lukiokoulutukselle, se on tarkoitettu vain ammattiopistoille, mutta OPH:n edustajan mukaan tämmöisessä erikoisessa tilanteessa tämä olisi lähinnä se käytettävissä oleva reitti).

Asiantuntija totesi, että mikäli nyt tallennetaan 20 aloituspaikkaa kansalliseen järjestelmään, ja aloituspaikat/koulutus myöhemmin poistetaan yhteishaun sulkeuduttua päättöluokkalaisilta, rikotaan luottamuksen suojaa. Hakijan on voitava luottaa siihen, että järjestelmään (ministeriön määräämällä aikataululla) tallennettu koulutus ja aloituspaikat ovat olemassa, ja järjestelmään tallennettu koulutus aloitetaan ja toteutetaan. Jos koulutus poistetaan järjestelmästä myöhemmin ja kun noita 20 aloituspaikkaa on yhteishaussa haettu, niin poistettavia paikkoja/poistettavaa koulutusta hakeneet tulevat Opetushallituksen edustajan mukaan jäämään yhteisvalinnassa vaille koulutuspaikkaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että syksyllä 2020 alkavassa lukiokoulutuksessa aloituspaikkoja varataan seuraavasti: Mikkelin lukio keskustan toimipiste 235 (viime lukuvuonna 220) ja Ristiinan toimipiste 0 (viime lukuvuonna 20). Lukiokoulutuksen aloituspaikkoja on yhteensä 235 (viime lukuvuonna 240).

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Kirsi Olkkonen esitti, että asia ratkaistaan lautakunnan päättämällä tavalla ja asiassa odotetaan hallinto-oikeuden ratkaisua. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Kirsi Olkkonen jätti eriävän mielipiteen. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.