Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 15.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys

MliDno-2015-2059

Kuvaus

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 3.11.2014 § 407, että päivitetään syksyllä 2013 tehty varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys toimenpiteineen ja tarkistetaan oppilaaksi ottoalueiden rajat työhön hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti.

Laajan ja monipuolisen selvityksen lähtökohtana on edelleen kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman mukaisesti selvittää varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen palveluverkon kehittäminen vähintään keskipitkällä (5-10 vuotta) tähtäyksellä.

Tavoitteena on tuottavuuden ja tehokkuuden paranemisen rinnalla paremman kasvun ja oppimisen polku paremman varhaisen puuttumisen sekä yhteisten resurssien käytön avulla. Tavoitteena on toimivat yksiköt, joissa toisaalta henkilöstöresurssia voitaisiin kohdentaa paremmin, henkilöstön olisi mahdollista erikoistua paremman palvelun toteuttamiseksi sekä toisaalta saataisiin säästöä käyttötalousmenoissa. Työssä selvitetään sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen tilatarve toiminnan toiminnallisuuden näkökulmasta, oppilasmääräennusteiden pohjalta sekä kaupungin maankäytön lähitulevaisuuden kehityssuuntien näkökulmasta (yksiköiden sijaintipaikat ja väestön sijoittuminen) – myös kiinteistöjen kuntoarviot olivat selvitystyön ja toimenpide-ehdotusten tausta-aineistona.

Selvitystyö tehdään yhteistyössä sivistystoimen ja teknisen toimen sekä näiden lautakuntien johtavien luottamushenkilöiden työnä. Kaupunginhallitusta informoidaan työn edistymisestä. Selvitystyö tehdään vuoden 2015 aikana.

Työryhmän muodostavat sivistystoimenjohtaja, tekninen johtaja ja kiinteistöjohtaja sekä puhe- ja läsnäolo-oikeudella kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtajan sekä teknisen jaoston puheenjohtaja sekä kasvatus- ja opetusjohtaja ja varhaiskasvatusjohtaja.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys luovutetaan kaupunginhallituksen edustajille 12.10.2015.

Palveluverkkoselvitys esitellään lautakunnan kokouksessa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Merkitään tiedoksi ja aloitetaan esitettyjen toimenpiteiden valmistelu päätöksen tekoa varten esitetyn aikataulun mukaisesti.

Päätös

Merkittiin ja hyväksyttiin.

Merkittiin, että Jyrki Koivikko saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19:04.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.