Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 13.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Yksityisen perhepäivähoidon kuntalisä

MliDno-2019-1143

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Päivähoitajat ry:n puheenjohtaja Mira Heinikangas ja sihteeri Mia Kupias ovat anoneet sähköpostitse 5.3.2019 korotusta yksityisen hoidon tuen kuntalisään alle kolmevuotiaille l00 €/kk ja yli kolmevuotiaille 50 €/kk 1.8.2019 alkaen. Hakemusta perustellaan siten, että yksityinen perhepäivähoito on yhä edelleen kaupungille halvin päivähoitomuoto, jonka turvaamiseksi jatkossakin korotus koetaan aiheelliseksi. Lisäksi toivotaan yksityisille perhepäivähoitajille palvelusetelin käyttöönotto-asian uudelleen käsittelyyn ottamista.

Mikkelin Päivähoitajat ry:n Mira Heinikangas ja sihteeri Mia Kupias laittoivat sähköpostia vielä 27.3.2019 ja täydensivät anomusta kuntalisän korotukseksi. Kyseisessä postissa kerrotaan yksityisen perhepäivähoidon olevan tällä hetkellä kaupungille huomattavasti muita vaihtoehtoja edullisempi. Lisäksi kerrotaan, että korotus kannustaisi ammattitaitoisia hoitajia jatkamaan työssään. Anomuksessa mainitaan myös kaikkien kustannusten, esim. YEL-maksujen, vakuutusten, ruoan, sähkön jne. nousseen vuosien saatossa ja että hoitajien ansiot ovat jääneet niistä jälkeen. Lisäksi sanotaan, ettei vanhempien maksuosuutta voida korottaa samassa suhteessa kustannusten noustessa.

Lopuksi 27.3.2019 lähetetyssä postissaan Päivähoitajat ry:n edustajat kertovat haluavansa tukea yli kolmevuotiaiden varhaiskasvatusta päiväkodeissa kaupungin linjauksen mukaan. Alle kolmevuotiaille he kertovat haluavansa tarjota yksilöllistä hoitoa turvallisissa pienryhmissä.

Mikkelin kaupunki maksaa Kelan kautta yksityisen hoidon tukea yksityisille perhepäivähoitajille. Yksityisen hoidon tukeen kuuluu: hoitoraha (172,25 €/kk/lapsi), hoitolisä (tulosidonnainen, enintään 144,85 €/kk/lapsi) ja kuntalisä (160 €/kk/lapsi). Lisäksi Mikkelin kaupunki maksaa vielä erikseen sisaruskorotusta enintään 145 €/kk/lapsi.

Kuntalisän maksamisen edellytyksenä on lapsen hoitoajan osalta, että lapsesta, josta maksetaan yksityisen hoidon tukea, edellytetään yli 20 tunnin viikoittaista hoitoaikaa. Kuntalisä maksetaan perheen jokaisesta edellytykset täyttävästä lapsesta. Yksityisen hoidon tuen piirissä olevista lapsista ei makseta kuntalisää, mikäli perheelle maksetaan vanhempainpäivärahaa eikä esiopetukseen osallistuvasta lapsesta.

Mikkelin Päivähoitajat ry:hyn kuuluvia yksityisiä vakinaisesti toimivia perhepäivähoitajia on tällä hetkellä 20 ja heillä on hoidossa n. 70 lasta. Yksityiset perhepäivähoitajat perivät hoitomaksua keskimäärin 630 - 665 € /kk kokopäivähoidossa olevasta lapsesta. Hoitomaksu muodostuu lakisääteisestä hoitorahasta (172,25 €) ja -lisästä (tulosidonnainen, enintään 144,85 €), kuntalisästä (160 €), mahdollisesta sisaruskorotuksesta (Sisaruskorotusta saavan perheen vanhemman lapsen hoitomaksu on enintään 145 € pienempi kuin nuoremman lapsen) sekä vanhempien maksamasta hoitomaksusta.  

Yksityisen hoidon tuen kuntalisää korotettiin viimeksi vuonna 2014 10 €/kk/lapsi. Päivähoitajat ry esittää alle ja yli kolmevuotiaille eri suuruisia euromääriä korotettavaksi yksityisen hoidon tuen kuntalisään. Kela ei maksatuksessaan kuitenkaan erittele kuntalisää eri ikäisille eri euromäärinä. Esitetty 50 €/kk/lapsi tekisi yksityisessä perhepäivähoidossa tällä hetkellä olevan 70 lapsen osalta 42 000 euron lisäkustannusta vuodessa, mikä tässä kaupungin taloudellisessa tilanteessa katsotaan liian suureksi.

Mahdollista korotusta ajatellen 20 €/kk/lapsi 70 lapsen osalta tekisi 16 800 euron lisäkustannusta vuodessa. Varhaiskasvatuksen talousarviossa ei ole tällaista varausta, joten päätös kuntalisän mahdollisesta korottamisesta menisi talousarvion päättämisen yhteyteen joulukuulle 2019. Kuntalisän muutoksista on ilmoitettava Kelalle viimeistään kaksi kuukautta ennen muutoksen voimaan tuloa eli mahdollinen korotus voisi tulla voimaan 1.3.2020 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää vuoden 2020 talousarvioon 20 €/lapsi/kk korotusta yksityisen hoidon tuen kuntalisään siten, että kuntalisän suuruus olisi 1.3.2020 alkaen 180 €/lapsi/kk.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Eero Aho esitti Hanne Vainion kannattamana asian palauttamista uuteen valmisteluun siten, että selvitetään kustannukset kunnallinen perhepäivähoito ja päivähoito/yksityinen perhepäivähoito.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Eero Ahon esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Tiedoksi

mikkelinpaivahoitajat@gmail.com, Helena Leikas, Pirjo Vartiainen, Seija Manninen, Virpi Siekkinen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.