Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 13.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Varhaiskasvatuksen toiminnan arviointi

MliDno-2019-1141

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa ja yksityisissä päiväkodeissa toteutettiin huoltajille varhaiskasvatustoiminnan laadun arviointikysely maalis-huhtikuussa 2019. Kysely toteutettiin kaupungin yksiköissä verkkokyselynä, jonka vastauslinkkiä jaettiin huoltajille sähköisesti Daisyn kautta sekä yksiköiden ilmoitustauluilla. Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 261. Yksityisissä päiväkodeissa kyselyt tehtiin paperikyselyinä.

Arvioinnin suunnittelun perustana on ollut Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvin) Varhaiskasvatuksen laadun perusteet ja suositukset. Karvin varhaiskasvatuksen laadun perusteiden ja suositusten pohjalta on kyselyt laatinut varhaiskasvatuksen arvioinnin suunnittelutyöryhmä. Työryhmän jäseniä ovat olleet vs. varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Hannele Häkkänen puheenjohtajana, Mikkelin kaupungin päiväkotien johtajat; Satu Tirronen, Pirkko Rahikainen, Nina Jussi-Pekka ja Maarit Luukkonen ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja Maria Väätäinen sekä yksityisen päiväkodin johtaja Kirsi Väisänen.

Kyselyn tarkoitus oli selvittää mitkä asiat varhaiskasvatusyksikön toiminnassa huoltajien mielestä ovat hyvin ja mitkä asiat vaativat kehittämistä. Tavoitteena on tunnistaa varhaiskasvatuksen vahvuudet ja korjata toiminnan epäkohdat, jotta voidaan määritellä kehittämistoimet ja asettaa toiminnalle tavoitteet.

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatusyksiköt saivat oman yksikkönsä vastaukset koottuna. Yksiköt ovat käyneet tulokset henkilökuntansa kanssa läpi toukokuussa 2019, minkä jälkeen he tekevät toimintasuunnitelman siitä, miten tulevat kehittämään toimintaa entistä paremmaksi. Yksiköt myös tiedottavat huoltajia kyselyn tuloksista ja kehittämiskohteista.

Yksityiset päiväkodit toimittavat vastausten tulokset Mikkelin kaupungin varhaiskasvatukselle elokuussa 2019. Myös yksityisissä päiväkodeissa tehdään toiminnan kehittämissuunnitelma ja he tiedottavat myös huoltajia kyselyn tuloksista ja kehittämiskohteista.

Kyselyyn vastattiin asteikolla 1-5 (1=huono, 2=kohtalainen, 3=hyvä, 4=erittäin hyvä, 5=erinomainen).

Kaupungin yksiköiden vastausten kootusta raportista ilmenee, että huoltajien mukaan lapset ovat innostuneita varhaiskasvatuksessa järjestettävästä toiminnasta (4,4), lapset viihtyvät (4,4) ja löytävät mielekästä tekemistä päivittäin (4,4). Lapset ovat oivaltaneet uusia asioita (4,4), heidän omatoimisuuttaan on tuettu (4,4) ja heidän levontarpeensa on huomioitu hyvin (4,5). Lisäksi huoltajilla oli tunne, että heidän lapsistaan välitetään (4,4).

Kehitettävää ilmenee monipuolisen liikunnan tarjoamisessa (3,9) sekä tietoteknologisiin laitteisiin tutustumisessa (3,5). Oppimisympäristöjen suunnitteluun, rakentamiseen (3,6) ja muokkaamiseen (3,5) toivottiin lasten osallisuutta enemmän. Huoltajat tarvitsisivat enemmän tietoa lapsensa varhaiskasvatuksesta (3,9) kuin mitä tällä hetkellä saavat ja lisäksi he haluaisivat enemmän mahdollisuuksia päästä vaikuttamaan lapsensa varhaiskasvatusyksikön toimintaan ja sen suunnitteluun (3,7).

Arviointikyselyt lapsille tullaan tekemään syyskuussa 2019 ja henkilöstölle marraskuussa 2019. Lasten huoltajille suunnattu kysely tehdään uudelleen keväällä 2021. Laadun arviointikyselyjä tullaan suorittamaan säännöllisesti joka toinen vuosi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi lasten huoltajille tehdyn kyselyn tulosten koonnin varhaiskasvatuksen toiminnan arvioimiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hannele Häkkänen, Maarit Luukkonen, Pirkko Rahikainen, Satu Tirronen, Nina Jussi-Pekka, Maria väätäinen, rolli@paivakotirolli.fi, Pirjo Vartiainen, Seija Manninen, Virpi Siekkinen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.