Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 13.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Mikkelin perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset

MliDno-2019-1266

Valmistelija

 • Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ensimmäisen vieraan kielen eli A1-kielen opiskelu alkaa jatkossa koko maassa perusopetuksen ensimmäisen vuosiluokan keväällä. Muutos tulee voimaan vuoden 2020 alusta. A1-kielen opetusta lisätään yhteensä kaksi vuosiviikkotuntia ensimmäisella ja toisella luokalla. A1-kielen vuosiviikkotuntimäärää oppivelvollisten perusopetuksessa lisääntyy 16 vuosiviikkotunnista 18 vuosiviikkotuntiin.

Varhentamisella pyritään vähentämään alueellista ja sosioekonomisesta taustasta johtuvaa kielitarjonnan ja kielten opiskelun epätasa-arvoistumista sekä hyödyntämään lapsille luontaista kielellistä herkkyysikää. Varhainen, toiminnallinen kieltenopetus tukee kielten opiskelutaitojen kehittymistä.

Opetushallitus on 14.5.2019 päättänyt muuttaa ja täydentää Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 vuosiluokkien 1-2 toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten A-oppimäärän opetusta koskevat luvut. Määräys edellyttää, että perusopetuksen järjestäjä määrittelee toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten A1-oppimäärän tavoitteet ja sisällöt vuosiluokille 1 ja 2 sekä tekee tarvittavat muutokset toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten A1-oppimäärien tavoitteisiin ja sisältöihin vuosiluokille 3-6.

Paikallinen vuosiluokkien 1-2 A1-kielen opetusta koskeva opetussuunnitelman osa tulee ottaa käyttöön viimeistään 1.1.2020. Uusien perusteiden mukaan laadittujen paikallisten suunnitelmien käyttöönottoon saakka noudatetaan nykyisten perusteiden mukaan laadittuja suunnitelmia.

Opetuksen järjestäjän tulee tehdä tarvittavat muutokset toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten A1-oppimäärien tavoitteisiin ja sisältöihin vuosiluokille 3-6 opetuksen järjestäjän päättämässä aikataulussa siten, että A1-kielen opiskelu muodostaa jatkumon oppilaan edetessä vuosiluokalta toiselle.

OPH:n määräys 14.5.2019 (OPH-1082-2019) ja siihen liittyvät muutosesitykset liitteinä

Muutosesitykset: paikalliseen perusopetuksen opetussuunnitelmaan 1.8.2019 alkaen:

 1. OPH:n määräys 14.5.2019 (OPH-1082-2019) ja siihen liittyvät muutosesitykset liitteinä
  • Muutokset liittyen  A1-kielen varhentamiseen
  • Paikallisia lisäyksiä A1-englannin kieleen
  • Määräyksestä johtuvia korjauksia kieliohjelmaan
 2. Muita korjauksia ja tarkennuksia
  • Poistettu oppilasarviointiin liittyneitä vanhentuneita paikallisia ohjeita
  • Korjattu käyttäytymisen sanallisen arvioinnin ohjeita

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy esitetyt muutokset Mikkelin perusopetuksen opetussuunnitelmaan liitteessä esitetyn mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Peruskoulut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.