Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 13.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Mikkelin paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2019 alkaen

MliDno-2019-1142

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Opetushallitus antoi määräyksen uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 19.12.2018. Uudet perusteet tulevat voimaan 1.1.2019 alkaen. Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat päivitetään kansallisten perusteiden mukaisesti ja otetaan käyttöön elokuussa 2019. Uusien paikallisten suunnitelmien käyttöönottoon saakka noudatetaan nykyisten perusteiden (2016) mukaan laadittuja suunnitelmia.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuslain (540/2018) perusteella Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan ja varhaiskasvatus toteutetaan. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden laatimista ohjaa erityisesti varhaiskasvatuslaki, jossa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen sekä varhaiskasvatuksen tavoitteista. Esiopetus, jota säätelee perusopetuslaki (628/1998) ja perusopetusasetus (852/1998), on osa varhaiskasvatusta. Esiopetusta ohjaa Opetushallituksen määräyksenä annettu Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet.

Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista.

Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen ohjauksen tarkoituksena on luoda yhdenvertaiset edellytykset varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten kokonaisvaltaiselle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden lähtökohtana ovat lasten kasvuympäristön ja varhaiskasvatuksen toimintaympäristön muutokset. Lisäksi perusteissa on otettu huomioon lainsäädännön muutokset. Perusteita on valmisteltu sidosryhmäyhteistyössä hyödyntäen uusimpien tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia.

Varhaiskasvatussuunnitelmakokonaisuus on kolmitasoinen. Se koostuu valtakunnallisesta varhaiskasvatussuunnitelman perusteista, paikallisista varhaiskasvatussuunnitelmista sekä lasten varhaiskasvatussuunnitelmista.

Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan siten, että se määrittelee, ohjaa ja tukee varhaiskasvatuksen järjestämistä paikallisesti. Suunnitelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon paikalliset erityispiirteet, mahdolliset pedagogiset painotukset, lasten tarpeet sekä varhaiskasvatusta koskevan arviointitiedon ja kehittämistyön tulokset. Paikalliset suunnitelmat voivat tarkentaa valtakunnallisia perusteita, mutta ne eivät voi sulkea pois mitään lain, asetuksen tai varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden edellyttämää tavoitetta tai sisältöä.

Uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on päivitetty uuden varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaiseksi sisältöjen, käsitteiden ja lähdeviitteiden osalta. Tarkennuksia on tehty mm. lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan, varhaiskasvatuksen eri toimintamuotoihin, vuorohoidon järjestämiseen, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisyn osalta, lain soveltamiseen avoimen varhaiskasvatuksen osalta. Lisäksi yhdenvertaisuus on lisätty varhaiskasvatuksen tavoitteisiin, lapsen etu on nostettu keskiöön sekä on tuotu esiin Vardan - varhaiskasvatuksen tietovarannon käyttöönoton hyödyntäminen.

Uusien valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta Mikkelin paikallinen varhaiskasvatussuunnitelmatyön ohjausryhmä on päivittänyt paikallisen vasun osion. Työryhmään on kuulunut päiväkodinjohtajat Pirkko Rahikainen, työryhmän puheenjohtaja, Maarit Luukkonen, Pirjo Laakso-Vartiainen, Anne Jukarainen, Sini Lahtinen, Kirsi Väisänen, yksityisten päiväkotien edustaja ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja Jaana Vainio sekä varhaiskasvatusjohtaja Pirjo Vartiainen.

Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma Mikkelin paikallisella osiolla täydennettynä on luettavissa myös sähköisenä. Mikkelin varhaiskasvatuksessa siirrytään syksystä 2019 alkaen paperisesta lapsen varhaiskasvatussuunnitelman käytöstä sähköisen varhaiskasvatussuunnitelman käyttöön.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että Mikkelin kaupungin paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2019 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pirkko Rahikainen, Maarit Luukkonen, Pirjo Laakso-Vartiainen, Anne Jukarainen, Sini Lahtinen, Jaana Vainio, Pirjo Vartiainen rolli@paivakotirolli.fi, Seija Manninen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.