Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 13.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Varhaiskasvatuksen sisarmaksun määräytyminen toisen sisaruksen ollessa yksityisessä päiväkodissa ja toisen kunnallisessa varhaiskasvatuksessa

MliDno-2017-2560

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuuston päätöksen 12.11.2018 § 137 mukaan Mikkelin kaupunki laajentaa kokoaikaista maksutonta varhaiskasvatusta niin, että varhaiskasvatusmaksujen nollamaksuluokan tulorajaa korotetaan 10 prosenttia kaupungin omissa päivähoitopalveluissa vuoden 2019 alusta lukien. Seuraavien vuosien mahdollinen maksujen alentamisen taso päätetään kyseisten talousarvioiden valmistelun yhteydessä ja kun saadaan tietoa valtakunnallisista linjauksista.  

Varhaiskasvatusmaksujen nollamaksuluokan tulorajakorotus 10 prosenttia 1.1.2019 alkaen on todettu liitteenä olevassa huoltajille jaettavassa tiedotteessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy varhaiskasvatusmaksutiedotteen, jossa todetaan nollamaksuluokan tulorajakorotus 10 prosenttia.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuuston päätöksen 12.11.2018 § 137 mukaan Mikkelin kaupunki laajentaa kokoaikaista maksutonta varhaiskasvatusta niin, että varhaiskasvatusmaksujen nollamaksuluokan tulorajaa korotetaan 10 prosenttia kaupungin omissa päivähoitopalveluissa vuoden 2019 alusta lukien. Seuraavien vuosien mahdollinen maksujen alentamisen taso päätetään kyseisten talousarvioiden valmistelun yhteydessä ja kun saadaan tietoa valtakunnallisista linjauksista. Varhaiskasvatusmaksujen nollamaksuluokan tulorajakorotus 10 prosenttia 1.1.2019 alkaen. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajille tarkoitettu tiedote on käsitelty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 22.11.2018 § 116.

Asiakasmaksulain 8 §:n mukaan: ”Jos samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa, voidaan nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätä 5 §:n mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 50 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.”

Tilanteessa, jolloin perheen kahdesta lapsesta toinen on yksityisessä päiväkodissa ja toinen kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, on syytä katsoa vanhimman lapsen hoitomaksun määräytyminen sen yksikön varhaiskasvatusmaksujen mukaan, missä vanhempi lapsi on varhaiskasvatuksessa. Silloin kun nuorin lapsi olisi yksityisessä päiväkodissa ja vanhempi kunnallisessa esitetään, että vanhemman sisaruksen maksu määriteltäisiin siten, että laskettaisiin ensin, nuorimman laskennallinen maksu kunnallisessa ja sen mukaan määriteltäisiin vanhimman lapsen enintään 50 % maksu. Vastaavasti esitetään, jos nuorin olisi kunnallisessa yksikössä ja vanhempi yksityisessä päiväkodissa, laskettaisiin ensin nuorimman laskennallinen maksu yksityisen päiväkodin maksujen mukaan ja siitä määriteltäisiin enintään 50 % vanhemman lapsen maksuksi.

Vastaavasti toimittaisiin jos lapsia olisi enemmän kuin kaksi, jolloin määritellään kustakin seuraavasta sisaruksesta maksu enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta. Tällä tavoin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen maksu olisi tasa-arvoinen muiden kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevien lasten maksujen kanssa ja vastaavasti yksityisessä päiväkodissa olevan lapsen maksu tasa-arvoinen muiden yksityisessä päiväkodissa olevien lasten maksujen kanssa.

Yksityisen päiväkotihoidon palvelusetelikäsikirjaan on tehty asiaan liittyvä muutos kappaleen 4.2. lauseeseen: Lapsikohtainen palvelusetelin arvo saadaan vähentämällä palvelusetelin enimmäisarvosta tulosidonnainen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu, jonka perhe maksaisi lapsen kunnallisesta varhaiskasvatuksesta. Muutettu: Lapsikohtainen palvelusetelin arvo saadaan vähentämällä palvelusetelin enimmäisarvosta tulosidonnainen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu, joka määritellään Mikkelin kaupungin toimesta maksuohjeistuksen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä maksujen määrittelemisen sisarusten osalta, joista toinen on yksityisessä päiväkodissa ja toinen kunnallisessa varhaiskasvatuksessa sen yksikön maksujen mukaan, missä kyseinen lapsi on varhaiskasvatuksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pirkko Tyrväinen, Sirpa Laaksonen, Susanna Koistinen, Päivi Kuva, Pirjo Vartiainen, Seija Manninen,Virpi Siekkinen, Minna Oksa, Tarja Räsänen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.