Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 13.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Ilmoitusasiat ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto, § 137, 12.11.2018 Valtuustoaloite: Mikkeliin maksuton varhaiskasvatus
Kaupunginvaltuusto päätti, että Mikkelin kaupunki laajentaa kokoaikaista maksutonta varhaiskasvatusta niin, että varhaiskasvatusmaksujen nollamaksuluokan tulorajaa korotetaan 10 prosenttia kaupungin omissa päivähoitopalveluissa vuoden 2019 alusta lukien. Seuraavien vuosien mahdollinen maksujen alentamisen taso päätetään kyseisten talousarvioiden valmistelun yhteydessä ja kun saadaan tietoa valtakunnallisista linjauksista. Kaupunginvaltuuston tavoitteena on nostaa varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrää, joten uusien päiväkotitilojen rakentamisessa on ennakoitava varhaiskasvatukseen tulevien lasten lukumäärän kasvu lähivuosina. Lisäksi kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnan selvityksen SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Kaupunginvaltuusto, § 138, 12.11.2018 Valtuustoaloite subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poistaminen ja ryhmäkoon palauttaminen aikaisempaan varhaiskasvatuksessa
Kaupunginvaltuusto hyväksyi subjektiivisen varhaiskasvatuksen laajennuksen. Muutos kokopäiväiseksi tehdään elokuusta 2019 alkaen siten, että siihen varaudutaan riittävillä varhaiskasvatuksen lisätiloilla (vähintään kahden lapsiryhmän tilatarve). Ryhmäkoon palauttaminen (1/8:sta 1/7:ään arvioidaan talousarvion 2020 - valmistelun yhteydessä (arvioidaan tilatarve, henkilöstötarve ja mahdollinen kompensointi yksityisille päiväkodeille). Lisäksi kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnan selvityksen Vihreiden valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunta, § 36, 20.11.2018 Lokakuun seurannan käsittely - lisämäärärahaesitys vuoden 2018 talousarvioon Opetus- ja kulttuuriministeriön toimenpide koskien Otavan Opiston liikelaitokselle kohdennetun lukiokoulutuksen valtionosuuden maksamisen keskeyttämistä v.2018 osalta tulee aiheuttamaan Otavan Opiston budjetoituihin toimintatuottoihin noin 2, 8 miljoonan euron vajeen. Otavan Opiston sitova tavoite on liikeyli- /alijäämä, joka v. 2018 on - 450 000 euroa. Sitovaan tavoitteiseen pääseminen edellyttää 2, 6 miljoonan euron lisämäärä-
rahatarpeen kaupungilta. Käyttötalouden menojen arvioidaan alittuvan n. 0, 2 miljoonalla eurolla budjetoidusta. Mikäli maksatuksen keskeytys perutaan ja lukiokoulutuksen valtionosuudet saadaan maksuun toteutuneiden laskentaperusteiden mukaisesti vuoden 2018 aikana, ei lisämäärärahaa tarvita. Vuonna 2018 Otavan Opiston lukiokoulutuksen toteutuneet laskentapäivien (20.1. ja 20.9.) mukaiset valtionosuudet ovat n. 3, 3 miljoonaa euroa eli n.0, 5 miljoonaa euroa enemmän, kuin on budjetoitu. Lisämäärärahan kohdentuminen kustannuspaikoille tarkentuu viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä. Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunta hyväksyi esityksen ja esittää kaupunginhallitukselle ja siitä edelleen kaupunginvaltuustolle lisämäärärahatarpeen myöntämisen.

Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunta, § 41, 20.11.2018 Johtokunta valitsi nimitoimikunnan ehdotusten perusteella uudeksi nimeksi Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia. Markkinointinimeksi päätettiin Otavia.

Kasvatus- ja opetusjohtaja
Hankintapäätökset:
§ 35 Verhojen hankinta Rantakylän yhtenäiskouluun hintaan 5 243,99 euroa, 20.11.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.