Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Itä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö varhaiskasvatusoikeuden toteutumisesta vuorohoidossa

MliDno-2018-555

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Itä-Suomen aluehallintoviraston Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue pyytää liittyen Satu Taavitsaisen epäkohtailmoitusten mukaisiin tilanteisiin lausuntoa 11.11.2019 ISAVI/1184/2019 Mikkelin kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnalta koskien perheiden varhaiskasvatusoikeuden toteutumista vuorohoidossa.

Aluehallintovirasto on pyytänyt selvitys- ja lausuntopyynnön 18.2.2019 ja täydennyspyynnön annettuun lausuntoon 10.4.2019 ja saanut kyseisiin pyyntöihin Mikkelin kaupungin varhaiskasvatusjohtajan selvitykset.

Itä-Suomen aluehallintoviraston näkemyksen mukaan kyseisessä asiakokonaisuudessa on tarpeen, että Mikkelin kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnalle saatetaan asia tiedoksi ja varataan tilaisuus lausunnon antamiseen asiassa lautakunnan ollessa kunnan varhaiskasvatuksesta vastaava toimielin. Aluehallintoviraston mukaan lautakunta voi halutessaan esittää asiassa myös muita selvityksiä, kuin varhaiskasvatusjohtajan aluehallintoviraston pyynnöstä asiassa toimittamat.

Pyydetty lausunto on toimitettava Itä-Suomen aluehallintovirastolle viimeistään 16.12.2019 mennessä. Lausunto pyydetään toimittamaan osoitteeseen:
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue
PL 50
50101 Mikkeli

Selvityksen ja lausunnon voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.ita@avi.fi.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on jo pyytänyt selvitys- ja lausuntopyynnön sekä täydennyspyynnön annettuun lausuntoon ja saanut niihin selvitykset seuraavasti:

1.Itä-Suomen aluehallintoviraston selvitys- ja lausuntopyyntö vuoropäiväkoti Vilttihatun toiminnasta ja varhaiskasvatusjohtajan selvitys ja lausunto asiasta

Itä-Suomen aluehallintoviraston asioihin pyytämät selvitykset ja vastaukset niihin:

Yhteydenoton mukaan lapsia on jäänyt ilman varhaiskasvatusta tilanteissa, joissa huoltajat eivät ole ilmoittaneet seuraavan viikon työvuoroja edellisenä maanantaina klo 9.00 mennessä. Yhteydenoton mukaan tällaisissa tilanteissa olisi evätty lapsilta ko. viikon varhaiskasvatus kokonaan.

Onko kuvatun kaltaisia tapauksia ollut Vilttihatussa?

Vilttihatussa myöhässä tulleisiin hoitovuoroihin pystytään vastaamaan 90 prosenttisesti, mutta jos esimerkiksi myöhässä tullut vuoro on yövuoro ja eikä siihen ole varattu työntekijää, ei yötä voida tarjota. Koska aivan ketä tahansa ulkopuolista ei voida ottaa päiväkotiin yöajaksi töihin.

Vilttihatussa on öitä, jolloin ei ole tarvetta suunnitella työvuoroa yöksi. Kun työvuorot on tehty maanantaina seuraavaksi viikoksi, niiden muuttaminen isossa päiväkodissa ei periaatteessa ole enää mahdollista. Jonkun työntekijän ottaminen päivävuorosta yövuoroon, tuo vajetta päivään. Tuossa 10 % tilanteissa, joihin ei voida vastata on myös niitä tapauksia, että ryhmäkoot ylittyisivät useammaksi tunniksi, vaikka katsottaisiin koko talon resurssit. Tai sitten Vilttihatussa ei olisi aikaisessa aamussa ennen klo 5.15 tai myöhäisessä illassa klo 22 jälkeen työntekijää.

Se, että lapselle myöhässä varatuista hoitovuoroista mikään ei kävisi, näitä tilanteita voi tulla ainoastaan silloin, jos esimerkiksi hoidontarve olisi vain yhtenä päivänä kyseisellä viikolla klo 14.00 - 22.30, mutta ryhmän ylityksen takia siihen ei pystytä vastaamaan. Tällöin lapsi ei ole varhaiskasvatuksessa yhtenäkään päivänä sillä viikolla.

Pystyäkseen vastaamaan 100 proesttisesti tilanteisiin, jolloin vanhemmat ilmoittavat myöhässä lastensa hoidon tarpeesta, pitäisi olla käytettävissä työntekijä, jolla olisi niin sanottu 0-tuntisopimus ja hänet olisi voitava kutsua äkillisesti tarvittaessa töihin, koska tarve voi olla 10 tunnin yövuorosta 2 tunnin päivävuoroon.

Pyydetäänkö vanhempia toimittamaan tiedot työvuoroistaan vai vain varaamaan hoitoajat?

Vanhemmat toimittavat Daisyn kautta tarvittavat hoitoajat. Missään vaiheessa ei kysytä työaikoja.

Järjestetäänkö lapsille varhaiskasvatusta, vaikka vanhemmat eivät ilmoittaisi seuraavan viikon työvuoroja / varaisi hoitoaikoja asetettuun määräaikaan mennessä?

Vuorohoitoa tarjoavassa Vilttihatussa lapsille järjestetään varhaiskasvatusta varattujen hoitoaikojen mukaan. Vuorohoito perustuu aina vanhempien ilmoittamaan hoidon tarpeeseen.

Miten kaupunki huomioi mahdolliset vanhempien työvuorojen muutokset työvuorojen ilmoittamismenettelyssä / hoitoaikojen varaamisessa ja varhaiskasvatuksen järjestämisessä?

Vilttihatussa työvuorojen muutoksiin on pystytty vastaamaan 100 prosenttisesti tähän asti. Vanhemmat ilmoittavat muutoksen lapsen ryhmään tekstiviestillä tai Daisy-ohjelman kautta.

Lisäksi yhteydenotossa kerrotaan, että iltavuoroon töihin menevien vanhempien lasten ei sallita tulla varhaiskasvatukseen jo päiväunille, vaan vasta juuri ennen työvuoron alkua. Lisäksi kerrotaan, että tilanteissa, joissa vanhemmilla on työvuoroina iltavuoro ja seuraavana päivänä aamuvuoro, on kielletty jättämästä lasta nukkumaan yön yli päiväkodille.

Onko kuvatun kaltaisia tapauksia ollut Vilttihatussa?

Vilttihatussa alle 3-vuotiaille suositellaan, että lapsi tulisi klo 12 aikaan päiväkotiin, jos kyseessä on iltavuoro. Yli 3-vuotiaille varhaiskasvatukseen tulo on normaalisti ennen työvuoron alkua, paitsi jos lapsen varhaiskasvatus alkaisi klo 12.30 - 13.00, jolloin suositellaan klo 12:en tuloa ja päivälepoa päiväkodissa. Jos perheessä on sekä alle että yli 3-vuotiaita, niin perheellä on mahdollisuus tuoda kaikki perheen lapset klo 12 päiväkotiin.

Silloin kun vanhemmilla on iltavuoro, joka päättyy klo 22.30 tai sen jälkeen, lapsi voi jäädä nukkumaan. Mikäli perheellä on seuraavana päivänä vapaapäivä, lapsi haetaan kotiin klo 8 aikoihin tai 9 tuntia vanhemman työvuoron päättymisen jälkeen (esimerkiksi työvuoro päättyy klo 1.00, jolloin lapsi haetaan klo 10). Työvuoroja ei kysytä kuten jo aiemmin kerrottiin. Mikäli vanhemmalla on aamuvuoro, lapsi jatkaa päiväkodissa normaalisti vanhemman aamuvuoron loppuun asti. Lisäksi suosittelemme, että lapsi tulisi päiväkotiin jo edellisenä iltana nukkumaan, jos hoitovuoro alkaa ennen klo 5.15.

Miten lasten vuorokausirytmi ja lapsen etu huomioidaan yllä mainitun kaltaisissa tilanteissa?

Yhdessä vanhempien kanssa asiaa pohtien muun muasa lapsen ikä ja mahdollinen erityisen tuen tarve huomioon ottaen. Tärkeää on, että vanhempi varaa tarvittavan hoitoajan edellisen viikon maanantaihin kello 9.00 mennessä.

Onko edellä mainitun kaltaisia tilanteita ilmennyt mahdollisesti myös Mikkelin muissa päiväkodeissa?

Kyseisistä tilanteista on kysytty myös muista vuorohoitoa tarjoavista yksiköistä: Saksalan, Ristiinan ja Nuppulan päiväkodeista sekä laajennetun aukiolon yksiköistä: Lähemäen, Kalevankankaan, Naisvuoren ja Orikon Helmen päiväkodeista. Laajennetun aukiolon yksiköissä ei ole mainitun kaltaisia tilanteita ilmennyt.

Vuorohoidon yhdessä muussa yksikössä on yksittäisenä päivänä, todella harvoin voinut jäädä ilman varhaiskasvatusta, jos huoltajat eivät ole ilmoittaneet seuraavan viikon työvuoroja edellisenä maanantaina klo 9.00 mennessä. Työntekijät joustavat paljon näiden unohduksien ja muiden muutosten kanssa. Perheiden kanssa keskusteluissa heille on myös tarjottu mitoituksen mukaista vaihtoehtoa. Monesti perhe on saanut hoidon järjestymään jo näin. Esimerkiksi perhe on tarvinnut varhaiskasvatusta klo 14.00 - 22.30 välisenä aikana. Tällöin on voitu tarjota varhaiskasvatusta vain klo 14.00 - 20.00 väliselle ajalle, jolloin perhe on järjestänyt varahakijan klo 20.00.

Lausuntoon ja selvityksen on liitteenä vuoropäiväkoti Vilttihatun johtajan selvitys asiaan sekä kaupunginvaltuuston 22.5.2017 § 53 hyväksymät vuorohoidon linjaukset. 

2. Itä-Suomen aluehallintoviraston täydennyspyyntö annettuun lausuntoon ja selvitykseen ja varhaiskasvatusjohtajan täydennys

Itä-Suomen aluehallintoviraston Opetus- ja kulttuuritoimi –vastuualueelta on tullut täydennyspyyntö 10.4.2019 vastaanottamastaan Mikkelin kaupungin selvityksestä ja lausunnosta liittyen vuoropäiväkoti Vilttihatun toimintaan koskien perheiden varhaiskasvatusoikeuden toteutumista.

Itä-Suomen aluehallintovirasto pyysi täydennyspyynnössään täydentämään annettua lausuntoa ja selvitystä seuraavien kysymysten osalta:

Lausunnossa todetaan 1. sivulla, että ”Vilttihatussa myöhässä tulleisiin hoitovuoroihin pystytään vastaamaan 90 prosenttisesti…” Sivulla 2. todetaan kysymyksen ”Miten kaupunki huomioi mahdolliset vanhempien työvuorojen muutokset työvuorojen ilmoittamismenettelyssä/ hoitoaikojen varaamisessa ja varhaiskasvatuksen järjestämisessä?” alla seuraavasti: ”Vilttihatussa työvuorojenmuutoksiin on pystytty vastaamaan 100 % tähän asti.” Pyydetään täsmentämään lausuntoa siten, että asiassa ilmenee tarkemmin millaisiin tilanteisiin edellä mainituissa kohdissa viitataan ja miten ne eroavat toisistaan.

”Vilttihatussa myöhässä tulleisiin hoitovuoroihin pystytään vastaamaan 90 prosenttisesti…” Kysymykseen ”Miten kaupunki huomioi mahdolliset vanhempien työvuorojen muutokset työvuorojen ilmoittamismenettelyssä / hoitoaikojen varaamisessa ja varhaiskasvatuksen järjestämisessä?” todetaan seuraavasti: ”Vilttihatussa työvuorojen muutoksiin on pystytty vastaamaan 100 % tähän asti.”

Kyseessä on kaksi eri asiaa. Myöhässä tulleilla hoitovuoroilla tarkoitetaan hoitoaikavarauksia, jotka ovat jääneet huoltajilta varaamatta seuraavalle viikolle. Näihin pystytään vastaamaan 90 prosenttisesti. Työvuorojen muutokset ovat niitä, missä perheellä on jo varattu hoitoaika, mutta sitä pitää muuttaa. (Esimerkiksi on varattu ajalle klo 5.30 - 14.00 ja muutos tulisi ajalle klo 8.30 - 16.30)

Onko kaupungilla käytössä työntekijöiden varallaolojärjestelmää/ hälytysrahaa tai muuta vastaavaa järjestelyä, jonka avulla voitaisiin työntekijöitä hälyttää töihin tarvittaessa?

Kaupungilla on käytössä hälytysraha KVTES:in mukaisesti. Varallaoloa ei ole. Nykyistä henkilöstöä ei voi ajatella tekemään enemmän töitä, koska siitä aiheutuisi ylitöitä.

Itä-Suomen aluehallintovirastolta kysyttiin vielä sähköpostitse tarkennusta asian valmisteluun ja mahdollisen selvityksen tekemiseen kasvatus- ja opetuslautakunnalle. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan Satu Taavitsaisen tekstissä esiin nostettuihin varhaiskasvatuksen epäkohtiin on vastattu varhaiskasvatusjohtajan antamissa selvityksissä eikä aluehallintovirasto edellytä enää varhaiskasvatusjohtajan selvityksen laatimista.

Mikkelin kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnalle on asiakokonaisuus saatettu tiedoksi ja lautakunta antaa lausunnon Itä- Suomen aluehallintoviraston Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueelle varhaiskasvatusoikeuden toteutumisesta vuorohoidossa.

Satu Taavitsaisen sähköposti Aville, varhaiskasvatuksen vuorohoidon linjaukset ja päiväkodin johtajan selvitys asiaan jaetaan jäsenille oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa lausuntonaan yllä olevan Itä-Suomen aluehallintoviraston Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueelle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Vilttihatun päiväkodin johtaja Anne Jukarainen oli paikalla tämän pykälän käsittelyn ajan.

Tiedoksi

Itä-Suomen Aluehallintovirasto Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Anne Jukarainen, Pirjo Vartiainen, Seija Manninen, Virpi Siekkinen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.