Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 30.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Suomen itsenäisyyden juhlavuoden päätapahtuman järjestäminen Ristiinassa, Ristiina-Seura ry

MliDno-2017-1016

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Itsenäinen Suomi viettää tänä vuonna 100-vuotisjuhlaansa. Myös Ristiina-Seuralla on aihetta juhlaan, sillä se viettää 60-vuotispäiviään. Seura on perustettu 24.3.1957 ja toiminut siitä lähtien Ristiinan kotiseutu- ja paikallishistorian sekä kansanperinteen tallentamiseksi tuleville sukupolville sekä kulttuuriharrastusten edistämiseksi Ristiinassa.

Juhlavuoden päätapahtuma Ristiinassa järjestetään Ristiina-Seuran, Ristiinan alueseurakunnan ja Ristiinan Reserviupseerien yhteistyönä 8. lokakuuta 2017. Tapahtuman kustannukset ovat 5 200 e, tulot 2 000 e. Yhdistys hakee aluejohtokunnalta tukea 3 000 euroa. Liitteenä on tarkempi ohjelma ja suunnitellut järjestelyt. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Viitikka, jari.viitikka@pp.inet.fi

Valmistelutyöryhmä esittää, että aluejohtokunta puoltaa tapahtuman tukemista ja siirtää sen edelleen kaupunginhallitukselle päätettäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Virpi Launonen, kirjastotoimenjohtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ristiina-Seura on hakenut kohdeavustusta seuran 60-vuotisjuhlan järjestelyihin Ristiinan aluejohtokunnalta 1.5.2017 päivätyllä hakemuksella. Haettu summa on 3 000 €. Avustuksen käyttötarkoitus on pääjuhlassa 8.10.2017 esitettävän Ristiina-kantaatin muusikkokustannukset. Ristiinan aluejohtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 24.5.2017 § 33 ja puoltaa hakemusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää myöntää Ristiina-Seuralle  3 000 € suuruisen kohdeavustuksen Ristiina-Seuran 60-vuotisjuhlan 8.10.2017 muusikkokustannuksiin. Avustus maksetaan kustannuspaikalta 140214013, tililtä 474100. Avustuksensaaja on velvollinen antamaan selvityksen avustuksen käytöstä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ristiina-Seura, Ristiinan aluejohtokunta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa..

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi