Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 30.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2016 kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan osalta

MliDno-2017-1292

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Tarkastuslautakunta 17.5.2017 § 35

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on mm. valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.
 
Mikkelin kaupungin hallintosäännön 45 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa valtuustolle vähintään kaksi viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä arvionsa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna.
 
Tarkastuslautakunnan käytännön arviointityö muodostuu mm. arviointisuunnitelman laatimisesta, arviointimenetelmän valitsemisesta, viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kuulemisista kokouksissa sekä esityslistojen ja pöytäkirjojen lukemisesta. Ensisijaisesti arviointi suoritetaan arvioitavan vuoden tilinpäätöksen ja siihen sisältyvän toimintakertomuksen perusteella. Tarkastuslautakunta on vuoden 2016 arviointia varten kuullut kokouksissaan kaupungin viranhaltijoita sekä osallistunut yhteistapaamiseen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän tarkastuslautakunnan kanssa 15.2.2017.

Arviointikertomuksen 2016 laatiminen aloitettiin heti huhtikuun 2017 alkupuolella, kun tarkastuslautakunta sai käyttöönsä vuoden 2016 tilinpäätöksen. Arviointikertomusta on valmisteltu ja laadittu 5.4.2017 pidetyssä varsinaisessa kokouksessa sekä 19.4. ja 26.4. ja 3.5. ja 10.5.2017 pidetyissä työkokouksissa.

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksensa laatimista ja allekirjoittaa sen tässä kokouksessa.

______________________________________________________

Kaupunginhallitus 5.6.2017 §

Arviointikertomus on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

 

Päätös

Merkittiin.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta:
Tarkastuslautakunta esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee vuoden 2016 arviointikertomuksen tiedoksi.

Lisäksi tarkastuslautakunta esittää, että kaupunginvaltuusto kehottaa kaupunginhallitusta raportoimaan kaupunginvaltuustolle lokakuun 2017 loppuun mennessä toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien, kysymysten ja selvityspyyntöjen johdosta on ryhdytty.

Päätös

Arviointikertomus merkittiin tiedoksi ja velvoitettiin kaupunginhallitusta hankkimaan lautakunnilta ja johtokunnilta selvitykset arviointikertomuksessa esitetyistä kysymyksistä ja havannoista sekä kuvaukset toimenpiteistä, joihin aiotaan ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi ja saattamaan ne kaupunginvaltuuston tietoon lokakuun 2017 loppuun mennessä.

Merkitään, että kaupunginvaltuusto käsitteli pykälät 34-35 samanaikaisesti.

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Valtuuston  12.6.2017 § 34 päätöksen mukaisesti pyydetään lautakuntia ja johtokuntia valmistelemaan selvitykset arviointikertomukseen:
”Arviointikertomus merkittiin tiedoksi ja velvoitettiin kaupunginhallitusta hankkimaan lautakunnilta ja johtokunnilta selvitykset arviointikertomuksessa esitetyistä kysymyksistä ja havainnoista sekä kuvaukset toimenpiteistä, joihin aiotaan ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi ja saattamaan ne kaupunginvaltuuston tietoon lokakuun 2017 loppuun mennessä”.

Lautakuntien ja johtokuntien hyväksymät vastineet arviointikertomukseen toimitetaan sähköpostilla Word –muodossa (koottavaksi KH:lle) talouspalveluihin 15.9.2017 mennessä.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016 on luettavissa mm. W:\Talous\TP 2016\Kertomus\Arviointikertomus 2016, Mikkelin kaupunki tai KV 12.6.2017 § 34.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta vastaa seuraavaa.

Liikuntapaikkojen tulo-odotusten nostaminen

Voiko tulojen odottaa kasvavan, kun väestö ikääntyy ja eläköityy aikaisemmin? Eläkeläislipun esim. uimahalliin saa vasta, kun täyttää 70 vuotta. Voisiko sen saada jo aiemmin ja näin säästää mielenterveys sekä lääkärikuluja ja pitää ihmiset virkeänä pitempään?

Mikkelin kaupunginvaltuusto on käsitellyt seniorikorttia koskeneen valtuustoaloitteen 23.1.2017 ja päättänyt pitää käytännön ennallaan. Liikuntapaikkojen, kuten uimahallien, maksuja on korotettu vain silloin, kun kaupunginvaltuusto on talousarvioiden yhteydessä vaatinut tulosalueilta lisätulojen keräämistä. Mikkelin kaupungin liikuntapalvelut tarjoaa seniorikorttia 70 vuotta täyttäneille kaupunkilaisille hintaan 35 euroa vuodessa. Kortin haltija voi käyttää uimahalleja ja kaupungin ylläpitämiä kuntosaleja rajattomasti kortin voimassa ollessa. Edullisen seniorikortin tarkoituksena on kannustaa 70 vuotta täyttäneitä jatkamaan tai aloittamaan uinnin ja kuntosaliharjoittelun mahdollistama lihaskunnon parantaminen ja ylläpito, jotta toimintakyky säilyisi mahdollisimman hyvänä mahdollisimman pitkään. Samalla pyritään tukemaan kaupunkilaisten toimintakyvyn säilymistä riittävän hyvänä esimerkiksi kotona asumisen suhteen. Seniorikortin käyttöä on laajennettu koskemaan myös vaikeavammaisia, Kelan korotetun ja ylimmän hoitotuen luokituksen mukaan, kortinhaltijan iästä riippumatta. Rantakeitaassa ja Naisvuoren uimahallissa on käytössä eläkeläisalennus, josta hyötyvät alle 70-vuotiaat. Alennus koskee eläkeläisten lisäksi opiskelijoita ja varusmiehiä.

Ikä ei sinänsä yksin ole peruste erityiskohtelulle, ainakaan kun kyse on aikuisväestöstä. Seniorikortin ikärajan pudottaminen ei ole pelkästään kustannuskysymys, vaan myös tasapuolisuuskysymys. Esimerkiksi alle 25-vuotiaille suunnattu halpa nuorisokortti tukisi ikäryhmää, jossa pienituloisuus on yleistynyt eniten ja liikunnallinen, hyvinvointia tukeva elämäntapa on vielä mahdollisesti löytymättä. Ja vielä laajemmin: kun eri ikäryhmille suunnattuja etuisuuksia liikuntapaikkojen tai liikunnanohjauksen suhteen ajetaan, liikuntapalvelut muistuttaa tarpeesta myöntää kaikki liikuntapaikat maksutta alle 18-vuotiaille junioriryhmille, jotta mahdollisimman moni lapsi saisi eväitä liikunnalliseen elämäntapaan.

Mikäli etuisuuksia uimahallien hinnoissa jatkossa harkitaan, olisi huomioon otettava eri ikäryhmien tarpeet.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta antaa kaupunginhallitukselle yllä olevan selvityksen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa vuodelta 2016 esittämiin kysymyksiin koskien lautakunnan alaista toimintaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

kaupunginhallitus, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.