Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 30.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Haukivuoren Pallo ry, kesän 2017 pelimatkat, kohdeavustus

MliDno-2017-913

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren Pallo ry hakee aluejohtokunnan kohdeavustusta 1 500 euroa piirisarjan peleistä ja kauden päätösmatkasta aiheutuviin matkakustannuksiin. Piirisarjapelit pelataan tällä kaudella Kotkassa, Kouvolassa ja Simpeleellä. Kauden päätösmatkan kohdetta ei ole vielä päätetty.

Päätösehdotus

Esittelijä

Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Aluejohtokunta esittää kaupunginhallitukselle, että Haukivuoren Pallo Ry:lle myönnetään tukea 1 500 euroa joukkueen pelimatkoihin.   

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Virpi Launonen, kirjastotoimenjohtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren Pallo ry on hakenut kohdeavustusta kesän 2017 pelimatkoihin Haukivuoren aluejohtokunnalta 14.4.2017 päivätyllä hakemuksella. Haettu summa on 1 500 €. Avustuksen käyttötarkoitus on kattaa junioripelaajien piirisarjasta ja kauden päätösmatkasta  aiheutuvat kulut. Haukivuoren aluejohtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 4.5.2017 ja puoltaa hakemusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää myöntää Haukivuoren Pallo ry:lle 1 500 € suuruisen kohdeavustuksen junioripelaajien piirisarjan ja kauden päätösmatkan matkoista aiheutuviin kuluihin. Avustus maksetaan kustannuspaikalta 140214012, tililtä 474100. Avustuksensaaja on velvollinen antamaan selvityksen avustuksen käytöstä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Haukivuoren Pallo ry, Haukivuoren aluejohtokunta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa..

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi