Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 30.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Haukivuoren Kisailijat ry, yleisavustus 2017

MliDno-2017-170

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren Kisailijat ry hakee aluejohtokunnalta seuran toimintaan yleisavustusta 1 700 euroa vuodelle 2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Aluejohtokunta esittää kaupunginhallitukselle, että Haukivuoren Kisailijat ry:lle myönnetään yleisavustusta 1 700 euroa vuodelle 2017.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Asko Kohvakka ja Sanna Eromäki ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Esteellisyys

Asko Kohvakka, Sanna Eromäki

Valmistelija

  • Virpi Launonen, kirjastotoimenjohtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren Kisailijat ry on hakenut yleisavustusta aluejohtokunnalta 19.1.2017 päivätyllä hakemuksella. Haettu summa on 1 700 €. Haukivuoren aluejohtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 4.5.2017 § 23 ja puoltaa hakemusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää myöntää Haukivuoren Kisailijat ry:lle 1 700 € suuruisen yleisavustuksen. Avustus maksetaan kustannuspaikalta 140214012, tililtä 474100. Avustuksensaaja on velvollinen antamaan selvityksen avustuksen käytöstä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Haukivuoren Kisailijat ry, Haukivuoren aluejohtokunta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa..

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi