Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 30.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Vanhusneuvoston aloite: Ikäihmisten liikkumisen edistäminen

MliDno-2018-800

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Tapani Lyyra on jättänyt vanhusneuvostolle ja edelleen kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi seuraavan aloitteen:

"UKK-instituutin tuoreen selvityksen mukaan suomalaisten liikkumattomuus maksaa vähintään kolme miljardia euroa vuodessa. Mikkelin väestöön suhteutettuna liikkumattomuus maksaisi 30 miljoonaa euroa vuodessa.

Kun 65-vuotiaan mikkeliläisen odotettavissa oleva elinaika on lähes 20 vuotta, ei ole yhdentekevää asukkaille eikä kaupungille, missä kunnossa työelämän jälkeiset elinvuodet vietetään.

Koska liikunta on yhteydessä parempaan terveyteen, liikunnassa tapahtuvat myönteiset muutokset eläkkeelle siirryttäessä voivat edistää terveyttä myös eläkevuosina.

"Eläkeläisten kaupunki" digi-Mikkeli voisi tukea asukkaidensa terveyttä ja toimintakykyä jakamalla kotisivuillaan ja someen linkittämällä kattavan tietopaketin liikunta- ja samalla myös kulttuuripalveluista ja kannustaa osallistumaan alennetuilla maksuilla sekä opastaa paikallisten järjestöjen ja yhdistysten toimintaan. Koska kaikki eläkeläiset eivät käytä digitaalisia palveluja, olisi tietopaketti lähetettävä myös postitse vuosittain eläkkeelle siirtyville asukkaille (65 v.), ensimmäisenä vuonna mielellään kaikille kotona asuville eläkeläisille.

Mitä varhaisemmin toimenpiteisiin ryhdytään, sitä nopeammin saadaan tulevina vuosina edellä mainittuja kustannuksia vähitellen pienenemään.

Mikkelissä 9.4.2018

Tapani Lyyra
Lääkintöneuvos
Mikkelin kaupungin vanhusneuvosto"

Päätösehdotus

Esittelijä

Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Vanhusneuvosto käy aloitteesta keskustelun ja päättää lähettää sen kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Tarja Sinioja, vs. liikunta- ja nuorisojohtaja, tarja.sinioja@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki pitää ikäihmisten liikkumista ja liikuttamista erityisen tärkeänä. Tämän vuoksi ohjattuja liikuntaryhmiä suunnataan nimenomaan ikäihmisille. Lisäksi kaupunki on ollut jo useamman vuoden mukana Ikäinstituutin Voimaa Vanhuuteen -ohjelmassa, jossa on muun muassa koulutettu vertaisohjaajia, perustettu vähän liikkuville uusia liikuntaryhmiä sekä aloitettu kaikille avoin ja maksuton Voimaa Vanhuuteen -ryhmä Saimaa Stadiumilla. Liikuntapaikkoja, kuten Pitkäjärven uimaranta ja Säynätin laavu, on muokattu esteettömiksi. Hiihtolatuja on tuotu lähelle keskustaa Urheilupuistoon ja muun muassa Kalevankankaan latuverkostoon on tehty vähemmän mäkisiä latureittejä. Tätä työtä jatketaan edelleen.

Mikkelin kaupungin liikunta- ja nuorisopalveluilla on tällä hetkellä tarjolla 28 ohjattua liikuntaryhmää, joista 23 on ikäihmisille soveltuvia. Tämän lisäksi Mikkelin Kansalaisopisto tarjoaa noin 150 erilaista liikuntaryhmää, joista iso osa soveltuu ikäihmisille. Näistä osa on erityisesti ikääntyville suunnattuja liikuntaryhmiä. Nämä kaikki edellä mainitut kaupungin tarjoamat liikuntaryhmät on koottu Kansalaisopiston kurssiesitteeseen, joka jaetaan jokaiseen kotiin Mikkelissä. Ryhmät ovat esillä myös Mikkelin Kansalaisopiston internetsivuilla http://kansalaisopisto.mikkeli.fi/ sekä liikunta- ja nuorisopalveluiden internet-sivuilla https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/liikunta/liikunnan-ohjaus. Ryhmistä tiedotetaan myös Kansalaisopiston ja LiikkuvaMikkeli sosiaalisen median kanavilla sekä elokuussa printtimediassa.

Mikkelin kaupungin hanke ”Meijän Mikkeli” on rakentanut vuoden 2018 aikana sivustoa, jossa olevaan Menoksi-kalenteriin on tarkoitus koota Mikkelin alueen avoimet harrastusten, tapahtumien ja ryhmätoimintojen esittelyt yhteen paikkaan. Tänne voi jokainen taho itse laittaa avointa toimintaansa esille. Tämä on hyvä kanava järjestöille ja yhdistyksille jakaa tietoa mm. kaikille avoimesta liikuntatoiminnasta. Toinen paikka, mistä tietoa tapahtumista löytyy, on MikkeliNyt-sivusto http://www.mikkelinyt.fi/. 

Kaikkien satojen yhdistysten ja muiden toimijoiden järjestämien liikuntaryhmien ja muun toiminnan kokoaminen paperisena versiona on lähes mahdoton tehtävä. Urheiluseuroja on Mikkelissä yli sata. Tämän lisäksi liikuntaa järjestävät myös monet sosiaali- ja terveysjärjestöt, eläkeläisjärjestöt jne. Moni toiminta on kausiluontoista ja nopeassakin tahdissa uusiutuvaa, joten tiedot saattavat muuttua varsin usein. Myöskään sähköisiin versioihin emme koskaan saa täyttä kattavuutta, mutta toiminnan järjestäjän huolehtiessa tietojen tallentamisesta tai muuttamisesta informaatio on ajantasaisempaa.

Ikäihmisiä kannustetaan liikkumaan myös alennetuilla maksuilla. Uimahalleissa on eläkeläisalennukset. Mikkelissä on käytössä tällä hetkellä 38 euroa vuodessa maksava seniorikortti kaikille yli 70-vuotiaille, Tällä kortilla pääsee uimahalleihin ja kaupungin kuntosaleille. Seniorikorttiin on suunniteltu muutoksia niin, että ikäraja kortin hankkimiseen alenisi.

Liikkuva Mikkeli Facebook-, Instagram- ja Twitter-tilien kautta jaetaan liikuntaan liittyvää tietoa ja tapahtumailmoituksia riippumatta siitä, kuka toimintaa järjestää. Yhä useampi ikäihminen käyttää sosiaalista mediaa, joten tulevaisuudessa myös ikäihmisille suunnattua liikuntaa on tärkeää mainostaa näiden kanavien kautta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta antaa yllä olevan selvityksen vanhusneuvoston aloitteeseen Ikäihmisten liikkumisen edistäminen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Mikkelin kaupungin vanhusneuvosto

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16