Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 30.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Vanhusneuvoston aloite: Ikäihmisille turvalliset ja saavutettavat kävely- ja pyöräilyreitit

MliDno-2018-795

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Tapani Lyyra on jättänyt vanhusneuvostolle ja edelleen kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi seuraavan aloitteen:

"Kaupunkistrategian Hyvän elämän Mikkeli painopisteinä ovat muun muassa:

 • Yhteisöllisyys:
  • Kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksien, osallisuuden ja toimijuuden edistäminen.
    
 • Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki:
  • Arkiliikkumisen ja moninaisen harrastamisen tukeminen.
  • Luontoympäristön, taiteen ja kulttuurin hyvinvointimahdollisuuksien hyödyntäminen.

Liikkuminen ja luonto, varsinkin luonnossa liikkuminen, ovat terveyttä ja toimintakykyä ylläpitäviä ja edistäviä sekä parantava lääke lähes kaikkeen. Lyhyetkin liikuntapätkät saattavat tutkimusten mukaan pienentää ennenaikaisen kuoleman riskiä.

Siispä tarvitaan hyvin hoidettujen hiihtolatujen lisäksi myös ikäihmisille turvallisia ja saavutettavia kävely- ja pyöräilyreittejä lähiympäristöön. Esimerkiksi kaupunkialueella lentokentältä satamaan mutkitteleva "joki jolla on seitsemän nimeä" ansaitsisi tulla tutkituksi, miltä osin sen rannoille voitaisiin raivata kaupunkilaisia houkuttelevia luontopolkuja/ -reittejä.

Mikkelissä 9.4.2018

Tapani Lyyra
Lääkintöneuvos
Mikkelin kaupungin vanhusneuvosto"

Päätösehdotus

Esittelijä

Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Vanhusneuvosto käy aloitteesta keskustelun ja päättää lähettää sen kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle seuraavin lisäyksin:

Lisätään aloitteeseen levähdyspaikkojen ja penkkien tarve kävelyreittien varrelle. Lause "Siispä tarvitaan hyvin hoidettujen hiihtolatujen lisäksi myös ikäihmisille turvallisia ja saavutettavia kävely- ja pyöräilyreittejä lähiympäristöön" täydennettiin seuraavasti: Siispä tarvitaan hyvin hoidettujen hiihtolatujen lisäksi myös ikäihmisille turvallisia ja saavutettavia kävely- ja pyöräilyreittejä lähiympäristöön koko kaupungin alueella.

Valmistelija

 • Tarja Sinioja, vs. liikunta- ja nuorisojohtaja, tarja.sinioja@mikkeli.fi

Kuvaus

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue

Kaupunki pyrkii vuosittain edistämään kevyen liikenteen verkoston parantamista. Pyrkimyksenä on mm. jalankulku- ja pyöräteiden yhdistäminen kantakaupungin alueella, mikä parantaa pääsyä keskustaan ja sen palveluihin. Myös retkeilyreittien ja luontopolkujen reitistöjen kehittäminen on kaupungin tavoitteena. Jokipuisto-suunnitelma, eli lentokentältä satamaan johtavan reitin laatimista koskeva suunnittelutyö, on lähdössä käyntiin jo tänä vuonna asemakaavoituksen yhteydessä. Toteutumisaikataulu ei ole tiedossa.

Nyt jo on käytettävissä esimerkiksi Mikkelipuisto ja siltä lähtevä Kaihun kierros -kävelypolku. Kaihun kierroksen maasto on helposti kuljettavaa tasaista asfaltti- ja hiekkatietä, jonka varrella on levähdyspenkkejä taukoja varten. 

Liikunta- ja nuorisopalvelut

Liikunta- ja nuorisopalvelut pitää yllä latu- ja ulkoilureittiverkostoa, joka on käytössä vuoden ympäri, talvella latuina ja kesällä kuntopolkuina. Karttalinkit reitteihin löytyvät täältä: https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/kartat-ja-mittaus/kartasto-ja-paikkatietopalvelut/karttalinkit. Loppuvuodesta 2018 aukaistiin uusi 2,8 km:n talvikävely- ja pyöräilyreitti Kalevankankaan maastoon lisäämään kävelijöiden mahdollisuuksia liikkua maastossa. Tämän reitin pidennystä selvitellään.

Kävelystä ja pyöräilystä potkua Mikkelin kulmille -hankkeessa vuosina 2015 - 2016 selvitettiin, miten kävelyä ja pyöräilyä voidaan edistää Mikkelissä niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Selvittelyn tuloksena julkaistiin suunnitelma, miten kävelyä ja pyöräilyä tulisi viedä eteenpäin. Hankkeen päätyttyä perustettiin kävelyn ja pyöräilyn poikkihallinnollinen edistämisryhmä koordinoimaan näitä toimia. Ryhmässä on mukana myös kaupungin ulkopuolisia tahoja, kuten järjestöjä ja Liikenneturva. Kävelyn ja pyöräilyn edistämistyö jatkuu edelleen, ja tämä aloite viedään myös edistämisryhmän tietoon.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta antaa yllä olevan selvityksen vanhusneuvoston aloitteeseen Ikäihmisille turvalliset ja saavutettavat kävely- ja pyöräilyreitit.

Päätös

Keskustelun jälkeen esittelijä täydensi ehdotusta niin, että Jokipuiston suunnitelman toteuttamista kannatetaan ja lähiympäristön kävely- ja pyöräilyreitit huomioidaan kaupunkisuunnittelussa.

Täydennetty ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Mikkelin kaupungin vanhusneuvosto, Kävelyn ja pyöräilyn edistämisryhmä

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • se, millaista oikaisua vaaditaan
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16