Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 30.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Liikuntapalveluiden seniorikortin muutokset

MliDno-2019-290

Valmistelija

  • Tarja Sinioja, vs. liikunta- ja nuorisojohtaja, tarja.sinioja@mikkeli.fi

Kuvaus

Liikunta- ja nuorisopalveluilla on käytössä seniorikortti, jonka hankittuaan 70 vuotta täyttäneet henkilöt voivat kortin ostopäivästä lukien kalenterivuoden ajan käydä uimahallissa rajoittamattomasti sen aukioloaikoina. Seniorikortin käyttö on laajennettu koskemaan myös kaikenikäisiä vaikeavammaisia Kelan korotetun ja ylimmän hoitotuen luokituksen mukaan. Kortti on suunnattu uintikäynteihin, mutta sillä on saanut käyttää myös uimahallien sekä Kisakaaren ja Hauki-Hallin kuntosaleja samalla periaatteella.

Kortin hinta on vuoden 2018 alusta alkaen ollut 38 euroa. Edullisella kortilla on haluttu mahdollistaa 70 vuotta täyttäneille mielekäs liikuntaharrastaminen ja kannustaa fyysisen toimintakunnon ylläpitämiseen. Mahdollisimman hyvä toimintakyky myöhäiseen ikään saakka tuottaa paremman elämänlaadun lisäksi myös pienempiä hoiva- ja hoitokuluja.

Monissa yhteyksissä on esitetty, että seniorikortin kohderyhmää laajennettaisiin 65 vuotta täyttäneisiin ja kaikenikäisiin työkyvyttömyyseläkkeellä oleviin. On ehdotettu myös, että kaikki eri perustein eläkkeellä olevat olisivat seniorikortin piirissä. Edellisen kaupunkirakenneselvityksen yhteydessä seniorikortin käyttäjäryhmien laajentamisesta on keskusteltu, ja asiaan on suhtauduttu luottamuselimissä myönteisesti. Vuoden 2019 talousarviota laadittaessa liikunta- ja nuorisopalvelujen tulotavoitetta kasvatettiin 50 000 eurolla seniorikortin myynnin arvioidun lisääntymisen vuoksi.

Vuonna 2018 seniorikortteja myytiin 822 kappaletta ja tuotto oli 31 236 euroa. 70 vuotta täyttäneitä mikkeliläisiä oli 9358, joten seniorikortti oli 8,8 %:lla ostoon oikeutetuista. Seniorikortilla tehtiin yhteensä 35993 leimausta eli käyntikertoja seniorikorttia kohti oli keskimäärin 43,8. Keskimääräisellä käyntikertojen määrällä yhden käyntikerran hinnaksi asiakkaalle tuli 0,87 euroa.

Koska liikunta- ja nuorisopalveluiden tulotavoitteet on asetettu huomattavasti aiempaa korkeammaksi, seniorikortin käyttäjäryhmää ei voi laajentaa nostamatta kortin hintaa. Jos seniorikortti on 65 vuotta täyttäneiden ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevien ostettavissa, muiden eläkelipputyyppien – kertaliput ja 10 kerran liput – myynti laskee olennaisesti, jolloin niistä saatava tuotto vähenee.

Alla esitetään kaksi erilaista vaihtoehtoa käyttäjäryhmiltään laajenevan seniorilipun hinnoittelemiseksi. Tarkemmat laskelmat ovat nähtävissä liitteessä.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa on kaksi lipputyyppiä: 70 vuotta täyttäneille ja työkyvyttömyyseläkkeellä oleville tarkoitettu seniorikortti ja 65 - 69-vuotiaille suunnattu eläkeläiskortti. Seniorikortin hinta olisi lähellä nykyistä hintaa, 40 euroa vuoden ajalta, jolloin yhden käynnin hinnaksi keskimääräisellä käyntitiheydellä tulisi 0,91 euroa. Eläkeläiskortin hinta olisi 70 euroa vuodessa, eli 1,6 euroa käyntikertaa kohti keskimääräisellä käyntitiheydellä. Sillä arviolla, että seniorikortin ostaisi 8,8 % 70 vuotta täyttäneistä, 10 % työkyvyttömyyseläkeläisistä ja 11,5 % 65 - 69-vuotiaista, lipputulot nousisivat 12 145 euroa. Tässä laskelmassa on huomioitu, että kertalippujen ja 10 kerran lippujen määrä vähenisi 40 prosenttiin nykyisestä. Tämän vaihtoehdon etuja on, että nykyiset seniorikorttiin oikeutetut saisivat lipun lähes totutulla edullisella hinnalla ja vältetään suuren hinnankorotuksen aiheuttama pettymys. Uudet eläkeläiskorttiin oikeutetut saisivat lippunsa aiempaa edullisemmin, koska varsinkin säännöllisellä käytöllä kertakäynnin hinta jää selvästi alle nykyisten eläkelippujen hintojen. Haasteena on kahdesta eri korttityypistä tiedottaminen niin, että asiakkaat yksiselitteisesti tietävät, mihin ovat oikeutettuja. 50 000 euron tulolisäykseen ei läheskään päästä.

Toisessa vaihtoehdossa on vain yksi seniorikortti 65 vuotta täyttäneille ja työkyvyttömyyseläkkeellä oleville. Jos 11,5 % seniorikorttiin oikeutetuista hankkii 50 euroa maksavan kortin, tuoton lisäys on 26 525 euroa ja kertakäynnin hinnaksi keskimääräisellä käyntitiheydellä tulisi 1,16 euroa. Jos kortti maksaisi 70 euroa, kortin ostavien osuus oikeutetuista olisi todennäköisesti pienempi. Sillä oletuksella, että kortin hankkisi 10 % korttiin oikeutetuista, myytävä määrä olisi 1590 ja tuoton nousu 46 325 euroa. Tällöin kertakäynnin hinta keskimääräisellä käyntitiheydellä olisi 1,63 euroa. 70 euroa maksavan seniorikortin myynnillä päästäisiin lähelle tavoiteltua tuoton nousua ja kertakäynnin hinta säännöllisellä käytöllä olisi edelleen varsin edullinen, mutta nykyisten seniorikorttilaisten maksama hinta lähes kaksinkertaistuisi; tämä voi aiheuttaa paljon mielipahaa.

Molemmissa edellä esitetyissä vaihtoehdoissa vaikeavammaisten oikeus seniorikorttiin säilyisi ennallaan. Kelalta saatavalla Eurooppalaisella vammaiskortilla ja näkövammaiskortilla avustaja pääsee maksutta näihin liikuntapalveluihin. 

Rantakeitaan kuntosali on jatkossa irrotettava seniorikorttisopimuksesta, koska siellä toimii kaupungin kanssa tehdyllä yhteistyösopimuksella yksityinen kuntosaliyrittäjä. Vielä noin seitsemän vuotta voimassa olevan sopimuksen mukaan yrittäjälle maksetaan puolet kuntosalin normaalihintaisten lippujen tuotosta. Seniorikortilla tehdyistä leimauksista tulisi maksaa 2 euroa kustakin. Nykyisellä seniorikortilla Rantakeitaan kuntosaliin tehtiin 7532 leimausta vuoden 2018 aikana, ja laajennuksen myötä leimausten määrä kasvanee huomattavasti. Tähän saakka yrittäjä ei ole vaatinut kompensaatiota seniorikortista, mutta tämän vuoden alusta tilanne on muuttunut. Näin ollen kustannussyistä seniorikorttia voisi jatkossa käyttää Naisvuoren uimahallissa ja kuntosalissa, Viihdeuimala Rantakeitaassa, Kisakaaren kuntosalissa ja Hauki-Hallin kuntosalissa. Mikäli ohjaus ja valvonta saataisiin järjestymään, Anni Swaninkadun kuntosaliin voitaisiin järjestää jokin vuoro seniorikorttia käyttäviä varten.

Seniorikortin muutosesitykseen tulee pyytää vanhusneuvoston lausunto.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää laajentaa seniorikortin osto-oikeuden 65 vuotta täyttäneille ja työkyvyttömyyseläkkeellä oleville mikkeliläisille. Vaikeavammaisten oikeus seniorikorttiin säilyy ennallaan. Kortin myyntihinta on 70 euroa, koska sillä hinnalla päästään lähelle valtuuston asettamaa tulokehitystä. Seniorikorttia voi käyttää Naisvuoren uimahallissa ja Naisvuoren uimahallin kuntosalissa, Viihdeuimala Rantakeitaassa, Hauki-Hallin kuntosalissa ja Kisakaaren kuntosalissa.

Lisäksi lautakunta pyytää seniorikoritin muutoesityksestä vanhusneuvoston lausunnon.

Päätös

Keskustelun jälkeen esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen: hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta pyytää seniorikortista lausunnot vanhusneuvostolta ja vammaisneuvostolta. Lausunnot tulee toimittaa viimeistään 12.2. mennessä lautakunnan sihteerille.

Esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.44 - 18.47.

Tiedoksi

Vanhusneuvosto, vammaisneuvosto

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.