Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 30.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Haukivuoren aluejohtokunnan aloite aluejohtokuntien hallinnosta ja sihteerijärjestelyistä

MliDno-2018-2279

Valmistelija

  • Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunta on tehnyt seuraavan aloitteet kaupunginhallitukselle:

”Haukivuoren ALOITE MIKKELIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE

Aluejohtokunnan toiminta perustuu kaupungin hallintosääntöön, ja aluejohtokunnat ovat osa kaupungin hallintoa ja velvoitettuja noudattamaan kaupunkiin kohdistuvaa lainsäädäntöä sekä kaupungin sisäisiä määräyksiä. Tämä aiheuttaa paljon sellaista byrokratiaa, joka vie voimavaroja aluejohtokunnan varsinaisesta tehtävistä alueen elin- ja vetovoiman sekä asumisviihtyvyyden kehittämisestä, osallisuuden ja kokonaistoimintojen edistämisestä, sidosryhmätyöstä, lausuntojen antamisesta sekä aloitteiden tekemisestä, toimenpiteistä ja vaikuttamisesta alueen kehitystoimiin. Työpaineet ja voimavararasitukset kohdistuvat erityisesti puheenjohtajiin.

Edellä olevaan perustuen katsomme, että aluejohtokuntaa ei voi verrata hallinnollisesti lautakuntiin eikä näin ollen edellyttää täyttä virkavastuuta. Siksi Haukivuoren aluejohtokunta esittää Kaupunginhallitukselle, että se ryhtyy aluejohtokuntien kokous- ja pöytäkirjajärjestelmän yksinkertaistamiseksi ja selkeyttämiseksi yhdistystoiminnan vaatimusten tasolle. Toimenpide helpottaa ja yksinkertaistaa aluejohtokunta- sekä erityisesti puheenjohtajatyötä ja vähentäämerkittävästi myös hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan sekä listatiimin henkilöiden työpanosta. Pöytäkirjamuodollisuuden helpottuminen ei poista Kaupungilta pöytäkirjojen kautta aluejohtokuntien valvontaa ja ohjausta.

Tähän aloitteeseen liitämme myös toivomuksen, että kaupungin periaateratkaisu sihteeritoimien osalta nopeutetaan niin, että sihteerivalinta suoritetaan nopeasti ja toimet saatetaan syksyn kuluessa samalle toiminta- ja laajuustasolle, kun ne olivat ennen v. 2018 toimintoja eri aluejohtokunnilla. Näin sihteerivalmiudet ja niiden tukiedellytykset perehdyttämisen kautta saadaan aluejohtokuntia jo v. 2019 tyydyttävälle tasolle.

Mikkelissä 19.09.2018

Haukivuoren Aluejohtokunta”

Aloitteeseen on pyydetty lausunnot muilta aluejohtokunnilta.

Anttolan aluejohtokunta puoltaa Haukivuoren aluejohtokunnan aloitetta sihteerijärjestelyistä ja aluejohtokuntien hallinnosta.

Mikkelin pitäjän aluejohtokunta puoltaa Haukivuoren aluejohtokunnan aloitetta sihteerijärjestelyistä, mutta katsoo nykyisen aluejohtokunnan hallinnon (mm. esityslistojen ja pöytäkirjojen muodon) olevan toimiva Mikkelin pitäjän aluejohtokunnan näkökulmasta.

Ristiinan aluejohtokunta puoltaa Haukivuoren aluejohtokunnan aloitetta työntekijäresurssien lisäämisestä.

Kokouksessa käydyn keskustelun perusteella Suomenniemen aluejohtokunta ei kannata ehdotusta muuttaa pöytäkirjakäytäntöjä tai aluejohtokunnan asemaa hallintosäännön alaisena kaupungin toimielimenä. Sihteerijärjestelyjen osalta Suomenniemen aluejohtokunta kannattaa Haukivuoren aluejohtokunnan aloitetta, joskin sihteeritoimenkuva on sovittava kunkin aluejohtokunnan tarpeiden mukaan.

Koska aluejohtokunnat nykyisellään ovat kunnan toimielimiä, niihin sovelletaan kuntalakia ja muita kunnan toimintaa säänteleviä lakia ja määräyksiä. Tästä syystä aluejohtokuntien pöytäkirjakäytännön muuttaminen on mahdotonta. Aloitteessa esitettyyn kokousmenettelyä koskevaan asiaan on kaksi vaihtoehtoista ratkaisumallia, mikäli toimintatapaa halutaan muuttaa.

  1. Aluejohtokunnat jatkavat nykyisessä muodossaan kaupungin toimieliminä, ja niiden kokouskäytäntö pidetään ennallaan. Pohditaan puheenjohtajan rooli esittelijänä. Mikäli esittelijärooli olisi viranhaltijalla, vähentäisi se aluejohtokuntien puheenjohtajien työtaakkaa, koska viranhaltija vastaisi esittelyn ja pöytäkirjan lainmukaisuudesta.
     
  2. Luovutaan aluejohtokunnista nykyisessä muodossa. Luodaan järjestöille alueelliset kumppanuuspöydät, mitä kautta koordinoidaan resursseja paikallisille hankkeille. Kumppanuuspöytien kautta alueellinen osallisuus saisi laajemman pohjan kuin aluejohtokunnan kautta.  Samassa ratkaistaisiin epäsuhta aluejohtokuntien alueella toimivien kyläyhdistysten ja kaupunginosaseurojen välillä.

Kumppanuuspöydän olisi mahdollista tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja. Lisäksi kumppanuuspöydät toimisivat osallistavan budjetoinnin foorumina. Kumppanuuspöydissä keskusteltaisiin, miten paikalliset yhdistykset ja yritykset edistäisivät alueellaan kaupungin strategian toteuttamista annetulla kehittämisbudjetilla, ja miten alueen palveluita, demokratiaa ja yrittäjyyttä tulisi kehittää.

Kumppanuuspöydän osalta riittää muistion pitäminen, mikä keventää kokousmenettelyä.

Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalue on tehnyt esityksen aluejohtokunnille osoitetusta henkilöresurssista osana talousarvioesitystään. Esitys hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa, mutta yleisen ohjeen mukaan avoimien paikkojen täyttöä lykätään ainakin palvelusuunnitelman valmistumiseen saakka.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta antaa kaupunginhallitukselle yllä olevan selvityksen vastineena Haukivuoren aluejohtokunnan tekemään aloitteeseen.

Päätös

Keskustelun jälkeen esittelijä teki muutetun esityksen: hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta antaa kaupunginhallitukselle yllä olevan selvityksen vastineena Haukivuoren aluejohtokunnan tekemään aloitteeseen. Lisäksi lautakunta merkitsi tiedoksi, että määräaikainen aluekoordinaattorin rekrytointi on käynnistetty.

Esittelijän muutettu ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.