Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 29.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Vuoden Liikuttaja-palkinto ja Etelä-Savon Urheilugaala 2018

MliDno-2017-2224

Valmistelija

  • Antti Mattila, liikunta- ja nuorisojohtaja, antti.mattila@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon Liikunta ry ja Etelä-Savon Maakuntaliitto järjestävät yhteistyökumppaneineen (Länsi-Savo, Itä-Savo, Yle Etelä-Savo, Etelä-Savon Urheilutoimittajat) vuoden 2017 eteläsavolaista urheilumenestystä juhlistavan Urheilugaalan perjantaina 26.1.2018 klo 19.00 alkaen. Etelä-Savon Liikunta ry:n kirje on liitteenä.

Kullakin Etelä-Savon kunnalla on mahdollisuus nimetä Urheilugaalassa palkittavaksi oman kuntansa Vuoden Liikuttaja.

Palkinnon saaja voi olla esimerkiksi oman kunnan henkilö, yhdistys, yhteisö, yritys tai tapahtuma, joka on ollut vuonna 2017 merkittävä liikuttaja tai on esimerkillisesti vaikuttanut oman kunnan toiminta-alueella liikunnan ja urheilun parissa. Palkinnon saaja voi olla esimerkiksi edistänyt kuntalaisten, työyhteisön, yhteisönsä jäsenien tai ympäristönsä liikunta-aktiivisuutta ja mahdollisuuksia. Perusteena voi olla pitkäaikainen toiminta tai yksittäinen teko, jolla on huomattu olevan liikunnallista merkitystä kunnan toiminta-alueella.

Vuoden Liikuttaja -palkinnolla on Mikkelissä palkittu:
2014 Hannu Korhonen
2015 Mikkelin Alueen Harrasteliigat MAHL ry
2016 Mikkelin Jukurit

Liikunta- ja nuorisopalvelut esittää Vuoden Liikuttaja -palkinnon 2017 saajaksi Mikkelin Latu ry:tä. Mikkelin Latu ry ylläpiti vapaaehtoisvoimin, onnistuneesti ja kaupunkilaisia liikkumaan innoittaen Kaihun retkiluistelurataa ja latua kevättalvella 2017. Alueella järjestetty Angry Birds Go Snow -tapahtuma houkutteli runsaasti liikkujia ja Mikkelin Latu täydensi liikuntamahdollisuuksia mäenlaskupaikalla ja avoimella luistelualueella mm. pallopelejä varten. Kaihun alue tavoitti mainituin toiminnoin järjestäjän arvion mukaan yli 5000 kävijää. Toimintaa jatketaan vuonna 2018.

Mikkelin Ladun järjestämä toiminta Kaihulla on kaikille avointa, maksutonta matalan kynnyksen liikuntaa.

Kaihun toimintojen lisäksi Mikkelin Latu ry ylläpitää talvisin Latupirttiä (hiihtoretkeily, tauko- ja nuotiopaikka, kahvio, WC) sekä järjestää kesäisin avoimia maanantaipyöräilyjä. Mikkelin Latu on järjestäjänä mukana erilaisissa liikuntatapahtumissa (esimerkiksi Vesisankarit-tapahtuma).

Liikunta- ja nuorisojohtaja: lautakunta päättää nimetä Mikkelin Latu ry:n Vuoden Liikuttaja -palkinnon saajaksi ja valitsee edustajan tai edustajat Urheilugaalaan palkintoa luovuttamaan.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää nimetä Mikkelin Latu ry:n Vuoden Liikuttaja -palkinnon saajaksi ja valitsee edustajan tai edustajat Urheilugaalaan palkintoa luovuttamaan.

Päätös

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta nimesi Mikkelin Latu ry:n Vuoden Liikuttaja -palkinnon saajaksi.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta valitsi edustajiksi Jatta Juholan, Laura Hämäläisen sekä Aleksi Niemisen Urheilugaalaan palkintoa luovuttamaan.

Tiedoksi

Mikkelin Latu ry/Seppo Tiihonen tai muu palkinnon saaja, ESLi/Mari Kurtti, lautakunnan valitsemat edustajat tilaisuudessa

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16