Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 29.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Tulosaluejohtajan nimeäminen, taide, kulttuuri ja tapahtumat -tulosalue

MliDno-2017-2411

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on päättänyt uuden organisaation muodostamisesta vuoden 2018 alusta lukien. Uudistuksen yhteydessä uudistetaan osin tulosalue- ja tulosyksikköjakoa ja uusille tulosalueille nimetään johtajat ja vastaavasti uusille tulosyksiköille esimiehet. Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueella on viisi tulosaluetta ja kymmenen tulosyksikköä. Palvelualueella on käytössä osittain kaksoisjohtajuus, jolloin esim. tulosaluejohtaja johtaa sekä tulosaluetta että tulosyksikköä/tulosyksikköryhmää.

Työnantaja on järjestänyt yksittäisille henkilöille kuulemistilaisuuksia organisaatiouudistuksesta ja omasta asemasta uudessa organisaatiossa.

Uuden organisaation esimiestehtäviin siirtyminen toteutetaan virantoimitusvelvollisuuden muutoksella KVhl 23 § tai viranhaltijan siirrolla toiseen virkasuhteeseen KVhl 24 §. Esimiestehtäviin siirtyminen tapahtuu työntekijän omalla suostumuksella. Esimiestehtävässä toimittaessa tulee olla virassa.

Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja ja museo- ja kulttuurijohtaja ovat uusia virkoja, jotka perustetaan talousarvion virkapaketin yhteydessä, kaupunginhallituksen TA 2018 käsittelyaikataulun mukaisesti. Tavoite on, että uudet tulosaluejohtajat aloittavat 1.1.2018 alkaen.

Hallintosäännön mukaan (29 §) lautakunta päättää tulosaluejohtajien nimeämisestä.

Muutoksen kohteena olevia tulosyksiköiden esimiehiä koskevat kuulemiset on aloitettu ja ne jatkuvat. Tavoite on, että tulosyksiköiden esimiehet aloittavat 1.1.2018 alkaen. Tulosyksiköiden esimiesten nimeämisestä päättää palvelualuejohtaja (hallintosääntö 39 §). Tulosyksiköiden esimiesten nimeämiset lautakunta merkitsee tiedoksi joulukuun kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaa museo- ja kulttuurijohtajan viran 1.1.2018 alkaen.

Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta nimeää taide, kulttuuri ja tapahtumat -tulosalueen johtajaksi, museo- ja kulttuurijohtaja, 1.1.2018 alkaen Matti Karttusen hänen omalla suostumuksellaan (KVhl 24 §).

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Valittu tulosaluejohtaja, Taitoa Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16