Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 29.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Nuoren mikkeliläisen taiteilijan apuraha 2017

MliDno-2017-1980

Valmistelija

  • Susanna Latvala, kulttuuripäällikkö, Susanna.Latvala@mikkeli.fi

Kuvaus

Nuoren mikkeliläisen taiteilijan apuraha on ollut haettavissa 31.10.2017 mennessä. Apuraha myönnetään 17 - 30 vuotiaalle mikkeliläiselle nuorelle, jonka kotikunta on Mikkeli ja jolla on näyttöä taiteellisesta toiminnasta sekä hakijan taiteenalallaan osoittamasta lahjakkuudesta. Pelkkä taiteen opiskelu ei ole riittävä peruste. Apurahan käyttötarkoitus on vapaa.

Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli yhteensä kaksitoista kappaletta. Hakemuksissa oli tänä vuonna todella laaja kirjo; mukana oli kuvataiteen, musiikin, esittävän taiteen, muotoilun, tanssin, teatterin ja valokuvaustaiteen edustajien nuoria lahjakkaita hakijoita. Hakijat ovat Tomi Antinoja taiteenalana musiikki, Isa Kiviaho 24 v. taiteenalana kuvataide, Esko Korpelainen 28 v. taiteenalana esittävä taide ja teatteri, Tytti Vuorikari 29 v. taiteenalana valokuvaus ja muotoilu, Toni Asikainen 17v. taiteenalana kuvataide ja musiikki, Monica Valjakka 25v. taiteenalana teatteri ja valokuvaus, Siiri Paavilainen 17v. taiteenalana tanssi, Saara Paavilainen 17v. taiteenalana tanssi, Elias Valkonen 17v. taiteenalana musiikki, Eevamari Lahtinen 30v. taiteenalana kuvataide, Michael Blomerus 17v. taiteenalana musiikki ja Joel Blomerus 18 v. taiteenalana musiikki.

Yhteenveto hakijoista on oheismateriaalina. Apurahahakemukset liitteineen on ennakkoon nähtävillä lautakunnan sihteeri Tiina Turusella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta vahvistaa Vuoden 2017 nuoren mikkeliläisen taiteilijan apurahan suuruudeksi 3 000 € ja päättää, että Vuoden 2017 nuoren mikkeliläisen taiteilijan apuraha myönnetään teatteri-ilmaisun ohjaaja Esko Korpelaiselle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakijat ja vt. kulttuurijohtaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16