Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 29.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Kirjastoaineiston hankinta

MliDno-2017-2412

Valmistelija

  • Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kirjastopalvelut ovat yhdessä hankintapalveluiden kanssa kilpailuttaneet seuraavat kirjastoaineistot: kirjat, äänikirjat ja kielikurssit. E-kirjat, e-äänikirjat ja e-kielikurssit eivät sisältyneet kilpailutukseen. Kilpailutuksessa olivat mukana kaikki Lumme-kirjastot paitsi Heinäveden kirjasto. Mukana olevat kirjastot ovat sitoutuneet hankintaan valtakirjalla. Valtakirjalla Mikkelin kaupunki on valtuutettu kilpailuttamaan hankinta alueellisena yhteistyönä, tekemään hankintapäätöksen ja allekirjoittamaan hankintasopimuksen. Valtakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Hankinnan juridisena hankintayksikkönä toimii Mikkelin kaupunki ja hankintayksikön edustaja on sivistysjohtaja.

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo laskettuna 4 vuoden hankinnoille on 3.430.000 e (alv 0 %). Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnasta julkaistiin tietopyyntö (2017-019076) HILMA –ilmoituskanavan kautta. Tietopyynnön tarkoitus oli tehdä markkinakartoitusta, jossa selvitettiin ja tarkennettiin hankintaan liittyviä näkökohtia ja vaihtoehtoja. Tarjoajilla oli mahdollisuus kommentoida tarjouspyyntöluonnosta etukäteen.

Tarjouspyynnössä oli kaksi kohderyhmää: kotimaiset ja ulkomaiset aineistot. Osatarjoukset sallittiin. Kummallekin kohderyhmälle valitaan yksi toimittaja 1.1.2018 alkaen toistaiseksi. Kummallekin kohderyhmälle oli laadittu hintaliite, joka tarjoajien tuli täyttää. Hintaliitteessä tarjoajan tuli ilmoittaa tarjoajan sisäänostohinta (alv 0 %) yksilöidyille tuotteille eli ostoskorille sekä kateprosentti. Ostoskorin tuotteille lasketaan vertailuhinnat kaavalla (tuotteen ostohinta kustantajalta tai välittäjältä) x (1 + toimittajan antama kateprosentti). Tuotteiden ostohinnat ja kateprosentti ovat liikesalaisuuksia. Ostoskoreihin valittiin tuotteita, jotka ovat ilmestyneet viimeisen vuoden sisällä ja jotka ovat kirjaston valikoiman kannalta keskeisiä. Muovituksen hinta (alv 0 %) ilmoitettiin per nide kummassakin kohderyhmässä.

Tarjouspyyntö on ollut esillä julkisten hankintojen sähköisellä HILMA-ilmoituskanavalla 10.10.–10.11.2017 klo 10 saakka.  Ilmoituksen numero 2017/S 195-400171. Hankintamenettely oli avoin.  Tarjoukset avattiin 10.11. klo 11.30 hankintapalveluissa. Läsnä olivat palvelupäällikkö Pia Kontio ja hankinta-asiantuntija Carita Hakkarainen.

Määräaikaan 10.11.2017 mennessä tarjouksen jättivät BTJ Finland Oy, Kirjavälitys Oy ja Booky.fi Oy.

Hankintaan sisältyvät seuraavat osatarjoukset:

1) Kotimainen kirjallisuus, sisältäen kotimaiset kirjallisuusäänitteet ja kielikurssit

2) Ulkomainen kirjallisuus, sisältäen ulkomaiset kirjallisuusäänitteet ja kielikurssit

Kummankin kohderyhmän tarjoajat pisteytettiin niin, että yhteishinnaltaan halvimman ostoskorin tarjonnut sai 99 pistettä ja halvimman muovituksen tarjonnut 1 pisteen. Muiden tarjoajien pisteet suhteutettiin näihin kaavalla (pienin annettu arvo/tarjottu arvo) x maksimipisteet.  Kunkin tarjoajan ostoskorista saamat hintapisteet ja muovituspisteet laskettiin yhteen, ja korkeimman pistemäärän saanut tarjoaja voitti kilpailutuksen. Laatupisteitä ei annettu, vaan laadulliset vaatimukset ilmoitettiin tarjouspyynnössä tuotteita koskevina vaatimuksina.

Kokonaispistevertailutaulukko on esityksen liitteenä nro 1. Vertailussa eniten pisteitä sai molemmissa kategorioissa BTJ Finland Oy (osatarjous 1 ja 2 pisteet 99,85 p). Sopimusluonnos on liitteenä nro 2.

Hankinta-asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää valita kotimaisten ja ulkomaisten kirjojen, äänikirjojen ja kielikurssien toimittajaksi BTJ Finland Oy:n 1.1.2018 alkaen. Solmittava hankintasopimus koskee kaikkia Lumme-kirjastoja lukuun ottamatta Heinäveden kirjastoa.

Lisäksi lautakunta valtuuttaa sivistysjohtajan allekirjoittamaan hankintasopimuksen BTJ Finland Oy:n kanssa.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

BTJ Finland Oy, Kirjavälitys Oy, Booky.fi Oy

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen.
Viranomainen, jolla oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Mikkelin kaupunki
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
PL 33 (Maaherrankatu 9 - 11)
50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimusperusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon

Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
- 60.000 € tavarat ja palvelut
- 150.000 € rakennusurakat
- 300.000 € muut erityiset palvelut
- 400.000 € sosiaali- ja terveyspalvelut
- 500.000 € käyttöoikeusurakat

I Oikaisuohje

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintalain 132-135 §:n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Hankintaoikaisun tekoaika

Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisun sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:
Mikkelin kaupunki
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
PL 33 (Maaherrankatu 9-11) 50101 MIKKELI

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Julkisista hankinnoista annetun lain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:

1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai

2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 130 §:n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä

valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Valituskielto

Hankintalain 103 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
puh. 029 56 433000, faksi 029 56 43314
sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi