Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 29.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Kalevankankaalta Latupirtille johtavan reitin nimeäminen

MliDno-2017-2428

Valmistelija

  • Antti Mattila, liikunta- ja nuorisojohtaja, antti.mattila@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon Urheilutoimittajat ry, Mikkelin Latu ry ja Mikkelin Hiihtäjät ry esittävät Kalevankankaalta Latupirtille johtavan latureitin nimeämistä Valtsun laduksi reitin toteuttamiseen ratkaisevasti vaikuttaneen Valto Aholaisen kunniaksi.

Esittäjien kirje:

"Suomi 100-hengessä Etelä-Savon urheilutoimittajat ry, Mikkelin Latu ry ja Mikkelin Hiihtäjät ry on päättänyt tehdä ehdotuksen, jolla kunniotetaan merkittävän mikkeliläisen, jo edesmenneen Valto Aholaisen yhteisöllistä ja liikuntaa edistävää työtä.
Hän oli ratkaisevassa roolissa, että Kalevankankaalta työstettiin arvostettu latu- ja liikuntaura Latupirtille (Mikkelin Ladun Latupirtinkin toteuttamisessa Valto oli keskeinen toimija).
Tahdomme /esitämme, että Latupirtin reitti nimetään:
Valtsun laduksi
Nimeäminen ei mielestämme edellytä kaupungilta muuta kuin kylttiä Kalevankankaalle ja mahdollisesti myös Latupirtille.
Toivomme / odotamme, että asia voidaan julkistaa joulukuussa 2017.

Kunnioittavasti

Antero Heikkinen
puheenjohtaja
Etelä-Savon urheilutoimittajat ry

Seppo Tiihonen
puheenjohtaja
Mikkelin Latu ry

Arto Seppälä
puheenjohtaja
Mikkelin Hiihtäjät ry"

Liikunta- ja nuorisopalvelut pitää Etelä-Savon Urheilutoimittajien, Mikkelin Ladun ja Mikkelin Hiihtäjien esitystä toteuttamiskelpoisena. Mikäli lautakunta hyväksyy esityksen, Valtsun ladusta kertovat kyltit hankitaan liikuntapalveluiden kustantamana. Kylttien ulkoasusta ja sijoituksesta keskustellaan esittäjätahojen kanssa.

Liikunta- ja nuorisojohtaja: Lautakunta päättää, nimetäänkö Kalevankankaalta Latupirtille johtava latureitti esityksen mukaisesti Valtsun laduksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta nimeää Kalevankankaalta Latupirtille johtavan latureitin esityksen mukaisesti Valtsun laduksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon Urheilutoimittajat ry, Mikkelin Latu ry ja Mikkelin Hiihtäjät ry, liikunta- ja nuorisojohtaja Antti Mattila

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16