Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 29.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Aloite Ristiinan kirjaston muuttamiseksi omatoimiseksi kirjastoksi

MliDno-2016-2279

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Olli Lahti, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Keskustapuolueen Ristiinan Itäinen paikallisosasto ehdottaa, että Ristiinan aluejohtokunta ryhtyisi toimenpiteisiin Ristiinan kirjaston muuttamiseksi ns. omatoimikirjastoksi. Näin kirjasto palvelisi entistä paremmin asiakkaita, koska kirjastossa olisi mahdollista käydä myös varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella. Tämä palvelisi myös haja-asutusalueen ihmisiä, jotka voisivat asioida kirjastossa samalla kun hoitavat muita asioita kirkonkylällä käydessään.

Tämä korvaisi osaltaan myös kirjastopalveluja, jotka heikkenivät, kun kirjastoauto lakkasi kulkemasta viime vuoden lopussa. Työssä käyvätkin voisivat käyttää paremmin kirjastoa ilta-aikoina, myös viikonloppuisin olisi mahdollista käyttää lukusalinkinpalveluja.                                                                                                                                           

Käytännössä tarvitaan vain kulkukortti sähköisellä oven avauksella. Lainaaminensujuisi automaatilla kätevästi niin kuin nykyisinkin. Kulkukortista voitaisiin periä panttimaksu. Omatoimikirjaston aukioloajat olisivat sopimusasia.

Nythän kirjasto avautuu esim. torstaina ja maanantaina vasta klo 13 ja ilta-aukiolo klo 19:ään on vain kahtena iltana. Ja viikonloppuisin kirjasto lukusaleineen on kiinni. Omatoimikirjastoja on jo monta eri puolilla Suomea ja käyttökokemukset ovat olleet hyviä.

Keskustapuolueen Ristiinan itäinen paikallisosasto.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Viitikka, jari.viitikka@pp.inet.fi

Valmistelutyöryhmä esittää, että kirjastotoimi ryhtyy selvittämään ehdotuksen käytännön toteuttamista. Hanke ei saa kuitenkaan heikentää kirjaston tarjoamia henkilöstöpalveluja mm. yhteispalveluja.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kirjastopalvelut on kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan palveluverkkoselvityksen velvoittamana aloittanut vuoden 2017 kuluessa kolme erilaista omatoimiaukioloaikakokeilua. Kokeilussa olevista malleista Ristiinan kirjastoon ainoa soveltuva on Suomenniemen kirjastossa kokeiltava malli, jossa tilaan on investoitu sähkölukko, kulunvalvonta ja kameravalvonta sekä lainausautomatiikka. Tämä mahdollistaa tilan käytön kirjastokortilla tunnistautuen niinä aikoina, kun henkilökunta ei ole paikalla.

Kirjastopalvelut on esittänyt kahden kirjaston itsepalvelulaitteistojen hankinnan investointibudjetin suunnitteluvuodelle 2018. Kirjastopalveluiden suunnitelmissa hankinnat kohdistuisivat Haukivuorelle ja Ristiinaan. Investointibudjetti päätetään talousarvion 2018 yhteydessä. Investointien toteutuminen tarkentuu talousarvion hyväksymisen ja kaupunkirakenne selvityksen jälkeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää antaa yllä olevan lausunnon Keskustapuolueen Ristiinan Itäisen paikallisosaston tekemään aloitteeseen Ristiinan kirjaston omatoimiaukioloajasta ja toteaa, että asia on käsitelty loppuun.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Keskustapuolueen Ristiinan Itäinen paikallisosasto

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16