Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 27.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Kuntalaisaloite ulkokuntoilulaitteista Ristiinaan / Riina-Maria Metson

MliDno-2017-1203

Valmistelija

  • Antti Mattila, liikunta- ja nuorisojohtaja, antti.mattila@mikkeli.fi

Kuvaus

Riina-Maria Metso on lähettänyt seuraavan kuntalaisaloitteen:

Kuntalaisaloite: Ulkokuntoilulaitteet Ristiinaan

Saaja:
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta
Liikunta- ja nuorisojohtaja Antti Mattila

Tällä aloitteella toivon Ristiinaan ulkokuntoilulaitteita. Mikkelissä on erilaisia lihaskunnon ylläpitoon soveltuvia kuntoilulaitteita ainakin Kalevankankaalla, Rantakylässä, Tuppuralassa, Urpolassa ja Urskissa. Peitsarissa laitteita on jopa kahdessa eri paikassa muutaman kilometrin säteellä.
Ristiinassa kuntoilulaitteita ei ole missään, joten lihaskuntoa ei ole mahdollista harjoittaa kävely- tai juoksulenkin yhteydessä. Lenkkeily on kuitenkin suosittua kaiken ikäisten keskuudessa sekä Linnaniemen kuntopolulla että kylällä.

Ehdotan, että ulkokuntoilulaitteet tuodaan kylälle urheilukentän yhteyteen. Tällöin niiden käytöstä voisivat nauttia paitsi kylällä ja urheilukentällä liikkuvat ja lenkkeilevät, myös mahdollisesti koululaiset liikuntatuntien aikana. Urheilukentän vierellä olisi laitteille valmiiksi sopiva paikkakin (kohta, jossa tällä hetkellä on yksi vanhanaikainen rekkitanko).

On tärkeää, että kuntalaiset pääsevät liikkumaan tasapuolisesti, asuivatpa Mikkelin keskustan välittömässä läheisyydessä tai vähän kauempana kuten Ristiinassa. Mielestäni on perusteltua, että ristiinalaisilla on myös mahdollisuus samoihin perusliikuntapalveluihin kuin keskustassa ja sen lähikaupunginosissa asuvilla.
Ulkokuntoilulaitteet sopivat erinomaisesti kaiken ikäisille ja tasoisille kuntoilijoille, koska lihaskuntoliikkeet tehdään oman kehon painolla. Kuntoilulaitteet ovat helposti lähestyttäviä lihaskunnon kohottajia niillekin, joita esimerkiksi salitreeni vierastuttaa. Kävelylenkin yhteydessä on helppo pysähtyä hetkeksi tekemään lihaskuntoliikkeitä, kun siihen on tarjolla hyvät välineet. Koulun läheisyydessä kuntoilulaitteet myös toivon mukaan lisäisivät lasten ja nuorten liikunnallista aktiivisuutta kuin huomaamatta.
Aloitteen tekijä:
Riina-Maria Metso

Liikuntapalveluiden vastine kuntalaisaloitteeseen:

Liikuntapalvelut on sijoittanut lihaskuntoharjoitteluun sopivia välineitä ulkoilureittien yhteyteen. Niitä on Kalevankankaan, Rantakylän, Urpolan, Tuppuralan ja Peitsarin ulkoilureittien yhteydessä sekä Urheilupuistossa. Lisäksi samanlaisia laitteita on joidenkin leikkikenttien yhteydessä teknisen toimen kaupunkiympäristöyksikön tilaamina. Viimeiseksi on harkittu ulkokuntoiluvälineiden hankkimista Anttolan yhtenäiskoulun pihan liikunnallistamishankkeen yhteydessä muutama vuosi sitten, yhdessä aluejohtokunnan kanssa, koulun viereisen ulkoilureitin alkupäähän, mutta hankinnasta jouduttiin määrärahan niukkuudesta johtuen luopumaan. Liikuntapalveluiden vuosien varrella hankkima ulkokuntoiluvälineistö soveltuu esimerkiksi lenkkeilyn ohessa tehtävään lihaskuntoharjoitteluun.

Liikuntapalveluiden mahdollisuudet ulkokuntoilulaitteiden hankintaan liittyvät erilliseen vuosittaiseen liikuntapaikkojen korjausmäärärahaan, jonka käytöstä tuodan vuosittain esitys lautakuntaan. Korjausmäärärahaan on sisällytetty vuosittain ulkoilureittien kunnostusta, jossa yhteydessä ulkokuntoiluvälineitä on voitu nykyisiin kohteisiin hankkia. Korjausmääräraha on kuitenkin pienempi kuin aiemmin, ulkoilureittien kunnostamisen kustannukset ovat nousseet, ja ylläpidettävät reitit lisääntyneet kuntaliitosten myötä, joten uudiskohteiden varustaminen vuosittaisesta 125 000 euron suuruisesta rahasta on vaikeaa.

Nykyaikaisten ulkokuntoilulaitteiden hinnat ovat karkeasti noin 5000 euroa laite. Järkevään toiminnalliseen kokonaisuuteen, jossa huomioidaan eri lihasryhmiä, tarvittaisiin ainakin viisi tai kuusi laitetta ja laajennusmahdollisuus myöhempiä investointeja varten. Kertainvestointiin tulisi varata siis noin 30 000 euroa ja lisäksi mahdolliset pohja- ja asennustöiden kustannukset.

Liikuntapalvelut pitää Riina-Maria Metson ehdotusta ulos sijoitettavista lihaskuntolaitteista Ristiinaan hyvänä. Ristiinassa ei sellaisia ole. Myös esitys sijoituspaikasta koulukeskuksen yhteyteen on hyvin perusteltu. Liikuntapalvelut nostaa esiin tarpeen sijoittaa vastaavia laitteita edelleen myös muualle, esimerkiksi Anttolaan. Lihaskuntolaitteet ovat erinomainen lisä ulkoilureittien ja lähiliikuntapaikkojen yhteyteen ja ne lisäävät kaupunkilaisten mahdollisuuksia omaehtoiseen liikuntaan ja lihaskunnosta huolehtimiseen.

Koska järkevän, mutta vielä pienehkön, laiteryhmän kustannus on arviolta noin 30 000 euroa, rahoituksen varaamista liikuntapaikkojen kunnostukseen tarkoitetusta 125 000 euron määrärahasta ei voida luvata. Tämä ei kuitenkaan poissulje sitä, etteikö investointi jonakin vuonna olisi mahdollinen.

Ihannetilanne olisi, jos kaupungin investointiohjelmaan saataisiin vuosittainen lähiliikuntapaikkarakentamisen määräraha, jolla voitaisiin rakentaa toimivia, maksuttomia lähiliikuntapaikkoja paitsi taajamiin, myös eri kaupunginosiin - esimerkiksi Tupalaan, jossa liikuntamahdollisuudet alueen lähituntumassa ovat kehnot. Tällaisesta lähiliikuntapaikkaohjelmasta voitaisiin edistää myös lihaskuntolaitteiden sijoittelua eri puolille Mikkeliä.

Liikuntapalvelut tiedostaa ulkokuntoilulaitteiden tarpeen Ristiinassa ja muuallakin kaupungin alueella ja pyrkii varaamaan niihin rahoitusta liikuntapaikkojen kunnostamiseen tarkoitetusta määrärahasta huomioiden muut korjaustarpeet ja uudiskohteet. Liikuntapalvelut esittää myös, että lautakunta arvioisi erillisen lähiliikuntapaikkarakentamisen määrärahan tarvetta kaupungin investointiohjelmassa ja tarvittaessa esittäisi sitä eteenpäin. Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen voisi hyvinvointia, terveyttä ja viihtyvyyttä lisäävänä toimenpiteenä sopia myös aluejohtokuntien strategisiksi hankkeiksi, joita edistetään aluejohtokunnille varatusta määrärahasta.

Liikunta- ja nuorisojohtaja: lautakunta päättää antaa ylläolevan liikuntapalveluiden vastineen vastauksena Riina-Maria Metson kuntalaisaloitteeseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta antaa edellä olevan liikuntapalveluiden vastineen vastauksena Riina-Maria Metson kuntalaisaloitteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Riina-Maria Metso, liikunta- ja nuorisojohtaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 MIKKELI


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• se, millaista oikaisua vaaditaan
• millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16