Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 27.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Haukivuoren aluejohtokunnan yleisavustus - Lions club Haukivuori ry

MliDno-2017-1783

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Kuvaus

Lions club Haukivuori ry hakee tukea 1000 euroa Haukivuoren aluejohtokunnalta Suomi 100 juhlavuoden konsertin 8.10.2017 järjestämiskustannuksiin. Kokonaiskustannukset ovat 3000 euroa, josta esiintymiskorvaukset ovat 1800 e, Haukihallin salivuokra 200 e, ilmoitus- ja mainoskulut 500 e, kuljetukset 300 e, yleiskulut 200 e. Konsertti on ilmaiskonsertti.

Päätösehdotus

Esittelijä

Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Haukivuoren aluejohtokunta puoltaa hakemusta ja esittää hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle, että lautakunta päättää myöntää Lions club Haukivuoren ry:lle 1000 euroa Suomi 100 juhlavuoden konsertin järjestelykustannuksiin.   Koska Haukivuoren aluejohtokunnan avustuksiin varatut rahat on jo käytetty vuoden 2017 osalta, aluejohtokunta esittää, että lautakunta myöntää avustuksen aluejohtokuntien yhteisestä budjetista.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että tässä kohtaa klo 10.00 kokous keskeytettiin ja aloitettiin strategiatyö SWOT-analyysin laadinnalla. Yhteenveto analyysista klo 11.00, jonka jälkeen ruokatauko klo 11.30-12.25. Ruokatauon jälkeen SWOT-analyysin yhteenveto saatettiin loppuun ja kokous jatkui klo 12.46.

Valmistelija

  • Virpi Launonen, kirjastotoimenjohtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää myöntää Lions Club Haukivuori ry:lle 1 000 €:n suuruisen kohdeavustuksen Suomi 100 -juhlavuoden konsertin 8.10.2017 järjestämiskustannuksiin.

Avustus maksetaan kustannuspaikalta 140214015, tililtä 474100. Avustuksensaaja on velvollinen antamaan selvityksen avustuksen käytöstä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lions Club Haukivuori ry, Linda Asikainen, Haukivuoren aluejohtokunta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 MIKKELI


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• se, millaista oikaisua vaaditaan
• millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16