Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 27.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Haukivuoren aluejohtokunnan yleisavustus - Eläkeliiton Haukivuoren Yhdistys ry

MliDno-2017-1722

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Kuvaus

Eläkeliiton Haukivuoren Yhdistys ry on hakenut 15.8.2017 päivätyllä hakemuksella Haukivuoren aluejohtokunnalta yleisavustusta 1 800 € vuoden 2017 toimintaan. Yhdistys on järjestänyt vuonna 2016 yhteensä 105 tapahtumaa tai kokoontumista. Näissä on ollut osallistujia 3 349. Vuodelle 2017 yhdistys on suunnitellut monipuolisesti toimintaa. Hakemuksen liitteenä on toimitettu tarvittavat asiakirjat.

Päätösehdotus

Esittelijä

Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Haukivuoren aluejohtokunta puoltaa hakemusta ja esittää hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle, että lautakunta päättää myöntää Eläkeliiton Haukivuoren Yhdistys ry:lle 1 800 € yleisavusta vuodelle 2017. Koska Haukivuoren aluejohtokunnan avustuksiin varatut rahat on jo käytetty vuoden 2017 osalta, aluejohtokunta esittää, että lautakunta myöntää avustuksen aluejohtokuntien yhteisestä budjetista.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Virpi Launonen, kirjastotoimenjohtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää myöntää Eläkeliiton Haukivuoren yhdistys ry:lle yleisavustusta 1 800 € yhdistyksen toimintaan vuonna 2017.

Avustus maksetaan kustannuspaikalta 140214015, tililtä 4741000. Avustuksensaaja on velvollinen antamaan selvityksen avustuksen käytöstä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Eläkeliiton Haukivuoren yhdistys ry, Linda Asikainen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 MIKKELI


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• se, millaista oikaisua vaaditaan
• millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16