Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 25.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Ristiinan aluejohtokunnan yleisavustus - Mikkelin Yrittäjät/Ristiinan alajaosto

MliDno-2017-1979

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Yrittäjät/Ristiinan alajaosto hakee 25 000 €:n suuruista kohdeavustusta Anne Mäkeläisen Amatsoni-tilateokseen. Tilateoksen sijoituspaikka on Ristiinan tieliittymän alue, jotta se tavoittaa alueelle tulevia matkailijoita myös muille Ristiinan taajaman nähtävyyksille. Tarkennetun kustannusarvion myötä Ristiinan aluejohtokunta on esittänyt hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle 22234,90 €:n suuruisen avustuksen myöntämistä.

Aluejohtokunnan esittämä summa on koko hankkeen budjetti, eikä hankkeeseen näin ollen sisältyisi lainkaan omarahoitusosuutta.

Hankkeesta pyydetty kannanotot niin museopalveluilta kuin asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelta. Molemmissa lausunnoissa nostettiin esille se, ettei hankesuunnitelmassa oteta kantaa tilateoksesta syntyviin jatkuviin kustannuksiin eikä lupamenettelyn hoitamiseen. Molemmissa lausunnoissa pidettiin ehdottoman tärkeänä, että teoksen huolto ja muut siitä jatkossa syntyvät kustannukset ovat huomioitu hankesuunnitelmassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää myöntää Mikkelin Yrittäjä/Ristiinan alajaostolle 10 000 € suuruisen kohdeavustuksen Amatsoni-tilateokseen.

Avustus maksetaan kustannuspaikalta 140214015, tililtä 474100. Avustuksensaaja on velvollinen antamaan selvityksen avustuksen käytöstä. Avustus maksetaan vuoden 2017 määrärahasta. Mikäli hanke ei toteudu tai toteutus poikkeaa merkittävästi suunnitellusta, voidaan avustus periä takaisin.

Päätös

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päätti palauttaa asian lisäselvityksiä varten uudelleen valmisteluun.

Valmistelija

  • Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Aikaisemmin käsiteltyä Ristiinan Yrittäjien avustusanomusta on käsitelty kaupungin eri tahojen kanssa 16.3.2018 ja hakemusta on täydennetty seuraavilla lisätiedoilla:

Teoksen omistaa Mikkelin Yrittäjien Ristiinan alajaosto, joka huolehtii ylläpitokustannuksista vähintään viisi vuotta ja sitoutuu hankkimaan ylläpitokustannukset esimerkiksi myymällä teoksen pienoismalleja ja joukkorahoituksella. Kaupunki ei sitoudu jatkossakaan teoksen ylläpitoon.

Teoksen sijoituspaikaksi on muutettu Rantatori, jolloin kustannukset maapohjanvuokrakustannukset ovat edullisemmat ja lupaprosessi kevyempi.

UPM on luvannut avustaa hanketta lahjoittamalla koivuvanerit teosta varten.

UPM:n lahjoituksen ja kaupungin avustuksen lisäksi tarvittava rahoitusosuus jää Mikkelin Yrittäjien Ristiinan alajaoston omarahoitusosuudeksi.

Lautakunnan avustusperiaatteet on uusittu avustushakemuksen jättämisen jälkeen, mutta tähän avustukseen sovelletaan aikaisempia periaatteita, jotka olivat voimassa silloin, kun hakemuksen käsittely aloitettiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää myöntää Mikkelin Yrittäjien Ristiinan alajaostolle 10 000 euron avustuksen Amatsoni-tilateosta varten. Avustus maksetaan kustannuspaikalta 140255001, tililtä 474100. Avustuksensaaja on velvollinen antamaan selvityksen avustuksen käytöstä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin Yrittäjät Ristiinan alajaosto, Anne Salmi

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi