Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 25.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Mikkelin kaupungin ja Jalkaväen säätiön kumppanuussopimus vuodelle 2018

MliDno-2018-707

Valmistelija

  • Matti Karttunen, kulttuuri- ja museojohtaja, Matti.Karttunen@mikkeli.fi
  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin ja Jalkaväen säätiön edustajat ovat laatineet kahdenkeskisen kumppanuussopimuksen yhteistyöstä vuodelle 2018. Kumppanuussopimuksella sovitaan Jalkaväen säätiön ylläpitämän Jalkaväkimuseon toiminnan tukemiseen liittyvästä yhteistyöstä. Jalkaväen säätiö on vuodesta 1982 ylläpitänyt Mikkelissä suomalaisen jalkaväen perinteitä ja historiaa taltioivaa ja esittelevää Jalkaväkimuseota. Jalkaväkimuseo muodostaa yhdessä Mikkelin kaupungin ylläpitämän Päämajamuseon kanssa kiinnostavan sotahistoriallisen kokonaisuuden, joka houkuttelee historiasta, etenkin sotahistoriasta kiinnostuneita matkailijoita Mikkeliin. Mikkelin kaupunki sitoutuu yhteistyöhän Jalkaväen säätiön kanssa kumppanuussopimuksella, jonka suuruusluokka/taso sovitaan valtuustokausittain ja jota tarkistetaan vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä

Nyt solmittava sopimus on voimassa vuoden 2018 loppuun saakka.

Liite Mikkelin kaupungin ja Jalkaväen säätiön kumppanuussopimus vuodelle 2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Mikkelin kaupungin ja Jalkaväen säätiön kumppanuussopimuksen vuodelle 2018 ja valtuuttaa kaupungin edustajat allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jalkaväen säätiö, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi