Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 25.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Mikkelin Teatterin avustusanomus 100-vuotisjuhlakauden 2019-2020 tuotantoon

MliDno-2018-790

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Teatterin johtoryhmä on lähestynyt Mikkelin kaupunkia kirjeellä, jolla haetaan lisäavustusta Mikkelin Teatterin juhlakauden 2019-2020 tuotantoihin. Tarkoituksena on luoda ohjelmistokokonaisuus, joka on näyttävä ja sadan toimintavuoden arvoinen.

Suunnitelmissa on antaa mahdollisuus useille eri toimijoille vierailla yhden viikonlopun ajan MIkkelin Teatterin suurella näyttämöllä iltamahengessä, tarjota ohjelmistoa perheen pienimmille sekä vakiintuneelle katsojakunnalle. Suurin satsaus on musikaalituotanto, joka perinteisesti on kaikilla osa-alueillaan kallis toteuttaa.

Jotta kalliin tuotannon toteuttaminen ei nosta lippujen hintoja korkeaksi ja näin vaikeuta esityksen saavutettavuutta, esittää Mikkelin Teatterin johtoryhmä juhlakaudelle lisärahoitusta 60.000 euroa.

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta on solminut Mikkelin Teatterin kannatusyhdistys ry:n kanssa kumppanuussopimuksen, jossa Mikkelin kaupunki on sitoutunut avustamaan teatterin kannatusyhdistystä sopimuskaudella 2018-2020 vuosiavustuksella, jonka suuruusluokka/taso sovitaan valtuustokausittain ja jota tarkistetaan vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä. Vuonna 2018 avustus on 1.116.600 euroa.

Yhtenä budjetin tasapainotuskeinona on vuosittain käyty keskustelua avustusmäärärahojen tason tarkastamisesta. Tässä vaiheessa on erittäin epävarmaa, että lautakunnan avustusmäärärahat lisääntyisivät budjettivuodelle 2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta ei osoita Mikkelin Teatterin kannatusyhdistykselle lisärahoitusta tuotantokaudelle 2019-2020.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Hannu Toivonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän osalta valittiin Heino Lipsanen.

Tiedoksi

kaupunginhallitus, Mikkelin Teatteri/Katriina Honkanen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi