Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 25.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Kansalaisopiston kurssimaksujen korottaminen

MliDno-2018-752

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kansalaisopiston kurssimaksuista päättää hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta. Kurssimaksujen osalta on keväällä 2013 päätetty, että maksuja on tarkoituksenmukaista korottaa vuosittain kustannusten nousua tai inflaatiota vastaavasti, jotta vältytään kertaluontoisilta suurehkoilta korotuksilta.

Kurssimaksujen korottamisen pohjana on käytetty muun muassa kuluttajahintaindeksissä tapahtuneita muutoksia. Kuluttajahintaindeksi on vuoden 2017 aikana noussut noin 0,7 prosenttia ja näin ollen kurssimaksuja on syytä korottaa lukuvuodelle 2018-2019 saman verran eli 0,7 prosenttia. Korotus on niin pieni, että kun kurssituntien määrään perustuvat maksutaulukon mukaiset kurssimaksut pyöristetään lähimpään euroon, ei osa opiston kurssimaksuista nouse nyt esillä olevalla korostusprosentilla käytännössä lainkaan. Pienikin korotus on kuitenkin syytä tehdä, koska se vaikuttaa kurssihintojen määräytymiseen myöhemmin tehtävien korotusten yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy liitteen mukaiset kansalaisopiston uudet kurssimaksut ja päättää, että uudet maksut tulevat voimaan elokuun 2018 alusta alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Matti Laitsaari

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi