Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 22.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen organisaatiouudistus/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MliDno-2020-802

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.1.2020 hyväksynyt joulukuussa 2019 päättyneiden yhteistoimintaneuvotteluiden neuvottelutuloksen. Tavoiteorganisaation valmistelun yhteydessä ja yhteistoimintaneuvotteluissa nousi esille tarve uudistaa palvelualueiden hallintoa ja johtamisjärjestelmää. Sekä asumisen ja toimintaympäristön että sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueella olisi tarkoituksenmukaista muuttaa tulosaluejakoa ja keventää hallinnon moniportaisuutta.

Kaupunginhallitus päätti käynnistää johtamisjärjestelmän uudistamisen Asumisen ja toimintaympäristön sekä Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueilla. Tavoitteena tulee olla johtamisjärjestelmä, jossa tulosyksiköt/tulosalueet muodostuvat tarkoituksenmukaisista kokonaisuuksista ja jossa esimiesportaita voidaan vähentää.

Sivistysjohtaja esittelee sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen organisaatioluonnoksen, joka on käsitelty kaupungin johtoryhmässä 14.4.2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Lisäksi asiasta käydyn keskustelun aikana Laura Hämäläinen esitti Heino Lipsasen, Jari Sihvosen ja Liisa Pulliaisen kannattamana lautakunnan lausunnoksi "Lautakunta evästää, että alue- ja lähidemokratian ja alueiden osallisuuden vahvat edellytykset (nyk. aluejohtokunnat) on turvattava ja aluejohtokunnat on palautettava kaupunginhallituksen alaisuuteen. Aluejohtokuntien toiveet huomioitava mallin uudistamisessa." Puheenjohtaja Hannu Toivosen kannattamana esitti lautakunnan lausunnoksi "Lautakunta evästää, että alue- ja lähidemokratian ja alueiden osallisuuden vahvat edellytykset on turvattava"

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Laura Hämäläinen teki puheenjohtajan esityksestä poikkeavan esityksen lautakunnan lausunnoksi, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat puheenjohtajan tekemää esitystä äänestävät "kyllä" ja ne, jotka kannattavat Laura Hämäläisen esitystä äänestävät "ei". Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 "kyllä" ääntä (Jatta Juhola, Nina Jussi-Pekka, Hannu Toivonen, Juhani Sihvonen, Reijo Hämäläinen, Erja Haukijärvi, Aleksi Nieminen) ja 4 "ei" ääntä (Laura Hämäläinen, Jari Sihvonen, Liisa Pulliainen ja Heino Lipsanen)

Puheenjohtaja totesi, että puheenjohtajan esitys on äänestetty lautakunnan lausunnoksi seuraavalla lisäyksellä, jonka lautakunta yhteisesti hyväksyi. "Myös muiden vaikuttamistoimielinten vaikuttamismahdollisuudet on turvattava."

Merkitään, että Arto Seppälä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Eriävä mielipide

  • Jari Sihvonen, Heino Lipsanen, Liisa Pulliainen ja Laura Hämäläinen jättivät seuraavan eriävän mielipiteen: "Lautakunta evästää, että alue- ja lähidemokratian ja alueiden osallisuuden vahvat edellytykset (nyk. aluejohtokunnat) on turvattava ja aluejohtokunnat on palautettava kaupunginhallituksen alaisuuteen. Aluejohtokuntien toiveet huomioitava mallin uudistamisessa."

Tiedoksi

kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.