Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 22.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden määräaikaiset johtamisjärjestelyt

MliDno-2020-867

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosaluejohtaja on irtisanoutunut virastaan. Ajalle 3.2.2020- 31.7.2020 tulosaluejohtajan tehtävät on jaettu siten, että kansalaisopiston rehtorin Matti Laitsaaren tehtäviin on liitetty tulosaluejohtajan tehtävät, pois lukien kirjastopalveluihin liittyvät tehtävät (sivistysjohtajan päätös § 7/31.1.2020, päätöksen peruste Hallintosääntö § 38). Palvelupäällikkö Pia Kontion tehtäviin on liitetty tulosaluejohtajan tehtävistä kirjastopalveluihin liittyvät tehtävät. Pia Kontio toimii kirjastot-tulosyksikön esimiehenä ja hänen palvelupäällikön tehtäviinsä lisätään kirjastot-tulosyksikön esimiehen tehtävät: vastaa kirjastopalvelujen taloudesta (talousarvio, seuranta, laskujen hyväksyntä, hankinnat); hyväksyy henkilöstön poissaolot ja erilliskorvaukset, henkilöstöpäätökset, rekrytoinnit; vastaa kirjastopalvelujen strategisesta suunnittelusta; vastaa lakisääteisestä arvioinnista (mm. AVI:n peruspalvelujen arviointi, asiakaskyselyt); vastaa kansallisesta yhteistyöstä (sivistysjohtajan päätös § 8/31.1.2020, päätöksen peruste Hallintosääntö § 38).


Edellä olevilla päätöksillä on määrätty kaksi tulosaluejohtajan sijaista ja päätetty näiden toimivallan jaosta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta vahvistaa elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosaluejohtajan sijaiset ja näiden toimivallan jaon määräajaksi 3.2.2020-31.7.2020. 

Päätös

Hyväksyttiin.

 

Tiedoksi

Kansalaisopisto/Matti Laitsaari, Kirjasto/Pia Kontio

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.